Kirjoittanut Malogaan niminen Jedi


 

Tervetuloa jeditemppelin arkistokeskukseen! Täältä pääset jedisäädyn arkistoihin opiskelemaan tietoja Voimasta, valosapelista ja monesta muusta eri aiheesta.


 

Arkistokeskuksessa on hyödynnetty wiredeja sujuvan siirtymisen varmistamiseksi. Pääset seuraavalle alueelle sanomalla Alue 1, Alue 2 tai Alue 3.


 


 


 

Hyviä lukukuhetkiä!


 


 


 

Jedisäädyn arkistokeskus - Alue 1


 

----------------------------------


 

1. Jeditemppelin pääkäytävä


 

2. Oppituntihuone


 

3. Arkisto Voimasta


 

4. Arkisto Voimataidoista


 

5. Arkisto Voimankäyttäjistä


 

6. Arkisto jeditemppelin arvoista


 

7. Arkisto erikoistumisarvoista


 


 


 

Seuraavissa lapuissa alueet 2 & 3.


 

--------------------------------


 


 


 

Arkistokeskus - Alue 2


 

----------------------------------


 

1. Arkisto valosapelista I


 

2. Arkisto valosapelista II


 

3. Arkisto valosapelivarianteista


 

4. Arkisto jediopetuksista


 

5. Arkisto planeetoista


 

6. Arkisto roduista


 


 


 


 


 


 


 

Tervetuloa Voima-arkistoon!


 


 


 


 


 

Tämän arkiston idea on kattaa lähes kaikki Voimasta.


 


 


 


 


 


 


 

Hyviä lukuhetkiä!


 


 


 


 


 

Voima - Yleistä Voimasta


 

Voima on metafyysinen, sitova ja näkymätön energiakenttä. Voimapotentiaalinen henkilö kykeni käyttämään Voimaa erilaisiin, varsinkin telekineettisiin kykyihin. Esimerkiksi Voimatyöntöön, Voimavetoon, mielenlumeeseen, parantamiseen ja moniin muihin taitoihin. Yleisimmät Voimaa harjoittavat ja ammentavat henkilöt olivat joko jedejä, tai sithejä sekä dark jedejä.


 


 


 


 


 

Eräät uskoivat, että Voima olisi elävä olento – ikään kuin jumala, jolla olisi kyky itsenäiseen ajatteluun. Sanottiinhan, että Voimalla oli tahto. Jedit eivät uskoneet, että Voima olisi jumala, mutta luottivat ”Voiman tahtoon”. Voiman ajatellaan olevan tietoisuuden puhdasta energiaa ja tajunta itsessään. Se yhdistää kaikki älylliset ja ei älylliset asiat, kaiken avaruuden ja kaiken ajan.


 


 


 


 


 

Siksi jos olet tahallisesti yhteydessä Voimaan, olet mahdollisesti yhteydessä kaikkiin asioihin, paikkoihin, persooniin ja jopa kaikkiin aikoihin: nykyisyyteen, menneisyyteen ja tulevaisuuteen.


 

» Voima jaettiin pääaspekteihin, neljään eri aspektiin. Kaksi näistä toimivat moraalisena kompassina jotka olivat valoisa puoli & pimeä puoli. Loput kaksi puolta olivat Elävä Voima ja Yhdistävä Voima.


 


 


 


 


 

» Valoisa puoli Voimasta huolehti hyvyyden, hyvänsuopaisuuden (hyväntahtoisuuden) ja parantamisen ideaaleista, nämä olivat siis valoisalle puolelle tyypillisiä piirteitä. Valoisan puolen seuraajat, suurimpana yhteisönä mainittakoon jedit, pyrkivät elämään harmoniassa ympäröivän maailman kanssa, toimien viisaasti ja loogisesti, tekemättä äkkipikaisia ja vihaisia harkintoja toisin kuin sithit.


 


 


 


 


 

Saavuttaakseen sisäisen rauhan, valoisan puolen käyttäjät usein meditoivat, puhdistaen itsensä varsinkin negatiivisista tunteista; johdatellen koodia ”Tunteita ei ole; on rauha”. Näistä negatiivisista tunteista tuli puhdistua, joita ovat mm. aggressio, viha ja vihamielisyys; nämä olivat tyypillisiä pimeälle puolelle. Valoisaa puolta voidaankin sanoa pimeän puolen vastakohdaksi.


 


 


 


 


 

Jedien luottamus, kunnioitus, kyky tehdä liittoja ja sisäinen rauha antoivat jedille ilmeisen edun sithien yli; joiden ajatukset olivat vain itsekkäitä. Tällä tavalla valoisa puoli oli ideaali maailmankaikkeudelle ja palveli sitä oikein ja paremmin kuin pimeä puoli. Valoisan puolen, oikean näkökannan mukaisesti Voima oli tasapainossa, kun sithejä – pimeän puolen käyttäjiä ei ollut. Näin jedit ikään kuin kielsivät


 


 


 


 


 

näkyvän tasapainon” korvaten sen rauhalla. Valoisan puolen vaaliessa rauhaa, kun sithejä ei ollut – tasapainon vaaka oli vaakatasossa, suorassa. Tällöin vallitsi tasapaino Voimassa. Sithien, pimeän puolen ja konfliktien ilmentyessä he horjuttivat tätä vaakaa. Kuten Yoda sanoi Sithin koston aikana: ”Aistin Voimassa suuren häiriön”. Positiiviset tunteet, kuten myötätunto jonka avulla jedi


 


 


 


 


 

ammensi mahtiaan, rohkeuden ohella hoivasivat valoisaa puolta. Jedikoodi antaa hyvän kuvan valoisan puolen tunteista, ja niistä joita piti välttää. Intohimo oli vaarallinen asia, joka johtaisi ”vahvoihin” tunteisiin, ja vääristäisi jedin mielen; jedin horjuessa pimeälle puolelle. Rakkaus ja romanssi olivat molemmat kiellettyjä valoisassa, sekä pimeässä puolessa. Hyvä esimerkki rakkauden ja


 


 


 


 


 

kiintymyksen seurauksista on Anakin Skywalkerin kääntyminen sithiksi.


 

- Tunteita ei ole; on rauha.


 

- Tietämättömyyttä ei ole; on tieto.


 

- Intohimoa ei ole; on tyyneys.


 

- Kaaosta ei ole; on harmonia.


 

- Kuolemaa ei ole; on Voima.


 

» Pimeään puoleen liittyivät negatiiviset tunteet, joita olivat esimerkiksi pelko, viha, aggressio sekä ilkeys kaikki eläviä olentoja ja


 


 


 


 


 

koko maailmankaikkeutta kohtaan. Pimeän puolen kannattajat toimivat usein juonisti, esimerkiksi sithit valehtelivat lisätäkseen omaa valtaansa ja saadakseen tuhoa. "Sithit valehtelevat saadaksesi sinut kärsimään." Sithien tavoitteita olivat mm. jedien tuhoaminen ja galaksin hallitseminen. Sithit välttivät rakkautta ja romanssia jedien tavoin, tosin eri syistä. Rakkaus johti intohimoon ja siitä yhä


 


 


 


 


 

pahempiin tunteisiin, mutta – rakkaus saattaisi myös johtaa armoon ja sääliin, joita sithit pitivät turhina ja heikkoina tunteina. Näiden aatteiden takia sithit yleensä kaatuivat omaan ansaansa. Joskus sithitkin toimivat järjestönä. Sithit kääntyivät myös toisiaan vastaan. Se johtui heidän itsekkäästä luonteestaan, he eivät kykeneet tekemään liittoja, petollisuus on sithin tie; tämän


 


 


 


 


 

takia sithin lupauksiin ei ole luottamista. Kun taas jedille opetettiin, että lupaukset tulee täyttää. Jos näitä lupauksia ei pystynyt täyttämään, ei pitänyt myöskään luvata mitään. Myöhemmin, vuonna 1000 BBY. (Before Battle of Yavin. Ennen Yavinin taist. ennen episodi 4:ää) sithit sääsivät "Rule of two" – kahden lain. Sen periaatteen mukaan oli vain mestari ja oppipoika – johtuen siitä että


 


 


 


 


 

sithit eivät tulleet edes toistensa kanssa tekemisiin. Usein kävikin niin, että oppipoika tappoi oman mestarinsa. Esimerkiksi Sidious tappoi Plagueisin, tämän nukkuessa. Monet dark jedit hyödynsivät pimeää puolta ja kärsivät saman kohtalon kuin sithit. Pimeä puoli söi käyttäjäänsä ja lopulta tuhosi tämän ruumiin ja mielen. » Elävä Voima on läsnä elävissä olennoissa, heikko yksilö omasi


 


 


 


 


 

vähän elinvoimaa, elävää Voimaa – kun taas vahva ja voimakas yksilö omasi tätä paljon. Jedi kykeni aistimaan elävän Voiman olennon sisällä. Elävä Voima kulki myös rinta rinnan henkilön Midi-chlorianien kanssa. Runsaasti näitä omaava omasi myös paljon elävää Voimaa sisällään. Tiedettävästi ainoa rotu, josta elävää Voimaa ei pystynyt aistimaan oli Yuuzhan Vong, jonka lajin edustavat eivät omanneet


 


 


 


 


 

Midi-chlorianeja. Joillekin jedeille "Voima oli elämä, ja elämä oli Voima".


 

» Yhdistävän Voiman pääajatuksia oli kohtalon täyttyminen. Yhdistävän Voiman mukaan oli vain yksi Voima, kuten olikin (Kakkuteoria Voimasta). Yhdistävän Voiman julistajat seuraavat enemmänkin ajan kulkua. Yhdistävä Voima etenkin syleilee avaruutta ja aikaa kokonaisuudessaan.


 


 


 


 


 

» Yksi Voima, yhtenäinen Voima – Kakkuteoria


 

Yhdistävän Voiman mukaan on vain yksi Voima – se on totta. Siitä huolimatta Voima voidaan jakaa erilaisiin aspekteihin. Esimerkiksi pimeään ja valoisaan puoleen – Voima on viaton, nämä kaksi aspektia määräytyvät käyttäjän mukaan; mihin hän käyttää Voimaa. Havainnollistaakseen tämän paremmin, ajatellaan Voimaa esim.


 


 


 


 


 

kakkuna. Kakun voi jakaa siivuihin, tässä tapauksessa aspekteihin. Näitä palasia voi nimetä, esim. tämä siivu on valoisa puoli ja toinen pimeä Vaikka kakku on jaetta siivuihin, se on silti yksi, sama kakku. Samalla periaatteella voidaan ajatella Voimasta. Voiman voi jakaa näihin aspekteihin, silti on vain yksi Voima. Voiman voinee jakaa myös muihinkin "puoliin" esimerkiksi Suurempaan ja Pienempään Voimaan.


 


 


 


 


 

» Suurempi Voima & pienempi Voima


 

Voima ilmeentyi universumissa kahtena puolena: Suurempi eli Kosminen Voima on virtaus äärimmäisestä tahdosta. Pienempi eli vähäisempi eli elävä Voima muodosti elävien olentojen yksilölliset halut. Elävä Voima oli myös selvä virtaus suuremmasta Voimasta. Nämä kaksi Voimaa olivat vuorovaikutuksessa keskenään, ne vaikuttivat


 


 


 


 


 

toisiinsa. Suuremman ja pienemmän Voiman vuorovaikutus myös jätti eräänlaisen jalanjäljen, se muodosti ja synnytti Midi-chlorianit. Midi-chlorianit siis syntyvät Suuremman ja pienemmän Voiman vuorovaikutuksesta. Midi-chlorianit myös parantavat ja helpottavat kommunikaatiota suuremman ja pienemmän Voiman kanssa.


