JEDIAKATEMIAYHDISTYS/JEDINEUVOSTO

JEDIAKTEMIA YHDISTYKSEN HISTORIALLINEN

PERUSTAMISKOKOUS PIDETTIIN 2001.

SYYSKUUN 8 PÄIVÄ KERAVAN NUORISOTILASSA

 

 

VASEMMALLA KAIUS MOONHIDE WALKER JEDIMESTARI

KESKELLÄ LASS BETT SKYWALKER SUURI JEDIMESTARI

OIKEALLA KARS SKYWALKER  SUUR JEDIMESTARI

 

VASEMMALLA  JONASSIS UTOON JEDIMESTARI  SEURAAVA   LASS  BETT  SKYWALKER SUUR JEDIMESTARI  JEDIMESTARI SEURAVA  KARS  WENQADI SKYWALKER  SHADOW SUUR JEDIMESTARI  OIKEASSA   LAIDASSA  MIRMEL SKYWALKER  SUUR  JEDIMESTARI   ON NYT  JEDINEUVOSTON  JOHTAVA   JÄSEN   JOTEN   HÄN  EI JATKA   KOULUTTAJANA   VAAN   KESKITTYY  OLEMAAN   JEDINEUVOSTON  JOHTAVA   JÄSEN.

JANG GRIMSABRE JEDIMESTARI

ALIMPANA MUIDEN JEDIEN KUVIA

Master Skywalker  Jedimestari

  Ye Bab  Kun  Jedimestari

tähäm  jedien  nimiä

Hanskul Litkör Skywalker Jedimestari

Daruis Tedai  Jedimestari

Jedimestari  Odeus

Ass Fisto  Jedimstari

Ätiöt Atiekio Iknah Jediritari

Jedimestari Plumbus

 Solataire Skywalker Jedimestari

Siistumus Ninap Nuullipnaarous Jedimestari

Psi Jediritari

Analkin Penettrator  Jediritari

 Jojo Jedimestari

Tyune Pust- neN  Jedimestari

  Jediritari Wesh- chu Loar-o

Jedimestari  Drååp Stel-Lans

Dabarry Anakin Jediritari

     JOME SKYWALKER  JEDIMESTARI

 

Jedimestari Jim Bou  Af  Kenobi

 

 Pyhimys Jedimestari Alatar  Skywalker

Argon Vandreen Jedimestari

 Jedimestari Michclangsh

Jedimestari Ber Ryk-ke 

Jedimestari Ryyb  Stan 

Crix Dusk Walker Jedimestari

Jouni Sederholm Jedimestari

Pedro el'Pedo Jedimestari
 

Juu Denn Jinn  Jedimestari

 


 

 

Jediritari logo
 

 

Suomen Jediyhdistys ry.
Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen Jediyhdistys ry. 

 

2. Yhdistyksen kotipaikka on Keravan kunta, Suomi. Yhdistykseen sovelletaan  Suomen yhdistyslakia.

3. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tehtävänä on toimia Star Wars fanien ja jedintien kulkijoiden
yhdistävänä veljeskuntana ja kouluttaa jeditemppelissä ja jeditemppelin
sähköpostikoulutuksessa jedipadawan perusjakson läpäisseet jediritareiksi.
Jedimiekkailun ja itämaisten itsepuolustustaitojen opetuksella koulutetaan
jedisotureiksi, vapaaehtoisiksi vartijoiksi sekä oikeuden, kunnian, rauhan ja
hyväntahdon lähettiläiksi.

Koulutus antaa perusteet jediparantajaksi, selvänäkijäksi ja ennustajaksi.
Yhdistyksen toimiala on edistää jediharrastusta Suomessa
ja koota koko Suomen kattava valonpuolen Star Wars -fanius ja
jedintienkulkijoiden yhteinen veljeskunta.

Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

-  järjestää kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia.

-  harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

-  toimii muiden vastaavien sidosryhmien kanssa yhteistyössä.