 

» Midi-chlorianit ovat pieniä


 


 


 


 


 

toimivat linkkinä Voimaan. Ne ilmeentyivät Voimapotentiaalisten henkilöiden veressä, mitä enemmän niitä omasi, sitä ”helpommin” henkilö kykeni tarrautumaan Voimaan. Nämä Midi-chlorianit olivat pienen pieniä, mikroskooppisen pieniä elämänmuotoja, joita on kaikessa elävässä (Elävä Voima). Midi-chlorianit toimivat tuntoeliminä, aistineliminä. Niiden avulla henkilö tarttui Voimaan, kuten kädellä


 


 


 


 


 

tartutaan juomamukiin. Ilman Midi-chlorianeja elämää ei olisi. Midi-chlorianit kertovat meille ”Voiman tahdon”, olemalla hiljaa, opit kuulemaan niitä. Midi-chlorianeja voi myös manipuloida – samalla tavoin kuin Voimaakin. Midi-chlorianeja manipuloimalla voi synnyttää myös elämää. Alempana kerrottu Midi-chlorianien käyttötavoista. » Kaukaisten asioiden ja esineiden näkeminen.


 

Miten voit nähdä tulevaisuuteen,


 


 


 


 


 

entä menneisyyteen? Miten nähdä juomamukin, joka on seinän takana? Ylempänä siitä paljastettiin jo osa: Midi-chlorianit kertovat sinulle "Voiman tahdon", jos osaat kuunnella "niitä". Midi-chlorianit ovat avain tähänkin ratkaisuun, eihän muutoin saataisi yhteyttä edes Voimaan. Jedin pitää keskittyä, olla hiljaa ja saavuttaa rauha. Hänen pitää opetella "kuuntelemaan" Midi-chlorianeja. Jos jedi osaa


 


 


 


 


 

kuunnella näitä Midi-chlorianeja, ne kertovat kaiken. Niiden avulla voit tietää tulevaisuudessa tapahtuvia asioita, kaivella menneisyyden saloja ja saada yhteyden nykyhetkessä oleviin esineisiin. Midi-chlorianit kertovat sinulle, opettele kuntelemaan niitä Voiman ohella.


 

» Tulen & jään luominen Voimalla


 

Kuvitellaan tilanne, jossa jedin pitäisi luoda tulta. Hänen pitäisi esimerkiksi saada sytytettyä tuli


 


 


 


 


 

takkaan – ilman siihen kykeneviä välineitä. Kuten jedejä opetetaan – jedi ei saa olla riippuvainen näkyvästä materiasta. Jedin työkalu on Voima, sitä ei pidä pelätä käyttää. Jedi keskittyy mielessään. Hän alkaa liikuttelemaan edessään, esimerkiksi ilmassa olevia molekyylejä keskenään. Voiman ja midi-chlorianien avulla hän onnistuu lisäämään niiden liikettä. Kemia ja fysiikka auttavat


 


 


 


 


 

havainnollistamaan tämän ilmiön. "Mitä lämpimämpää on, sitä suurempaa on molekyylien liikkuminen ja värähtely". Jedi näin ollen lisää molekyylien liikettä, jolloin lämpötila kohoaa ylöspäin. Tämän ohella syntyy myös valoa lämmön lisäksi. Kun on saavutettu riittävä lämpötila – syntyy tulta. Näin jedi kykenee luomaan esimerkiksi takkaan tulen. Hän lisää molekyylien liikettä ilmassa ja takkapuissa sekä niiden


 


 


 


 


 

läheisyydessä. Veden lämpötilan voi saada kohoamaan samalla tavalla, lisäämällä vesimolekyylien liikettä. Jään luominen toimii lähes samalla tavalla, toisinpäin vain. Mitä kylmempää on, sitä vähemmän molekyylit liikkuvat ja värähtelevät. Tässä tapauksessa jedi pyrkii vähentämään molekyylien liikettä Voiman avulla. Esimerkiksi kupissa on vettä. Jedin pitäisi jäädyttää se. Jedi keskittyy kupissa oleviin


 


 


 


 


 

vesimolekyyleihin ja alkaa hidastamaan niiden liikettä. Hän hidastaa niiden liikettä – pakottaen ne melkein paikoilleen. Täten lämpötila vedessä vedessä alenee, ja syntyy näin ollen jäätä. Voiman avulla jedi kykenee saavuttamaan tämänkin taidon.


 

» Parantaminen


 

Jedit ovat erikoistuneet parantamiseen. Voiman avulla jedi kykenee parantamaan vaurioita ja näin ollen rikkoutuneita soluja.


 


 


 


 


 

Miten jedi kykenee tähän? Pääsääntöisesti ja karkeasti selitettynä se tapahtuu näin: Jedi keskittyy henkilön elintoimintoihin. Hän etsii vammautuneet ja haavoittuneet kohdat. Olennot koostuvat soluista. Kun ihossa on esim. pintanaarmu, solut ovat vahingoittuneet. Voiman avulla jedi kykenee tarrautumaan näihin soluihin. Hän kykenee muokkaamaan niitä, irrottamaan niistä palasia, liittämään niitä


 


 


 


 


 

toisiinsa – yksinkertaisesti jedi parantaa tuon rikkoutuneet solut. Näin jedi kykenee parantamaan ja paikkaamaan syvänkin avohaavan – tai sisäisen vamman. Jedi kykenee parantamaan toisen myös tuiki tuntemattomastakin, sisäisestä taudista. Esim. SW:ssä jedi nimeltä Cilghal paransi Mon Mothman tuiki tuntemattomasta, vaarallisesta taudista johon eivät edes huippulääkärit löytäneet parannuskeinoa tähän tautiin.


 


 


 


 


 

» Voimahaava


 

Voimahaava oli katastrofaalinen häiriö Voimassa. Se tunnetaan myös aukkona Voimassa. Voidaan ajatella, että Voimahaava oli heikkous suuressa kankaassa ja tämä kangas oli Voima. Voimahaavan aiheutti traumaattinen tapahtuma ja elävää Voimaa on jokaisessa olennossa (paitsi Yuuzhan Vongit) ja kun kerralla moni elämä hiljennettiin, syntyi Voimahaava.


 


 


 


 


 

Aukko Voimassa on häiriö Voimassa, mutta häiriö Voimassa ei aina ole aukko Voimassa.


 

Voimahaavat syntyivät kun suuri määrä elämiä menetettiin. Jokainen elämä galaksissa oli yhteydessä elävään Voimaan ja silloin kun suuri määrä elämiä hiljentyi Voima koki paikallisen vamman, vähän niinkuin olisi menettänyt raajan. Tapahtuman ydinalueesta tuli eräänlainen pimeä paikka, täynnä toistuvia


 


 


 


 


 

kivusta, kauhusta ja monien elämänmuotojen kärsimykset, jotka olivat menettäneet henkensä.


 

Voimahaavat yleensä syntyivät kun esimerkiksi planeetta tuhoutui, esimerkkeinä Malachor V ja Alderaan. Alderaanin tuhosi Galaktisen imperiumin Kuolemantähti (Deathstar 1) ja Malachor V tuhoutui Mandalorialaissodissa. Ollaan myös sanottu, että käsky 66:n aikana


 


 


 


 


 

tuli myös Voimahaava. Voimahaavat pystyivät myös syntymään kun henkilö menehtyi, esimerkkeinä Meetra Surik ja sith Darth Nihilus. Voimahaavan kaiut liikkuivat läpi galaksin, vähän niinkuin väreet tai aallot vesilammikossa. Kaiut liikkuivat läpi Voimassa ja vain Voimaherkät pystyivät kuulemaan nämä kaiut jotka olivat täynnä kipua ja kauhua. Jedi pystyi kuulemaan kaiut toiselta puolelta galaksia


 


 


 


 


 

kuten Obi-Wan Kenobi kuuli heidät episode 4:ssä. Voimaherkkää henkilöä ei pystynyt kovin helposti aistimaan kaikujen vuoksi, jos hän oli lähellä tapahtumapaikkaa eli ydinaluetta.


 

Historioitsijat ovat teorisoineet että pimeän puolen elämäntuhoavat vaikutukset pystyisivät aiheuttamaan murtumisen Voimassa, erityisesti vahvan sith lordin käsissä. Tämmöinen hypoteesi ei ikinä


 


 


 


 


 

saanut yleistä hyväksyntää, mutta auttoi selittämään miten voimakas pimeän puolen käyttäjä Darth Sidious pystyi piilottamaan pimeän puolen suuntauksensa Korkealta neuvostolta. Se selitti myös miksi vanhojen sith lordien hautakammiot pysyivät pimeinä ja korruptuneina jopa tuhansia vuosia niiden hylkäämisen jälkeen esimerkiksi sith-rodun synnyinplaneetalla Korribanilla.


 


 


 


 


 

» Voimaside


 

Voimaside usein muodostui jedimestareiden ja padawanien välille. Se tunnettiin myös nimellä Voimaketju tai Voimayhteisyytenä. Voimaside oli linkki kahden Voimaherkän välillä ja se vaikutti molempiin osapuoliin. Se antoi mahdollisuuden toisen tuntea toisen tunteet, ajatukset ja antaa aistia tuleva vaara sekä antoi paremman kyvyn taistella. Tämmöisessä yhteydessä Voima


 


 


 


 


 

virtasi helposti ja joskus paransi toisen vahvuuksia sekä käyttää toisen vahvuuksia omassa toiminnassaan esimerkiksi taistelemisessa. Voimaside oli vahvempi mitä vahvemmat osapuolet olivat Voimassa. Monilla Voimakäyttäjillä oli normaali Voimaside, omasivat jotkut yksilöt erityisen taipumisen Voimasiteeseen. Voimasiteestä sanottiin, että se oli jotain joka ilmestyi erilaisissa Voimataidoissa


 


 


 


 


 

kuten Jeditaistelumediaatiossa, jossa käyttäjä vahvisti esimerkiksi taistelussa liittolaisiansa tai rappeutti vastustajan sotilaiden moraalia. Huhuttiin, että Revan opiskeli Voimasidettä ennen kuin hän lähti Mandalorialaissotiin. Salamurhaajadroidi HK-47, jolla oli hauska tapa kutsua muita "meatbageiksi" (suom. lihasäkki) spekuloi että jedit eivät kokonaan luoneet Voimasiteitä heidän


 


 


 


 


 

itsekurinsa takia. Jedeiltä oltiin kiellettyä avata elämänsä intohimoille jotka olivat heidän ympärilleen ja siksi vain muutama jedeistä ymmärsivät Voimasiteen ulottuvuuksien syvyydet. Darth Nihilus oletettavasti vei tämän taidon uusille tasoille. Hän pystyi vaikuttamaan esimerkiksi jokaiseen elävään olentoon joka oli planeetalla. Hän pystyi luomaan yhteyden ja imemään elinvoiman kaikista elävistä olennoista, jotka


 


 


 


 


 

olivat planeetan maaperällä.


 

Voimasiteen avulla käyttäjä pystyi ottamaan tietoja toisen mielestä, esimerkkinä Darth Revan ja rakatanin Lehon. Revan repi rakatanin kielen hänen mielestään ja antoi heille taidon ymmärtää galaktista peruskieltä. Revan käytti tätä taitoa löytääkseen Tähtiahjon, jonka rakatanien Ikuisuus Imperiumi oli luonut vuosituhansia ennen. Bastila Shan käytti omaa Voimasidettään


 


 


 


 


 

tyhjentäen Revanin muistin. Kreia opetti Meetra Surikia pitkiltäkin välimatkoilta käyttäen telepatiaa ja Voimasidettä hyödyksi.


 

Voimasiteen syntyminen kesti usein jonkin aikaa ja se kehittyi hitaasti mestarin ja padawanin välille. Sen syntyminen vaati mestarin ja padawanin toistensa ymmärtämistä ja yhteenkasvamista. Vahvimmat Voimasiteen syntyivät usein sukulaisten välille ja siksi


 


 


 


 


 

jedit erottivat Voimaherkän lapsen perheestänsä, jotta Voimaside ei ehtisi syntymään. Kuitenkin, Anakin Skywalker pystyi aistimaan ja ennustamaan äitinsä kuoleman hiekkakansan kynsissä. Voimaside syntyi myös tapauksissa, jossa kuolema oli lähellä kuten Bastila Shanin ja Revanin tilanteessa. Bastila Shanin ja Revanin Voimaside syntyi kun Bastila käytti Voimaa tyhjentääkseen Revanin muistot


 


 


 


 


 

hänen sitheydestään ennen kuin Revanin entinen oppipoika alkoi ampumaan hänen aluksensa komentosiltaa.


 

Meetra Surik loi Voimasiteen hänen ja Kreian välille kun Kreia opetti Meetra Surikia käyttämään Voimaa lähes kymmenen vuotta Voimattomuuden jälkeen. Meetra Surik halusi rikkoa tämän Voimasiteen, muttamonet viisaat jedimestarit eivät kykeneet antamaan tyydyttävää vastausta


 


 


 


 


 

Meetra Surikille paitsi mestari Ell sanoi hänelle, että ainoa tapa rikkoa tämä vahva Voimaside oli kääntyä pois Voimasta ja hylätä se. Periaatteessa Surik loi Voimahaavan joka rikkoi tämän Voimasiteen. Tämä johti loppujen lopuksi Kreian kääntymiseen pimeälle puolelle. Voimaside rikkoontui myös jos toinen osapuoli menehtyisi.


 


 


 

Arkiston tarkoitus on antaa tietoa Star Wars -maailman Voimataidoista (eng. Force powers). Voimataitoja on satoja ellei tuhansia koko SW-maailmassa eli on miltein mahdotonta kirjoittaa aivan jokaisesta Voimataidosta. Knowledge on Force powers kuitenkin käsittää hyvän osan kaikista Voimataidoista antaen hyvän käsityksen mitä Voimalla voi tehdä.


 


 


 


 


 

Violetit laput: Telekineesi


 


 


 

Vihreät laput: Control-taidot


 


 


 

Siniset laput: Sense-taidot


 


 


 

Keltaiset laput: Alter-taidot


 


 


 


 


 

Force Push - Voimatyöntö


 

----------------------------------


 

Voimatyöntö oli yksi perinteisempiä Voimataitoja. Force pushissa hyödynnettiin telekeniittista energiaa joka työnsi tavaran tai ihmisen käyttäjän luota pois. Vahvemmilla tasoilla Voimatyöntö pystyi luomaan telekeniittisen impulssin Voiman kautta, laukaisten räjähdysvoiman kaltaisen paineistetun impulssin ..


 


 


 


 


 

tavaraa tai ihmistä kohti. Riippuen käyttäjän vahvuudesta tätä Voimataitoa pystyi käyttämään kohteen tyrmäämisestä kiven hajottamiseen. Mitä taitavampi käyttäjä sitä suurempi paine ja mitä suurempi paine sitä voimakkaampi Voimatyöntö. Harjoittelemalla Voimakäyttäjä pystyi lisäämään "räjähdyksen" laajuutta luoden impulssin sijaan "aallon". Jotkut pystyivät luomaan räjähdyksen joka lähti jokaiseen


 


 


 

suuntaan ja monen metrin päähän. Voimatyöntö oli hyvä tapa pitää viholliset kauempana ja vahvat käyttäjät pystyivät jopa tappamaan vihollisen pelkällä Voima-aallolla esimerkkinä Starkiller. Voimatyöntö oli hyvä tapa tuhota isot esteet kuten seinät ja romukasat. käyttäjä pystyi vastustamaan Voimatyöntöä suojaamalla itsensä telekineettisellä energialla (esimerkiksi Anakin vs Obi wan).


 


 


 


 


 


 


 

Force Whirlwind - Voimapyörre


 

----------------------------------


 

Edistyneempi versio Voimatyönnöstä ja vähän heikompi versio 3:sta asteesta, Voima-aallosta (joka on selitetty lappu 2&3:ssa). Tässä käyttäjä muutti ilmavirtoja siten että ne liikkuivat erisuuntiin. Tämä nosti kohteen ilmaan, pisti kohteen pyörimään eikä kohde pystynyt liikkumaan pois myrskyn silmästä. Tämä antoi käyttäjälle mahdollisuuden


 


 


 


 


 

hyökätä kohteeseen ilman vastusta. Kuuluisimpia käyttäjiä oli mm. Han Solon ja Leian lapsi Jacen Solo joka käytti tätä Yuuzhan Wongin sotamestaria Tsavong Lahia vastaan. Myös Plo Koon niminen jedi käytti tätä.


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 


 


 


 


 


 


 

Force Pull - Voimaveto


 

----------------------------------


 

Se oli telekineettinen taito, jossa Voimaa käyttämällä materiaali vedettiin käyttäjää lähemmäs. Mitä vahvempi käyttäjä oli, sitä isompia ja leveämpiä tavaroita pystyi vetämään lähemmäksi. Esimerkiksi mitä vahvempi olit sitä laajempi ja leveämpi Voima "aalto" ja siten isompi tavara pystyttiin vetämään lähemmäs. Mitä vahvempi käyttäjä oli Voimassa,


 


 


 


 


 


 


 

pystyi käyttäjä esimerkiksi vetämään vastustajansa valosapelietäisyydelle. Starkiller-niminen jedi pystyi vetämään jopa tähtialuksen maahan Voimavedolla.


 


 


 

Force Rend - Voima repiminen


 

----------------------------------Tämä oli Pimeän puolen taito, jossa käyttäjä käytti Voimaa kohteeseensa repien tätä eri suuntiin samaa aikaan aiheuttaen ikävää kipua.


 


 


 


 


 


 


 

Force disarm - Voima aseista riis.


 

----------------------------------


 

Voimakäyttäjä käytti usein tätä taitoa vastustajan aseista riisumiseen. Voima aseista riisuminen on periaatteessa Voimaveto, mutta Voimakäyttäjä pystyi myös käyttämään Voimatyöntöä kohteen aseista riisumiseen. Voima aseista riisuminen oli periaattessa Voimaveto, mutta paljon tarkempi koska kohde oli pienempi..


 


 


 

Kun Voimakäyttäjä käytti tätä taitoa hän pystyi valita vetikö hän Voimalla aseen itsellensä vai heittikö hän sen esimerkiksi pois vastustajan ulottuvilta. Darth Vader käytti tätä taitoa, kun hän veti Han Solon aseen itsellensä episodi 5:ssa. Hyvä esimerkki on myös kun Yoda veti Assaj Ventressin valosapelit itsellensä kun hän yritti murhata Toydarianian kuninkaan Katuunkonin SW tv-sarjassa.


 


 


 


 


 


 


 

Voimamurkaus (eng. Force crush)


 

----------------------------------


 

Taito, jota käyttivät jedit ja sithit. Tässä taidossa käyttäjä nosti Voiman avulla kohteen ilmaan ja murskasivat vartalon Voiman avulla. Voimamurskausta käytettiin usein jedien toimesta juuri droideihin eikä niinkään eläviin olentoihin. Mace Windu käytti tätä Grievoukseen, joka murskasi hänen keuhkonsa ja tämän takia kenraali yski.


 


 


 


 


 


 


 

Force Throw - Voimaheitto


 

----------------------------------


 

Se oli telekineettinen taito, jossa käyttäjä pystyi heittämään vahvuudestansa riippuen yhden tai monta tavaraa (tai ihmistä) kohdetta päin. Hyvä esimerkki on Palpatine, joka heitti monia "senaattiparvekkeita" Yodaan päin ep. 3:ssa. Myös Anakin Skywalker käytti tätä taitoa heittäessään droidekat Geonosialaisia taistelijoita päin päihittäen heidät.


 


 


 


 


 

Force Wound - Voimahaavoitus


 

----------------------------------


 

Tämä Voimataito oli pimeän puolen seuraajien käytössä. Siinä käyttäjä käytti Voimaa luodakseen painetta esimerkiksi kylkiluihin tai muihin ja sisäelimiin tuhoten ne, jos kohde ei puolustautunut. Tämä oli erittäin väkivaltainen Voimataito ja se aiheutti suurta kipua kohteelle johon sitä käytettiin.


 


 


 


 


 


 


 

Force Choke - Voimakuristus


 

----------------------------------


 

Tässä Voimataidossa käyttäjä puristi Voimalla kohteen kurkkua kuristaen ja näin estäen hengittämisen. Vader teki tästä kuuluisan, koska hänellä oli tapana rangaista upseereita jos he olivat epäonnistuneet jossain ja osoittaakseen ylivoimasuutensa. Sithit käyttivät tätä enimmäkseen, mutta myös jotkut jedit käyttivät tätä Voimataitoa.


 


 


 

Joillekin käyttäjille riitti vain se, että näki kohteensa esimerkiksi hologrammilähettimen kautta, jotta pystyi tekemään Voimakuristuksen. Mutta jotkut ei edes tarvinnut nähdä kohdettansa ja näin Barriss Offee kuristi Letta Turmondin kuoliaaksi lavastaen Anakinin padawanin Ahsoka Tanonin syylliseksi. Kuitenkin taito vaati jatkuvaa keskittymistä ja pienikin väliintulo keskeytti Voimakuristuksen.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Control-taitojen tarkoituksena oli auttaa niiden käyttäjää hallitsemaan paremmin itseään ja kehoaan. Se loi pohjan vaikeampien tekniikoiden oppimiseen. Siinä harjoiteltiin mm. oman mielen avaamista Voimalle.


 


 


 

Controllin oppiminen jatkui läpi elämän ja sen vaikutuksesta jedit elivät pidempään ja vanhenivat hitaammin kuin muut.


 


 


 


 


 

Breath Control - Voimahengitys


 

----------------------------------


 

Jedi pystyi turruttamaan kehon vaiston sulkemaan kehon pitkän hengittämättömän aikajakson jälkeen. Koska keho ei "sammu" niin kuin normaalisti pystyi Voimakäyttäjä olemaan hengittämättä pidempiä aikoja käyttämällä Voimaa säilötäkseen enemmän happea keuhkoihin. Uskotaan että jotkut käyttäjät pystyivät olla hengittämättä...


 


 


 

tunteja tai jopa päiviä tällä Voima taidolla. Tämä taito ei aina pystynyt estämään esim. myrkkykaasujen tai veden pääsyä hengitysteihin, jonka takia jossain tapauksissa käyttäjä tarvitsi esimerkiksi Force barrieria (Voimaeste) pitääkseen myrkkykaasut ja veden pois hengitysteistä. Qui-Gonn Jinn ja Obi-Wan käyttivät Breath Con. ep. 1:ssä, kun separatistit päästivät myrkkukaasua huoneeseen.


 


 


 


 


 

Force Speed - Voimanopeus


 

--------------------------------


 

Voimanopeudessa käyttäjä nopeutti liikkeitänsä, jolloin jedi oli paljon nopeampi kuin muut. Jedi näki muut hidastuksena jolloin hän pystyi torjumaan ja iskemään paljon helpommin ja tarkemmin. Mitä vahvempi oli käyttämään tätä pystyi Voimakäyttäjä juoksemaan esimerkiksi talon seinää pitkin lyhyitä aikoja kerralla. Voimanopeus oli....


 


 


 


 


 


 


 

ensimmäinen Voimataito, joka opetettiin nuorille jedioppilaille. Jedi tai sith pystyi käyttämään Voimanopeutta lihaksiensa kasvattamiseen ja näin nopeuttamaan iskujansa ja reaktioitansa taistelun aikana. Luke Skywalker antautui Voimalle ja hän tunsi, että ihan kuin aika olisi hidastunut hänen ympärillään, jonka takia hän pystyi väistämään salamurhaajansa iskut ja näin päihittämään hänet helposti.


 


 


 


 


 


 


 

Luke sanoi myöhemmin oppilailleen, että hän ei tuntenut olleensa vallassa vaan ihan kuin Voima olisi ohjannut häntä.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

--------------------------------------------------------------------


 


 


 


 


 

Tapas


 

----------------------------------


 

Tapas-taidossa käyttäjä pystyi käyttämään Voimaa pysyäkseen esimerkiksi lämpimänä kylmässä ympäristössä. Tapaksen käyttämisessä vaadittiin keskittymistä. Hyvä esimerkki tapaksen käyttämisessä on esimerkiksi kun jedi tai muu Voimakäyttäjä on kylmässä ympäristössä, esimerkiksi Ilumilla.