-  luennoi jediydestä eri tahoille kuten esim. kouluille.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys antaa koulutusta sähköpostitse ja
suoraan  face to face- koulutusta jedimestarin ohjauksessa. Tarkoitus on tulevaisuudessa rakentaa
jeditemppeli veljeskunnan ja sen yhteyteen majoitustilat, jossa jedipadawanit ja
jedipadawankokelaat, jediritarit voivat käyttää tilapäiseen majoittumiseen ja tulevaisuudessa myös koko Suomen jediritari-edustajat ja myös koko
 ja Jeditemppelissä vierailevat eri valtioiden
jediritari-edustajat voivat majoittua vierailunsa aikana. Jedipadawan koulutus annetaan vasta täysikäiselle eli 18 vuotta täyttäneelle, mikäli jedipadawan-kokelas
soveltuu ja on käynyt koko padawan kokelasjakson läpi ja läpäissyt padawan
testin ja soveltuu Jediritariksi. Hallitus päättää Padawanin hyväksymisestä jediritariksi. Hallitus voi nimetä Kunniajediritariksi sellaisen henkilön, joka toimii merkittävällä tavalla hyvien arvojen puolesta ja kosmisten tietojen valistajana, esimerkiksi tähtien lähettiläät.


Tarkoituksen tukemiseksi yhdistys voi periä jäsenmaksuja ja pyytää muilta
sponsoreilta ja yksityishenkilöiltä rahallista tukea ja/tai lahjoituksia
Jeditemppelin rakentamiseksi ja sen yhteyteen rakennettujen majoitus- ja
huoltorakennuksen huoltamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä kaiken jeditoiminnan
aiheuttamien kustannusten, koulutuskustannusten, sähkön, veden, ja
kaasulämmityksen kustannusten kattamiseksi jeditemppelin kaikkien rakennusten
osalta. Jäseniltä ja ulkopuolisilta tahoilta voidaan periä osallistumismaksuja
sekä vastaanottaa tukimaksuja ja lahjoituksia.

4. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttäneitä henkilöitä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toimintamuodot.. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen 15 vuotta täyttänyt henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.Yhdistyksen jäseneksi pääsee aikaisintaan 15 vuoden iässä. Jäseneksi ilmoittaudutaan internetin kautta yhdistyksen antamaan sähköpostiosoitteeseen. Alaikäiseltä vaaditaan huoltajien kirjallinen lupa ilmoittautumiselle.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä
yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö joka on huomattavasti edistänyt ja
tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja
vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää
vuosikokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset,
joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä  taikka
yhdistyksen säännöissä mainittuja ehtoja.


5. Yhdistyksen hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien sekä toiminnantarkastajien lukumäärä

tai vähimmäis- ja enimmäismäärä sekä toimikausi

Yhdistyksen asioita hoitaa ja valvoo hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa
valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 2-10 varsinaista jäsentä ja 2-10 henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokouksen välinen aika. Hallitus valitsee keskuudesta
keskuudesta tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen
olevan aihetta tai, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Hallituksen jäsenenä voi olla ainoastaan oikeustoimikelpoinen ja Suomessa kotipaikan omaava Jediritari tai Jedimestari.


Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri tai rahaston hoitaja, kaksi yhdessä. Yhdistyksen tilin käyttöoikeus
on puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla. Hallitus pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä.  Luetteloon merkitään kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta on säädetty henkilörekisterilaissa.

6. Yhdistyksen tilikausi


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen
vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

7. Yhdistyksen hallituksen ja tilintarkastajien sekä toiminnantarkastajien valinta, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen

 

Yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat sekä toiminnantarkastajat valitaan, sekä tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaudesta päätetään yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa.

8. Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän
vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeellä, yhdistyksen
kotipaikkakunnassa ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai, kun vähintään kymmenes osa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa
varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo - ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.   Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan tarkastajien /
tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilipäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja taikka
yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja.
10. käsitellään muut kokouksessa mainittavat asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen.
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäs osan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä.. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta.

 

 

 

9. Yhdistyksen varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa tai siinä tilanteessa, kun se lakkautetaan


Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.  Purkamisesta
ilmoitetaan yhdistysrekisteriin.


 

 

 

 

LEOPOLD MOONFALL JEDI -PADAWAN

 

                  PALUU