 


 


 


 


 


 


 

Liikkumisen taide (eng. art of movement)


 

----------------------------------


 

Liikkumisen taide oli kirjaimellisesti juuri sitä mikä sen nimi oli. Jedisääty opetti nuoria jedejä esteradan avulla parantaakseen heidän reaktiotaitojansa ja ketteryyttä. Jedioppilaiden piti läpäistä esterata, johon saattoi kuulua esimerkiksi valosäteitä, jotka tulivat katosta, seiniltä ja lattialta...


 


 


 


 


 

Läpäistääkseen esteradan piti heidän varoa näitä säteitä. Jedioppilaat usein käyttivät Voimaa hyödykseen tarkoituksenaan parantaa suoritustaan esteradan läpäimisessä.


 


 


 


 


 


 


 

Keskiasento (eng. center of being)


 

----------------------------------


 

Keskiasento oli usein asento valosapeli-taistelussa, mutta sitä pystyttiin käyttämään myös meditointiasentona. Jedit pitivät valosapelia horisontaalisesti eli vaakasuorassa, tarkemmin sanottuna valosapelin kahva oli vaakasuorassa jedin leuan alapuolella. Tämä asento oli varsin meditoiva-asento ja sitä usein...


 


 


 


 


 

passiivisemmissa ja puolustavimmissa tyyleissä. Jedi saattoi olla syvässä meditaatiotilassa ja kykeni silti torjumaan alitajuntaisesti vastustajan hyökkäykset.


 


 


 


 


 


 


 

Flashburn


 

----------------------------------


 


 


 

Flashburn-taidolla jedi pystyi sulkemaan muistoja mielestään. Tämän avulla muistot siis hälvenivät ja ne olivat vielä läsnä, mutta jedi ei pystynyt niitä muistamaan. Esimerkkinä toimii esimerkiksi jedimestari Corran Horn, joka käytti tätä taitoa sulkemaan mielestänsä vaimonsa kuoleman.


 


 


 


 


 

Voimakeho (eng. Force body)


 

----------------------------------


 

Voimakeho oli Voimataito, jossa Voimakäyttäjä pystyi työntämään kehonsa kestävyyttä "rajan yli". Voimataidon avulla jedi riskeerasi henkensä tarkoituksenaan ylläpitää heidän yhteyden Voimaan. Hyvin vahva yhteys Voimaan tarvittiin, jotta tätä taitoa pystyi käyttämään ja jedi pystyi selviytymään esimerkiksi vakavasta loukkaantumisesta...


 


 


 


 


 


 


 

joka olisi normaalisti johtanut varmaan kuolemaan.


 

----------------------------------


 

Voimavalaistus (eng. Force


 

enlightenment)


 

----------------------------------


 

Voimavalaistus oli Voimataito, jossa käyttäjä paransi Voimataitojaan jotka hän hallitsi parhaiten aiemmassa koulutuksessaan. Tätä taitoa käytti esimerkiksi Meetra Surik, jonka yhteys Voimaan oltiin...


 


 


 


 


 

aiemmin katkaistu jedineuvoston toimesta ja oli saanut uuden koulutuksen jediksi jedisäädyltä.


 

----------------------------------


 

Voimatranssi (eng. Force trance)


 

----------------------------------


 

Horrostranssissa käyttäjä pystyi hidastamaan aineenvaihduntaansa ja hengitystänsä, jonka ansiosta käyttäjä sisäänhengitti vain yksi kymmenesosasta ilmaa kuin normaalisti. Käyttäjä usein vaikutti kuolleelta ja pelkästään..


 


 


 

perusteellinen tarkistus olisi paljastanut käyttäjän olevan hengissä. Voimakäyttäjät tosin pystyivät aistimaan henkilön olevan elossa. Voimakas Voimakäyttäjä pystyi olemaan transsissa kuivassa tilassa jopa viikon ja märässä tilassa kuukauden ennen kuin käyttäjä kuolisi vesihukkaan.


 


 


 


 


 

Alchaka


 

----------------------------------


 

Alchaka oli eräänlainen rituaali, joka suoritettiin usein meditoinnin yhteydessä muinaisen je'daii säädyn aikaan, mutta myös myöhemmin jedisäädyn aikaan. Alchaka-rituaalit olivat erittäin tarkkoja ja hyvin yksilökohtaisia. Ne sisälsivät toistuvia liikkeitä, joihin kuului fyysistä liikkumista kuin myös Voimataitojen käyttämistä.


 


 


 


 


 


 


 

Alchaka-meditointiin kuului siis toistuvia liikkeitä, jotka toteuttiin monimutkaisissa asennoissa ja huimaavia liikkumisia eri sijaintien välillä. Käyttäjä oli usein erittäin väsynyt suoritettuaan oikeaoppisesti alchaka-meditoinnin ja sen tarkoitus oli usein tyhjentää mieli ja "virittää" keho Voimaan. Alchaka-meditointi oli siis erittäin kehittynyt muoto liikkuvasta meditoimisesta.


 


 


 


 


 

Morichro


 

----------------------------------


 

Morichro oli vähän samantyylinen kuin Voimatranssi, mutta tässä käyttäjä esti biologiset toiminnat kuten hengittämisen ja sydämen lyömisen. Morichron käyttäjä pystyi selviytymään ilman ruokaa, vettä ja joskus myös ilman ilmaakin. Käyttäjä pystyi olla tässä tilassa jopa yli vuoden pituisia aikoja. Morichoa pystyi käyttämään myös muita vastaan..


 


 


 

joka teki siitä hyvän tavan voittaa vastustaja liiemmin käyttämättä väkivaltaa, mutta jos käyttäjä ei valvonut kohdettansa saattoi kohde kuolla esimerkiksi vesihukkaan tai nälkään.


 


 


 


 


 

Voimaverhoutuminen (eng. Force cloak)


 

----------------------------------


 

Voimaverhoutumisessa käyttäjä käytti Voimaa manipuloidakseen valoa ja ääniaaltoja piilottaen itsensä muiden katseilta.


 


 


 


 


 

Voimasalaaminen (eng. Force concealment)


 

----------------------------------


 

Se on Voimataito jossa korkea taitoinen Voimakäyttäjä piilotti Voimasuuntauksensa (valoisa tai pimeä) sekä heidän kykynsä käyttää Voimaa. Esimerkiksi Vergere pienensi hänen läsnäoloaan Voimassa mikroskooppiselle tasolle, joka vaikeutti muiden Voimakäyttäjien kykyä aistia hänet.


 


 


 


 


 


 


 

Darth Sidious oli vahvin ja kuuluisin tästä taidosta. Hän piilotti itsensä yli 30 vuoden ajan Korkealta neuvostolta, vaikka he olivat välillä samassa huoneessa. Myös jensaarait piilottivat itsensä jatkuvasti Darth Vaderilta ja Uudelta Jedi säädyltä. Kaksi hyvää esimerkkiä on myös jedimestarit Yoda ja Obi-wan Kenobi, jotka piilottivat itsensä Sidioukselta ja Vaderilta vuosikymmenten ajan.


 


 


 


 


 


 


 

Yksi Voima salaamisen yleisemmistä tavoista oli Quey'tekin meditaatio. Siinä käyttäjä piilotti itsensä antaen itsestänsä hyväntahtoisen kuvan. Tunnettuja käyttäjiä oli esimerkiksi Darth Tyranys (Count Dooku) vaikkakin Obi-wan ja Anakin pystyivät loppujen lopuksi nähdä hänen suojansa lävitse.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Control-taidot loi pohjan vaikeampien tekniikoiden oppimiseen. Sense-taitojen tarkoituksena oli parantaa jedin tietoisuutta ympäristöstään ja opettaa jediä aistimaan asioita, joita hän ei välttämättä näkisi tai havaitsisi ilman Voimaa. Sense-taitojen avulla Voimasta tuli kuin ylimääräinen asti. Pääasiassa sense-taidot nojasivat elävään Voimaan, mutta poikkeuksiakin oli, kuten esimerkiksi psykometria.


 


 


 


 


 

Voimakuuntelu (eng. Force listening)


 

----------------------------------


 

Voimakuuntelussa käyttäjä pystyi kuulemaan ja ymmärtämään asioita välimatkan päästä Voiman kautta. Voimakuuntelun avulla käyttäjä pystyi myös ymmärtämään aivan vierasta kieltä Voiman avulla. Obi-Wan Kenobi ja hänen mestarinsa Qui-Gon Jinn käyttivät tätä taitoa kuten myös Ahsoka Tano.


 


 


 


 


 


 


 

Voimayhtyminen (eng. Force meld)


 

----------------------------------


 

Voimayhtymisessä joukko Voimakäyttäjiä yhdistivät mielensä Voiman kautta ja tämän avulla he saivat voimaa toisiltansa. Tämä oli eräänlainen muoto Voimameditaatiosta, jossa käyttäjä pystyi vaikuttamaan muihin juuri esimerkiksi taistelun aikana. Voimayhtyminen keskittyi koordinoimaan ja parantamaan käyttäjäjoukon Voima-taitoja.


 


 


 


 


 

Voima-aistiminen (eng. Force sense)


 

----------------------------------


 

Voima-aistiminen oli yksi perinteisimpiä Voimataitoja. Siinä Voimakäyttäjä pystyi aistimaan toisen Voiman käyttäjän läsnäolon. Käyttäjä pystyi myös aistimaan Voimahaavoja, pimeän puolen tai tulevan vaaran. Esimerkiksi miralukat pystyivät näkemään muut, vaikka he eivät nähneet


 


 


 


 


 

fyysisesti sillä miralukat olivat fyysisesti sokeita. He pystyivät siis aistimaan toiset Voiman avulla eli he eivät menettäneet itse kykyä nähdä, vaikka he olivat sokeita. Voima-aistiminen oli yksi ensimmäisiä Voima-taitoja mitä nuorelle padawanille opetettiin. Tämän taidon avulla he pystyivät hyvin vahvistamaan aistejansa ja yhteyttänsä Voimaan. Esimerkiksi Luke harjoitteli torjumaan ammuksia silmät sidottuna.


 


 


 


 


 

Ennustaminen (eng. Precognition)


 

----------------------------------


 

Hieman samantyylinen kuin aiempi Voima-taito, mutta tässä käyttäjä pystyi aistimaan tulevaisuuden visioissa, esimerkiksi unissa. Tämän taidon avulla käyttäjä pystyi myös ennustamaan vastustajansa seuraavan iskun. Ennustamisessa oli kaksi erilaista "alataitoa", jota käyttäjä pystyi hyödyntämään ennustaessaan jotain.


 


 


 


 


 

Taistelu-ennustamisessa (eng. Battle Precognition) käyttäjä pystyi aistimaan Voiman virtauksen ja tämän avulla käyttäjä pystyi aistimaan ja ennustamaan vastustajansa seuraavan iskun. Echani-taistelijat pystyivät jopa aistimaan koko taistelun lopputuloksen, mutta tämä heidän variaatio tästä taidosta ei nojannut Voimaan vaan lähinnä heidän taistelijavaistoihinsa.


 


 


 


 


 

Blink-taito oli periaatteessa täysin sama kuin taistelu-ennustaminen. Stormtrooper Nova Stihl oli tunnettu hänen alitajuntaisesta blink-taidostaan, mutta tosiasiassa se oli hänen Voimaherkkyytensä ilmeentyminen. Hän pystyi aistimaan vastustajansa seuraavat liikkeet taistelussa.


 

Psykometria (eng. psychometry)


 

----------------------------------


 

Psykometria oli henkinen Voimataito, jossa käyttäjä sai selville esimerkiksi tavarassa olevia painaumia ja hän pystyi saamaan selville vähäisiä määriä tietoja. Quinlan Vos oli erittäin taitava psykometrian käyttäjä ja hän pystyi tietämään tutkimalla kuppia, että kuka sitä on viimeiseksi pitänyt kädessään ja mitä sen kupin ympärillä oikein


 


 


 

oli tapahtunut. Psykometrian käyttäjä pystyi näkemään esimerkiksi juomamukin ympärillä tapahtuneet tapahtumat aivan kuin itse käyttäjä olisi ollut paikalla. He pystyivät katsomaan ääniä ja näkemään tunteita eli henkisiä ja fyysisiä asioita mitä kohdehenkilö oli kokenut. Tätä taitoa oli helpompi käyttää tavaroihin, jotka olivat henkilökohtaisia ja usein tekemisissä tutkittavan henkilön


 


 


 

kanssa. Esineet, joita käytettiin vain kerran tai monen henkilön toimesta tekivät psykometrian käyttämisesti vaikeaa, vaikkakin vielä mahdollista. Tämä taito oli varsin hyödyllinen jäljittämiseen tosin se ei ollut kovin hyödyllinen taistelussa ja juuri taisteluiden aikana psykometrian käyttäminen oli mahdotonta. Jos käyttäjä käytti psykometriaa esineeseen, joka oli pimeän puolen kanssa tekemisissä niin psykometria-taito


 


 


 

olisi "piikittänyt" käyttäjäänsä. Korkea neuvosto ohjeisti vahvasti vastaan psykometrian käyttämistä menehtyneisiin ruumiisiin, koska tunteet ennen kuolemaa ovat niin vahvoja, että menehtynyt henkilö olisi ollut täynnä pimeää puolta ja sen tunteita. Tämä olisi altistanut jedin intensiiviseille peimän puolen tunteille ja mikä olisi altistanut jedin kääntymään Voiman pimeälle puolelle.


 


 


 

Voima empatia (eng. Force empathy)


 

----------------------------------


 

Voima empatia oli "sukua" Voima aistimiselle, mutta tähän kuului taito tuntea ja aistia kohteen eräänlainen henkinen tila eli oliko kohde aikeissa valehdella ja tehdä ansa vai oliko hänen agendansa rehellinen.


 


 


 


 


 


 


 

Kaukonäkö (eng. Farsight)


 

----------------------------------


 

Tällä Voimataidolla käyttäjä kykeni nähdä mitä tapahtuu tai tapahtui muissa paikoissa Voiman avulla. Nämä visiot keskittyivät vahvasti mielikuvitukseen ja tunteisiin. Tulevaisuus on aina liikkeessä ja täten se voi aina muuttua. Jedit ja sithit olivat usein vahvoja tässä taidossa ja pystyivät aistimaan kun heidän ystävänsä tai oppilaansa oli vaarassa.


 


 


 

Käyttäjä pystyi tutkimaan yksityiskohtia jo tapahtuneissa tapahtumisissa ja näin hän pystyi päättelemään mitä tulevaisuudessa saattoi tapahtua. Tätä Voimataitoa pystyi myös käyttämään taistelussa. Käyttäjä pystyi nähdä välähdyksiä vastustajansa seuraavista liikkeistä sekä nähdä myös välähdyksiä asioista mitkä saattaisivat vaikuttaa taistelun lopputulokseen.


 


 


 


 


 

Palpatine aisti hänen oppipoikansa olevan vaarassa ennen kuin Vader hävisi taistelunsa Obi-Wania vastaan.


 


 


 

Joskus, kun jedi meditoi tarpeeksi pitkään ja vahvasti, hänen henki pystyi poistumaan jedin kehosta hetkeksi aikaa, antaen jedille mahdollisuuden mennä mihin hän halusi. Tätä taitoa Kaukonäössä käytettiin esimerkiksi vihollisen alueen tutkimiseen.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Alter oli tekniikoista vaikein, jonka takia sitä alettiin pääasiassa harjoittelemaan vasta ritarina.


 


 


 

Kun control keskittyi itsehallintaan ja sense elävän Voiman avulla toimimiseen, antoi alter mahdollisuuden muokata Voimaa ja ns. rikkoa sen rajoja. Väärissä käsissä nämä tekniikat olivat tuhoisia, ja saattoivat aiheuttaa kaaosta.


 


 


 


 


 

Vahingon säätö (eng. Alter damage)


 

----------------------------------


 

Tätä taitoa käytti enimmäkseen jedisääty. Tässä käyttäjänä sääti kuinka paljon vahinkoa käyttäjän valosapeli teki kohteelleen. Tämän taidon hallitseminen kulki käsi kädessä valosapelitaistelun hallitsemisen kanssa ja sitä käytettiin yhdessä valosapelin käyttämisen kanssa. Oikein käytettynä käyttäjä pystyi


 


 


 

manipuloimaan Voiman avulla kuinka paljon vahinko valosapeli teki kohteelleen. Alter Damagen käyttäminen toi käyttäjälleen mahdollisuuden olla tappamatta kohdettansa.


 


 


 

Mielikuvan muutto (eng. Alter Ima.ge)


 

----------------------------------


 

Mielikuvan muuton kehitti Hyubu Sulloran. Tämä taito antoi käyttäjälleen taidon muuttaa esimerkiksi pituutta, painoa, ihonväriä, sukupuolta, ääntä ja ruumiinrakennetta. Nämä muutokset pysyivät aktiivisina niin kauan kunnes käyttäjä menetti tajuntansa tai yksinkertaisesti menetti keskittymisensä.


 


 


 


 


 

Ympäristön muutto (eng. Alter Environment)


 

----------------------------------


 

Samantyylinen kuin kaksi aiempaa Voimataitoa, mutta tässä käyttäjä kykeni muuttamaan ympäristöänsä. Käyttäjä pystyi manipuloimaan luontoa ja tämän avulla hän pystyi tekemään Voima pyörremyrskyn, jossa tuulivirrat kulkivat eri suuntiin ja täten nostivat kohteen ilmaan pyörimään.


 


 


 


 


 


 


 

Taistelumeditaatio (eng. Battle meditation)


 

----------------------------------


 

Tämä taito oli varsin harvinainen ja siihen vaadittiin äärimmäisen hyvää ja vahvaa käsitystä sekä tietoa Voimasta. Tässä taidossa käyttäjä (esim. Bastila Shan, Naga Sadow) pystyi parantamaan taistelun aikana sotilaidensa moraalia, kuntoa sekä yleistä taistelutaitoa samanaikaisesti sekä laskemaan vastustajan


 


 


 


 


 

sotilaiden moraalia ja taistelutaitoja. Jotta vaikutukset pysyivät kokoajan piti käyttäjän meditoida ja keskittyä jatkuvasti. Esimerkiksi Bastila Shan ei varsinaisesti osallistunut taisteluihin vaan hän jäi linjan taakse käyttämään taistelumeditaatiotansa. Käyttäjän keskittymistä ei saanut keskeyttää tai taistelumeditaation vaikutukset loppuivat kuin kanan lento.


 


 


 

Dopplegänger


 

----------------------------------


 

Tämä taito tunnettiin myös nimellä Similfuturus. Käyttäjä kykeni tekemään kaksoisolentoja itsestään tai jostain esinestä. Luodessaan kaksoisolennon itsessään käyttäjä pystyi jopa olla vuorovaikutuksessa muun maailman kanssa käyttämällä telekineesiä esimerkiksi liikuttamaan tavaroita. Tämä taito oli myös hyvä taistelussa sillä


 


 


 

käyttäjän kaksoisolennot näyttivät aidoilta ja se hämäsi vastustajaa taistelun timmellyksessä. Taidon vaikutukset hälvenivät ja poistuivat jos käyttäjä vahingoittui tai päätti lopettaa dopplegängerin vaikutusten aktiivisuuden. Dopplegängerin kaksoisolennot olivat niin aitoja, että jopa droidien ääni- ja videosensorit havaitsivat ne.


 


 


 

Voimasähkötys (eng. Force lightning)


 

----------------------------------


 

Voimasähkötys oli Voimataito, jonka teki kuuluisaksi Darth Sidious. Voimasähkötystä käytti enimmäkseen sithit, mutta myös Voiman valoisalla puolella tätä käytettiin, tosin valoisan puolen Voimasähkötys tunnetaan "sähkötuomiona" (eng. Electric judgment). Voimasähkötyksessä käyttäjä kanavoi Voimaenergiaa


 


 


 


 


 

käyttäjän raajoista lähettäen ikäviä sähkösalamoita käyttäjän sormenpäistä tai kämmenistä. Voimakkaat käyttäjät pystyivät lähettämään monia pieniä salamoita ja näin osua moneen eri kohteeseen samanaikaisesti. Voimasähkötys oli erittäin vahva Voimataito ja taitava käyttäjä kykeni yhdellä lyhyellä salamasarjalla viedä kohteen tajunnan tehden hänestä tajuttoman.


 


 


 

Kun taas yksi vahva salama kykeni tappamaan kohteen välittömästi. Esimerkiksi Darth Banen sähkösalama tappoi kohteen välittömästi kun salama osui. Darth Sidious oli niin vahva tässä taidossa, että hänen salamansa kirjaimellisesti pisti kohteet savuamaan. Voimasähkötyksen pystyi torjumaan valosapelilla, mutta siihen vaadittiin vahvaa fyysistä kuntoa ja vahvuutta, jotta


 


 


 


 


 

salamat eivät pääsisi kiertämään valosapelin terää ja osumaan kohteeseen. Tietenkin mitä vahvemmat sähkösalamat oli niin sitä enemmän kuntoa vaadittiin, esimerkiksi Obi-Wanilla ei ollut minkäänlaisia vaikeuksia torjua kreivi Dookun Voimasähkötys. Voimasähkötyksen pystyi myös torjumaan käsillä käyttämällä Voimakilpeä (eng. Force shield) kuten Yoda käytti taistellessaan Palpatinea vastaan.


 


 


 


 


 

Voimasähkötyksen vahingot olivat usein mittavia, jos se ei vienyt kohteen henkeä. Voimasähkötys saattoi vammauttaa kohdetta siten, että hänestä tuli raajarikko. Tiedetään myös, että voimasähkötyksestä pystyi myös sokeutumaan sekä luoda vakavia vahinkoja aivoille. Voimasähkötyksen käyttämiseen tarvittiin elävää Voimaa ja koska sähkötykseen vaadittu Voimaenergia tuli käyttäjän


 


 


 


 


 


 


 

raajoista ei esimerkiksi kyborgit (esimerkiksi Darth Vader) pystyneet käyttämään voimasähkötystä. Voimasähkötys myös pystyi muuttamaan kohteen ulkonäköä ja ollaan mietitty, että juuri Mace Windun takaisin kimmotus muutti Palpatinen naaman. Uskotaan myös, että Palpatine käytti Voimaa pitääkseen yllä illuusion hänen naamastaan ja juuri tämä Windun sähkösalamoiden kimmoitus


 


 


 


 


 

tuhosi Palpatinen (Darth Sidious) illuusion hänen oikeasta naamastaan. Voimasähkötys myös vaati veronsa kun sitä käytettiin, koska se sai voimansa juuri käyttäjän Voimaenergiasta ja täten sen jatkuva käyttäminen otti koville, esimerkkinä Palpatine episode 3:ssä. Voimasähkötyksen salamat saattoivat olla eri värisiä. Esimerkiksi Luken salamat olivat punaisia kun taas Palpatinen oli violetit.


 


 


 


 


 

Voimasähkötyksestä oli erilaisia variaatioita ja kehittyneempiä muotoja: Voimamyrsky (eng. Force storm) ja Voimašokki (eng. Force shock) sekä juuri jedien suosima sähkötuomio (eng. Electric judgment). Voimamyrskyssä käyttäjä loi Voimalla sähköisen räjähdyksen, joka osui moneen eri kohteeseen samanaikaisesti. Voimamyrsky myös esiintyi "sähkötornaadona", joka usein loi Voimaan häiriön.


 


 


 


 


 

Myös jedit käyttivät Voimamyrskyä ja he saattoivat luoda yhdessä yhden valtavan Voimamyrskyn, mutta tämä ei ollut kovin yleistä sillä muut jedit eivät hyväksyneet Voimamyrskyn käyttämistä juuri sen tappavuuden ja väkivaltaisuuden takia vaan he suosivat enemmänkin sähkötuomiota.


 

Voimašokissa käyttäjä loi yhden "energiakipinän", joka lähtiessään käyttäjän käsistä seurasi ja


 


 


 


 


 


 


 

vahingoitti kohdetta. Voimašokkia pystyi käyttämään myös kohteen kukistamiseen ilman sen tappamista. Voimašokki ei kestänyt viittä sekuntia pidempää ja jos se ei osunut kohteeseensa se muuttui pieniksi lämmön purkauksiksi. Voimašokkia käytti usein nuoret sith-oppipojat harjoitellessaan Voimasähkötystä.


 

Sähkötuomio oli variantti Voimasähkötyksestä, jota käytti jedit kuten Plo Koon.


 


 


 


 


 

Sähkötuomion salamat olivat usein keltaisia, vihreitä tai punaisia. Tosin, se oli hyvin samanlainen kuin itse tavallinen Voimasähkötys ja vaikka tämä taito oli jedien oma variaatio, oli se silti hyvin kiistanalainen jedisäädyssä lähinnä sen takia, koska sähkötykseen liitettiin aina viha ja aggressio.


 


 

Tämän arkiston tarkoituksena on selittää mitä jedit ovat kuin myös mitä harmaa jedit, pimeä jedit sekä sithit ovat. Arkisto myös kertoo muista Voimaa käyttävistä "yhteisöistä".


 


 


 

Arkisto kattaa myös jedisäädyn palvelusjoukot sekä jedisäädyn historian ja sen edeltäjän, je'daii säädyn.


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 

Je'daii sääty


 

----------------------------------


 

Je'daii sääty oli muinainen järjestö, joka toimi edeltäjänä jedisäädylle. Se perustettiin noin 36453 vuotta ennen Yavinin taistelua kun joukko filosofeja ja tiedemiehiä useista eri tähtijärjestelmistä kokoontuivat Tythonille jakamaan heidän tietonsa tästä uudesta mystisestä energiasta. Tätä tapahtumaa kutsutaan


 


 


 

Ensimmäiseksi Saapumiseksi. Seuraavina vuosina Tythonin planeetalle matkusti useilta eri planeetoilta useita eri lajeja ja rotuja opiskelemaan Voimaa. Je'daii säädyn jäsenet opiskelivat Voimaa Tython-nimisellä planeetalla, galaksin ytimessä. he uskoivat, että Voima oli pidettävä tasapainossa. He näkivät Voimassa vain kaksi aspektia: Ashlan ja Boganin. Je'daii säädyn jäsenet niin sanotusti näkivät


 


 


 


 


 

Ashlan edustettuna Tythonin toisena kuuna, joka oli esillä vain päiväsaikaan ja Boganin he näkivät edustettuna kuuna, joka oli päinvastaisesti vain yö-aikaan näkyvissä. Pitääkseen idyllisen tasapainon, je'daiit jotka suistuivat liikaa valoisalle tai pimeälle puolelle, lähetettiin jompaan kumpaan kuuhun riippuen kummalle puolelle he olivat "nojanneet" liikaa, meditoimaan kunnes he olivat palautuneet


 


 


 


 


 

normaaliin, tasapainoiseen tilaan. 25793 vuotta ennen Yavinin taistelua, Ikuisuus Imperiumi hyökkäsi Pedor Skal'nasin johdolla Tythonin järjestelmään. Tythonin invaasiosta alkoi Voimasodat, jonka seurausten ja vaatimuksien takia je'daiin piti hylätä tasapaino, ja käyttää Voiman pimeää puolta päihittääkseen rakatakit eli ns. "vastata tulella tulta vastaan". Vaikka je'daii sääty päihitti Ikuisuus imperiumin pimeän puolen


 


 


 

avulla, se ei ole asia mitä pitää tavoitella vaan pikemminkin välttää. Kun Ikuisuus Imperiumi oli voitettu, suurin osa je'daii säädyn jäsenistä halusivat palauttaa tasapainon, jota he olivat vaalineet aikaisemmin. Kuitenkin, nähtyään rakatakien luoman kauhun pimeällä puolella, jotkut je'daiit halusivat kieltää Boganin käytön ja keskittyä ainoastaan Ashlanin opiskelemiseen. Muut je'daii jäsenet halusivat vaalia


 


 


 


 


 

Bogania sen takia, koska he näkivät sen ainoa mahdollisuutena puolustaa itseänsä galaksin tuomilta uhilta. Nämä erimielisyydet johtivat sisällissotaan Boganin ja Ashlan seuraajien välillä. Voimasodat jatkuivat, mutta tällä kertaa osapuolina olivat Ashlan ja Boganin seuraajat. Sota kesti vuosikymmenyksen ja Voimasotien jälkiseuraukset olivat suuret: Ashlanin seuraajat perustivat


 


 


 


 


 

ensimmäisen jedisäädyn, joka seurasi pelkästään Ashlaa, Voiman valoisaa puolta ja Boganin, Voiman pimeän puolen seuraajat menehtyivät sekä Voiman pimeä puoli, Bogan katosi historiaan.


 


 


 


 


 

Voimasodat olivat päättyneet ja nykyinen tuntemamme jedisääty, oli perustettu.


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 

Jedisäädyn palvelusjoukot


 

----------------------------------


 

Jedi Service Corps oli organisaatio jonka perusti Uudelleentyöllistämisen Neuvosto vanhan tasavallan aikoihin toisena vaihtoehtona jediritarina olemisena sijaan. Koska JSC:tä johti Jedisääty, sen kaikkia jäseniä pidettiin jedeinä vaikka moni järjestön jäsenistä olivat epäonnistuneet oppilastesteissään ja eivätkä


 


 


 

pystyneet jatkaa koulutustaan jeditemppelissä.


 

Palvelusjoukot jaettiin neljään ryhmään: maatalousjoukot, lääke-joukot, opetusjoukot ja tutkimus-joukot. Jäsenyys näissä ryhmissä oli vapaaehtoista ja moni jäsen jedisäädyssä oli jäsen jossain näissä ryhmissä, mutta jos uusi jäsen jedisäädyssä epäonnistui oppilastestissään niin neuvosto otti tehtäväkseen määrätä johonkin näistä ryhmistä


 


 


 


 


 

riippuen yksilön taidoista ja tiedoista. Palvelusjoukkojen jäsenet eivät olleet vähemmän tärkeimpiä kuin esimerkiksi ritarit ja mestarit. Palvelusjoukot auttoivat monia tähtisysteemiä historiansa aikana, mutta palvelusjoukot lopetettiin 19 vuotta ennen Yavinin taistelua tasavallan ylikanslerin toimesta, vaikka oikeasti pimeä lordi Darth Sidious antoi käskyn 66, jossa tasavallan suurarmeija tuhosi


 


 


 


 


 

melkein jokaisen jedin galaksissa. He jotka jäivät henkiin kerättiin ja heidät vietiin Byss-nimiselle planeetalle "käännytyskoulutukseen". Moni entisistä palvelusjoukkojen jäsenistä kääntyi pimeälle puolelle, mutta he jotka eivät niin heidät tapettiin. Kun Luke Skywalker perusti Uuden jedisäädyn Galaktisen sisällissodan päätyttyä niin hän ei perustanut palvelusjoukkoja uusiksi vaan hän


 


 


 


 


 

käytti muinaista tekstiä yhdistäkseen palvelusjoukkojen filosofian Uuden jedisäädyn opetusten kanssa.


 

- Maatalousjoukot


 

----------------------------------


 

Maatalousjoukot olivat suurin ryhmä jedien palvelusjoukoissa. Tässä ryhmässä useimmat jedit olivat juuri heitä, jotka olivat epäonnistuneet oppilaskokeissaan eivätkä pystyneet jatkamaan jedikoulutustaan.


 


 


 


 


 


 


 

Maatalousjoukoissa oli myös heitä, joita ei ollut valittu padawaneiksi 16-ikävuoteen mennessä. Maatalousjoukoissa oleminen oli täysin vapaaehtoista, mutta siihen liittymisen käsitteli Uudelleentyöllistämisen Neuvosto. Maatalousjoukkojen tehtäviin kuului esimerkiksi viljan vienti esimerkiksi planeetoille, joissa oli käynyt esimerkiksi luonnonkatastrofi eli tulva tai jokin muu tapahtuma, joka olisi


 


 


 


 


 

tuhonnut viljasadon tms. Vaikka maatalousjoukot työskenteli suoraan Uudelleentyöllistämisen Neuvostolle niin maatalous-joukon sisäiset asiat hoiti Maatalousmestareiden Neuvosto (eng. Council of Agricorps Masters). Maatalousjoukkojen jäsenet keskittyivät elävään Voimaan ja käyttivät esimerkiksi Voimataitoa nimeltä Consitor Satoa, jonka avulla he pystyivät nopeuttamaan kasvien kasvua.


 


 


 


 


 

- Lääkintäjoukot


 

----------------------------------


 

Lääkintäjoukot olivat yksi pienemmistä ryhmistä palvelusjoukoissa yhdessä opetusjoukon kanssa. Lääkintä-joukot palvelivat jeditemppelin parantoloissa, jossa he pitivät sairastupaa. Jeditemppelin parantola, eritoten Coruscantin jeditemppelin parantola oli galaksin yksi parhaimpia ja edistyksellisempiä, ellei parhain ja


 


 


 


 


 

edistyksellisin. Lääkintäjoukon jäsenet olivat enemmänkin jediparantajien apulaisia. Kuten muissakin joukoissa lääkintä-joukkojen jäsenet olivat jedejä, jotka eivät läpäisseet testejänsä päästä jedikoulutukseen tai heitä ei valittu padawaneiksi ennen 16 vuoden ikää.


 

- Opetusjoukot


 

----------------------------------


 

Opetusjoukot koostuivat opettajista, tutkijoista ja


 


 


 


 


 


 


 

arkeologeista. Se oli pienin ryhmä palvelusjoukoissa lääkintäjoukon kanssa. Uudelleentyöllistämisen Neuvosto hoiti opetusjoukkojen toimintaa ja nimitti sen jäseneiksi jedejä, jotka eivät läpäisseet oppilastestejään. Tosin, oppilastesteissään onnistuneet jedit pystyivät liittymään opetusjoukkoihin, esimerkiksi Perimätiedon Ylläpitäjät, jotka halusivat pysyä jediarkistoissa liittyivät joskus opetusjoukkoihin.


 


 


 


 


 


 


 

Opetusjoukot ohjeistivat jäsenilleen levittämään tietoa ja myös opettivat heidät olemaan hyviä ohjaajia, mutta myös osoittamaan suurta kärsivällisyyttä ja myötätuntoa heidän oppilaitaan kohtaan. Heidän piti ymmärtää, että Voiman käyttäminen ei aina ollut tie tehtävän suorittamiseen ja idea, jossa Voiman käyttäminen pakottaen joku toinen oppimaan jotain rikkoi säädyn perusteita.


 


 


 


 


 

Opetusjoukkojen "aseena" oli usein heidän ymmärrys galaksin elinmuodoista ja yleisesti elämästä. Tiedemiehet usein pyrkivät oppimaan mahdollisimman paljon ensimmäisinä palvelusvuosinaan, jotta he olisivat sitten valmiita opettamaan ja välittämään tietonsa sekä taitonsa heidän tuleville oppilailleensa.


 


 


 

----------------------------------


 


 


 

- Tutkimusjoukot


 

----------------------------------


 

Tutkimusjoukot keskittyivät arkeologiaan ja heillä oli pitkä historia vanhojen sivilisaatioiden tutkimuksissa sekä löytämisessä. Tämän ryhmän jäsenet eivät omistaneet isoja tukikohtia vaan he olivat sijoittuneena tiedustelualuksilla, joissa he matkustivat ympäri galaksia pysähtyen aina välillä ORD-planeetoille eli planeetoille joissa


 


 


 


 


 

oli sotilastukikohtia. Tutkimusjoukon jäsenet koostuivat enimmäkseen jedilähettiläistä, jediässistä ja jeditutkijoista. He opiskelivat uusia kulttuureja ja he myös esimerkiksi etsivät uusia tähtijärjestelmiä sekä he yrittivät saada uuden löydetyn planeetan liittymään galaktiseen tasavaltaan, esimerkkinä Cerea-planeetta ja sen asukkaat cereanit.


 


 


 


 


 

Ryhmä kohtasi eniten väkivaltaa, koska he matkustivat uusilla ja tuntemattomilla alueilla ja siksi heidän riveissään oli usein kokeneita ritareita ja mestareita. Tutkimusjoukko teki tiivistä yhteistyötä monien eri järjestöjen kanssa. Esimerkiksi he tekivät yhteistyötä Jedien Arkeologisen Akatemian kanssa ja sen jäsenet usein olivat yhdessä löytämässä muinaisia jäännöksiä jonka jälkeen ne opetusjoukoille.


 


 


 


 


 

Jedit


 

----------------------------------Jedit olivat jedisäädyn jäseniä, jotka opiskelivat mystistä energiaa Voimaa, joka oli kaikkialla lähöpö Yuuzhan Vongeissa). Tarkemmin sanottuna he opiskelivat Voiman valoisaa puolta, Ashlaa. Jedisäädyn edeltäjä oli muinainen Je'daii sääty, joka opiskeli Bogania sekä Ashlaa ja vasta Voimasotien jälkeen he hylkäsivät Boganin ja keskittyivät


 


 


 

pelkästään Ashlan opiskelemiseen. Jedit palvelivat galaktista tasavaltaa ja he suojelivat galaksia erilaisilta uhilta. Mainittavin uhka oli yleensä sithit. Jedit olivat siis galaksin suojelijoita, rauhanturvaajia ja he toimivat yleisen hyvinvoinnin vuoksi. Jedit olivat myös neuvonantajia, (rauhan)neuvottelijoita, opettajia ja vasta viimeiseksi he olivat sotilaita ja kun he olivat sotilaita,


 


 


 


 


 

he olivat galaktisen tasavallan puolella. Jedi usein tunnistettiin heidän vyöllään roikkuvasta putkilosta, joka oli valosapeli. Jedit eivät ikinä hyökänneet ensin ja käyttivät valosapelia vain puolustautumiseen ja muiden suojelemiseen eivätkä ikinä hyökkäämiseen. Jedi ei ikinä tapa aseetonta ja puolustuskyvytöntä vastustajaansa sillä tarpeeton surmaaminen tuotti vain Voiman pimeän puolen tunteita.


 


 


 

He pyrkivät pitämään Voiman tasapainossa minimoimalla pimeän puolen vaikutukset ja esimerkiksi kun samalla alueella oli sith, tunsivat jedit "häiriön" Voimassa. Jedien pääviholliset, sithit olivat jedien vastakohtia. Jedit eivät saaneet luvata elleivät he pystyneet pitää lupausta. He eivät saa myöskää valehdella, rakastaa ja omistaa mitään muuta kuin jedille pakollisia tarvikkeita; esimerkiksi valosapeli.


 


 


 

Omistamisesta yleensä syntyi menettämisen pelko. Jedit eivät saaneet rakastaa sen takia, koska sithit pystyivät käyttää sitä korruptoimisessa pimeälle puolelle, mainittavimpana esimerkkinä Anakin Skywalker joka hylkäsi Ashlan pelastakseen salaisen vaimonsa Naboon senaattorin, Padmé Amidalan kuolemalta. Rakastaminen oli verrattavissa omistamiseen ja menettämisen pelkoon.


 


 


 


 


 

Tämä tapahtuma johti Suureen Jedi Puhdistukseen kun Sidious antoi Käsky 66:n, jossa klooniarmeija kääntyi yllättäen jedejä vastaan.


 

Jedit melkein tuhoutuivat Suuren Jedi Puhdistuksen aikaan, mutta Anakinin pojan, Luke Skywalkerin johdolla Darth Sidious tuhottiin ja jedit nousivat uuteen kukoistukseen. Skywalker loi Uuden jedisäädyn ja muiden planeettojen avulla tasavallan.


 


 


 


 


 

Harmaa jedit (eng. grey jedi)


 

----------------------------------


 

Grey jedit tai harmaa jedit tarkoittivat kahta asiaa. Ensiksi se oli jedien ja sithien nimitys niille Voimakäyttäjille, jotka eivät seuranneet pimeää eikä valoisaa puolta. Toiseksi se tarkoitti jediä, joka oli eräännyttänyt itsensä Korkealta neuvostolta eikä seurannut Korkean neuvoston linjauksia jedikoodista ja yleisesti Korkean neuvoston säännöksiä.


 


 


 


 


 

Sanotaan, että "oikeat" harmaa jedit olivat heitä, jotka eivät seuranneet pimeää eikä valoisaa puolta Voimasta. Yksi esimerkki oli Jolee Bindo, entinen jedipadawan kuin myös tunnettu ja viisas jedimestari Qui-Gon Jinn joka sai surmansa sith lordi Darth Maulin toimesta episodi yhdessä. Qui-Gon Jinn seurasi Voiman valoisaa puolta, mutta hän ei seurannut kovinkaan tarkasti Korkean neuvoston linjauksia ja oli usein


 


 


 

napit vastakkain neuvoston kanssa. Harmaa jedit pystyivät käyttämään myös Voiman pimeän puolen Voimataitoja sekä Voiman valoisan puolen Voimataitoja.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Pimeä jedit (eng. dark jedi)


 

----------------------------------


 

Dark jedit tai pimeä jedit olivat Voimaherkkiä henkilöitä. He olivat usein entisiä jedejä, jotka olivat hylänneet Voiman valoisan puolen ja alkaneet seurata Voiman pimeää puolta, Bogania. Dark jedit olivat alunperin joukko jedejä, jotka karkoitettiin jedisäädystä koska he alkoivat opiskelemaan Voiman pimeää puolta. Nämä "alkuperäiset" dark jedit lähtivät


 


 


 

Coruscantilta ja sotimisen jälkeen heidät karkotettiin Tuntemattomille alueille. Karkoittamisen jälkeen he päätyivät Korriban-nimiselle planeetalle. Dark jedit alistivat Korribanin alkuperäiskansan, sithit, ja julistivat itsensä heidän hallitsijoikseen, sith lordeiksi. Vuosien kuluessa dark jedit risteytyivät sith alkemian avulla sithien kanssa, jolloin termi "sith" ei enää tarkoittanut pelkästään Korribanin alkuasukkaita vaan myös heidän hallitsijoitaa


 


 


 

Coruscantilta ja sotimisen jälkeen heidät karkotettiin Tuntemattomille alueille. Karkoittamisen jälkeen he päätyivät Korriban-nimiselle planeetalle. Dark jedit alistivat Korribanin alkuperäiskansan, sithit, ja julistivat itsensä heidän hallitsijoikseen, sith lordeiksi. Vuosien kuluessa dark jedit risteytyivät sith alkemian avulla sithien kanssa, jolloin termi "sith" ei enää tarkoittanut pelkästään Korribanin alkuasukkaita vaan myös heidän hallitsijoitaa


 


 


 

käyttäjiä, joilla ei ollut kovinkaan usein tapana seurata sithien opetuksia ja perinteitä tai muita Voiman pimeää puolta käyttäviä järjestöjä, säätyjä tai ryhmiä.


 

Tunnetuimpana ja ensimmäisenä dark jedinä voidaan pitää Xendoria, joka uudelleenlöysi Boganin Coruscantilla. Hänet karkoitettiin yhdessä hänen seuraajakuntansa kanssa, koska he eivät suostuneet hylkäämään Bogania, Voiman pimeää puolta.


 


 


 


 


 

Sithit


 

----------------------------------


 

Sithit olivat yksinkertaistettuna jedien vastakohtia: pahoja, itsekkäitä, vallanhimoisia ja murhaajia. Sithit käyttivät Voiman pimeää puolta ja he saivat mahtinsa intohimostansa sekä elivät saadakseen valtaa. Sithit usein juonittelivat saadakseen mitä halusivat tai sitten yksinkertaisesti murhasivat henkilön, joka oli esteenä heidän


 


 


 


 


 

suunnitelmilleen. Sithit uskoivat henkilökohtaiseen vahvuuteen ja voimaan sekä valtaan. He usein pettivät toisensa eliminoidakseen esimerkiksi kilpailijansa juuri järkyttävän vallanhimon takia ja juuri tämän takia sithit eivät usein tulleet toistensa kanssa toimeen. Sitheillä on ollut monia säätyjä ja järjestöjä, esimerkiksi Brotherhood of Darkness mutta yhden sen jäsenen, Darth Banen, tuhottua järjestön - loi hän


 


 


 

kahden säännön. Kahden säännön mukaan sithejä ei saanut olla kuin kaksi: mestari ja oppipoika - yksi pitämään valtaa ja yksi haluamaan valtaa. Toisensa pettäminen jatkui ja oppipojalla oli usein tapana murhata mestarinsa jolloin hän saisi mestarinsa paikan pimeän puolen dark lordina. Sithit uskoivat, että konfliktit olivat ainoa tapa osoittaa heidän vahvuutensa Voimassa eikä heidän tietonsa siitä vaikka moni


 


 


 


 


 

jedi juuri kääntyi tiedon takia pimeälle puolelle: esimerkkinä Anakin Skywalker episodi 3:ssä. Sithit käyttivät usein punaista valosapelia ja heidän valosapelinsa kristalli oli lähes aina synteettisesti tehty. Se antoi pienen etulyöntiaseman valosapelitaisteluissa, koska synteettisesti tehdyt kristallit olivat voimakkaampia kuin luonnon kristalliluolista kerätyt valosapelikristallit.


 


 


 

Jensaarai-sääty


 

----------------------------------


 

Jensaarai-sääty oli ryhmä Voimankäyttäjiä, jotka olivat kotoisin Suarbin tähtijärjestelmästä. Jensaarai-säädyn filosofia oli sekoitus Voiman pimeän puolen ja Voiman valoisan puolen filosofioita. Jensaarai-termi oli muinaista sithiä ja se tarkoitti "totuuden kätketyt seuraajat". Jensaarai-säädyn hierarkia perustui löysästi


 


 


 

jedisäädyn omaan hierarkiaan. Jensaarain perustamisen aikaan he olivat jedisäätyä vastaan, mutta Uuden jedisäädyn aikaan he tekivät rauhan Luke Skywalkerin Uuden jedisäädyn kanssa ja lähettivät myös oppilaitansa opiskelemaan Voiman valoisaa puolta jediakatemialle, Yavin 4:lle. Vaikka jedisääty ei hyväksynyt pimeän puolen opiskelua, sanottiin että jensaarait eivät olleet pahoja eivätkä myöskään hyviä.


 


 


 


 


 

Dark jedien ja grey jedien erot


 

----------------------------------


 

Dark jedit opiskelivat pimeää puolta yksin tai toisen dark jedin alaisuudessa ja sithit yleensä pitivät heitä alempiarvoisina. Harmaa jedit eivät aina seuranneet kumpaakaan puolta tai sitten he olivat jedejä, jotka eivät seuranneet kovin tarkasti jedikoodia ja Korkean neuvoston säännöksiä. Dark jedit halusivat vain lisätä omaa valtaa


 


 


 


 


 

vaurautta sekä he olivat usein


 

erotettu säädystä Korkean neuvoston toimesta tai sitten he olivat eronneet omatoimisesti opiskellakseen Voiman pimeää puolta, Bogania.


 

Grey jedit tai harmaa jedit olivat myös joskus erotettu jedisäädystä, mutta olivat päättäneet jatkaa Voiman valoisan puolen, Ashlan seuraamista.


 

----------------------------------


 


 

Arkiston ideana on antaa sinulle laajempi käsitys jedisäädyn arvoista: mitä oppilas-aikana pitää tehdä, miten etenet padawaniksi ja esimerkiksi, miten pidät mielenkiintosi yllä? Miten ritarina koulutat padawaniasi ja minkälaisia ongelmia voi ilmestyä koulutuksen aikana?


 

Arkisto antaa vastaukset kaikkiin näihin kysymyksiin kuin myös moneen muuhunkin. Arkisto kattaa jediarvot ja käsittelee ne laajasti.


 


 


 


 


 

Värikoodit lapuissa:


 

----------------------------------


 


 


 

Keltaiset laput: Oppilaille


 


 


 

Violetit laput: Padawaneille


 


 


 

Vihreät laput: Ritareille


 


 


 

Siniset laput: Mestareille


 


 


 


 


 

----------------------------------


 


 


 

Kun liityt jeditemppeliin oppilaaksi


 

----------------------------------


 

Oppilas-aika jedisäädyssä on tärkeä aika ja tämä aika määrittää tuleeko sinusta ikinä koulutukseen päässyttä kouluttajan henkilökohtaista oppilasta, padawania. Oppilaan tehtävä on päästä padawaniksi ja tämän "ensimmäisen tehtävän" suorittamiseksi vaaditaan montaa erilaista tekijää, jotka ovat kaikki yhtä tärkeitä ja jokseenkin


 


 


 


 


 

pakollisia. Vaikka emme harrasta paljoakaan roolipelaamista temppelissämme, on eläytyminen nuoren jedioppilaan rooliin tärkeää vaikka roolipelaaminen on erittäin pienessä roolissa jedisäädyssämme. Nuoren jedioppilaan ja kuten myös nuoren jedipadawanin sekä ritarin tehtävänä on kutsua kouluttajia (ritareita ja mestareita) arvonimillään: "Iltaa, ritari Malogaan". Tämä on pakollista,


 


 


 


 


 

Pitää muitaa, että arvonimillä kutsuminen viestittää kunnioitusta ja arvostamista kouluttajaa kohtaan. Arvonimillä kutsuminen myös osoittaa SW-perinteiden arvostusta sekä sillä haetaan lisää todentuntuisuutta vaikka olemmekin habbossa. Kouluttajathan ovat eräänlaisia auktoriteetti-hahmoja oppilaille ja padawaneille kuten opettajat oppilailleen koulussa. Oppilaan pitää olla aktiivinen jedi ja tämä


 


 


 


 


 

aika habbojedeissä tulee olla yksi aktiivisimmista ellei jopa aktiivisin aikajakso. Aktiivisuudella osoitat pariakin eri asiaa mahdolliselle mestarillesi: olet kiinnostunut SW:stä ja haluat olla habbojedi. Aktiivisuuteen liittyy myös habbojedin opiskeleminen. Oppilaan on hyvä lukea jeditemppelin eri arkistoja ja tämä viestittää aktiivisuuttasi ja aktiivisuutesi viestittää mielenkiintoa sekä innostusta - mitkä ovat tärkeitä.


 


 


 

Padawaniksi tulemiselle on myös esteitä. Kouluttajat eivät katso kovinkaan hyvällä, jos rikot jatkuvasti habbon sääntöjä, et osoita kunnioitusta kaikkia kohtaan sekä yleisesti trollailet. Oppilaan pitää käyttäytyä ja muutenkin habbojediys vaatii hyvää käyttäytymistä. Habbojedeissä on vuosia vallinnut pieni, mutta tunnistettu ongelma. Tämä ongelma on alter egot. Alter ego ei välttämättä ole kovinkaan


 


 


 


 


 

vakava asia, mutta se toimii valitettavan usein esteenä padawanisuudelle. Tähän on muutama syy. Alter egon takana voi olla sith tai jokin muu henkilö, joka on syystä tai toisesta erotettu jedisäädystä. On selvää, että kouluttaja ei ole aikeissaan ottaa sithiä padawanikseen. Nuoren jedioppilaan pitää olla kärsivällinen koska hän ei valitse kouluttajaansa vaan mestari tai ritari valitsee hänet oppilaakseen.


 


 


 


 


 

Padawan-aikasi jeditemppelissä


 

----------------------------------


 

Kun olet saavuttanut ensimmäisen "tason" jedisäädyssä on tärkeää, muistaa että et ole parempi kuin esimerkiksi oppilaat. Padawanin pitää muistaa, että hän on padawan vain sen takia koska ritari tai mestari on päättänyt kouluttaa hänet. Padawan-aika on varsin kivinen. Tehtävänäsi on tehdä tehtäviä, esseitä ja lukea arkistoja, jotta


 


 


 


 


 

viisastut jedinä ja sitä kautta pääset lähemmäksi ritaritestiä minkä Korkea Neuvosto myöntää kun he näkevät yhdessä mestarisi kanssa sinun olevan valmis suorittamaan testin. Jatkuvien esitelmien tekeminen voi olla puuduttavaa, mutta jedin tie on kivinen ja pitkä. Sen takia on tärkeää pitää mielenkiinto ja innostus korkealla. Juuri padawan aikana useiden mielenkiinto laskee, mutta näiden kahden asian yllä-


 


 


 


 


 

pitämiseen on omat vinkkinsä. Kun innostuksesi on laskemaan päin on hyvä vaikka jutella mestarisi kanssa ja miettiä muita koulutusmetodeja tai sitten katsot vaikka SW-elokuvat, voit myös pelata vaikka SW-aiheista videopeliä. Jokaisella on oma tapansa pitää innostuksensa yllä, mutta tietenkin, ajan kanssa innostus habbojedeillä laskee ja siksi monet vain tyytyvät idlaamaan aulassa eivätkä hae


 


 


 

lisäinnostusta eri lähteistä. Padawanin on tehtävä oppia heiltä, jotka ovat olleet pidempään habbojedinä ja on syytä muistaa oppilas- kuin myös padawan-aikana, että tieto ei kumpua pelkästään arkistoista vaan ympäriltämme, joka puolelta. Padawan voi ajatella myös, että hänen mestarinsa hidastelee hänen kehitystään esimerkiksi ei anna ritaritestiä vaikka padawan ajattelee olevansa valmis.


 


 


 

Siksi kärsivällisyys on padawanin suurin hyve. Jos padawan saisi kaiken mitä haluaisi tekemättä työtä sen eteen niin saavutus ei tuntuisi samalta - ritaritestin saaminen ja sen läpäiseminen ei ole yhtä palkitsevaa kolmen kuukauden koulutuksen jälkeen kuin yli puolen vuoden koulutuksen jälkeen. Kärsivällisyys on yksi asia mitä padawanin on pakko parantaa päästäkseen hyväksi, päteväksi ja viisaaksi jediritariksi.


 


 


 

Jossain vaiheessa koulutusta padawan tekee itsellensä valosapelin mestarinsa opastuksella. Miten rituaali menee, se selviää koulutuksesi aikana. Nuoren padawanin pitää muistaa, että valosapeli on jedin vain työkalu, jota käytetään heikompien ja muiden suojelemiseen sekä puolustamiseen. Valosapeli ei ole ase eikä jedi saa käyttää valosapelia hyökkäämiseen.


 


 


 

Padawanin tulee valita itselleen erikoistumisarvo kun koulutus on puolivälissä. Tämä päätös on tärkeä sillä se määrittää padawanin loppukoulutuksen suunnan. Erikoistumisarvoja on kolme: Konsulaari, vartija ja suojelija. Konsulaari keskittyy enemmänkin Voiman opiskelemiseen, vartija keskittyy Voimaan sekä valosapelin opiskelemiseen tasapainoisesti ja suojelija enemmänkin valosapeliin.


 


 


 


 


 

Ritari-aikasi jeditemppelissä


 

----------------------------------


 

Ritari-aika on jeditemppelissä pisin aikajakso. Nuorena ritarina toimit esimerkkinä muille nuorille jedeille, eritoten padawaneille ja oppilaille. Käytöksesi tulee olla hyvää sillä kuten ilmaistu: toimit esimerkkinä jedisäädyssä. Jediritari on koulutuksensa päättänyt jediritari, mutta se ei tarkoita sitä että oppiminen loppuisi. Ritari-aikana jedi voi unohtaa


 


 


 


 


 

pieniä ja kuin myös isojakin yksityistietoja eri aiheista ja siksi sanotaankin: kertaus on opintojen äiti. Ritarin on kerrattava tietoja ja taitonsa pitääkseen taitonsa ja "pätevyytensä" yllä, vaikka harvemmin ritareita alennetaan takaisin padawaneiksi. Esimerkiksi ritari voi lueskella vanhoja padawan-aikansa muistiinpanoja ja korjailla sekä lisäillä mikäli muistiinpanot niin vaativat. Ritarin on hyvä myös tehdä vaikkapa


 


 


 

pienimuotoisen arkiston oppiakseen uutta ja parantaa tietojansa sekä taitojansa jo opituista aiheista. Nuori ritari oppii myös varsin hyvin valitsemalla padawanin ja kouluttamalla siitä etevän jediritarin. Padawanin valitseminen ja kouluttaminen on tärkeä aspekti ritariudessa sillä se on yksi kriteereistä jedimestariuteen. Mutta, miten valitset itsellesi padawanin?


 


 


 


 


 

Padawanin valitseminen voi olla hieman hankalaa, mutta seuraavat laput käsittävät kaiken padawanin valitsemisesta sekä semmoisen kouluttamisesta. Valitseassasi padawania tulee sinun katsoa tiettyjä asioita: Oppilaan pitää olla aktiivinen jedeilyssään. Aktiivisuuteen kuuluu: mielenkiinnon osoitus Star Warsia kohtaan, arkistojen lukeminen, temppelissä käyminen aktiivisesti sekä plussaa on myös


 


 


 


 


 

se, että padawan ei hirveästi ole muissa paikoissa jäsenenä - ainakaan jedihahmollansa. Mikäli hän on niin on isompi mahdollisuus hänen mielenkiintonsa laskemiseen ja habbojediyden hylkäämiseen. Hänen pitää myös osata käyttäytyä eikä padawan saisi olla törkeä muita kohtaan. Kun valitset oppilastasi on myös tärkeää selvittää, että hän ei ole alter ego eli ettei hän ole esimerkiksi sith tai jo koulutettu


 


 


 

jedi. On hyvä myös oppia tuntemaan oppilas joten kuten ennen kuin valitset hänet padawanikseen. Tykkääkö hän samoista asioista kuin sinä? Pitääkö hän esimerkiksi samanlaisesta musiikista, tykkääkö hän yhtä paljon Star Warsista? Kouluttaminen ja suhteen luominen voi olla vaikeaa jos olette kuin yö ja päivä.


 

Seuraavat laput käsittävät padawanin kouluttamista.


 


 


 

On monia eri tapoja kouluttaa padawania. Voit antaa padawanillesi aihe-alueen, jota hän voi lukea itsenäisesti ja jonka jälkeen pidät sen jälkeen pienimuotoisen tai säännöllisin väliajoin tentin asiasta eli voit vaatia padawaniltasi oma-aloitteisuutta etkä ole jatkuvasti opettamassa kaikkea vaan enemmänkin kyselemässä ja "tenttaamassa" aiheesta minkä olet käskenyt lukea ja oppia.


 


 


 

Padawanin mestarina voit opettaa jonkun asian padawanillesi, jonka jälkeen voit kysyä asiasta muutaman kysymyksen asiasta ja lopuksi voit lähettää aihetta koskevan tietotekstin, esimerkiksi esitelmän. Tätä tapaa voi käyttää hyödyksi skypessä, mutta voi vaatia enemmän toistoja, riippuen miten sinun henkilökohtainen oppilasi, padawan, oppii parhaiten.


 

Oppimismetodit ovat yksilökohtai-


 


 


 

sia kaikilla: jotkut oppivat tekemällä, jotkut oppivat kuuntelemalla ja jotkut oppivat lukemalla. Voit myös opettaa esimerkiksi käskemällä kirjoittaa esitelmän tietystä aiheesta, jonka avulla padawanisi oppii aiheesta. Tietenkin, jokaisella padawanilla on oma tapansa oppia ja se on hyvin yksilökohtaista. Voit myös lähettää temppelin foorumeiden kautta tehtäviä padawanillesi, jos teidän aikataulut eivät kohtaa.


 


 


 

Mestarin ja padawanin välinen suhde on tärkeä osa koulutuksessa. Voit olla opettaja ja paras ystävä, mutta niiden välillä pitää olla tasapaino. Tasapainoisessa suhteessa olet opettaja ja hyvä ystävä. Silloin olet rento, mutta olet tiukka ja vaadit että tehtävät tehdään ajan kanssa sekä hyvin. Jos olet pelkkä paras ystävä menetät auktoriteettiaseman ja padawanisi ei välttämättä tee niin


 


 


 

aktiivisesti tehtäviä ja sinulla voi olla vaikeampaa torua padawaniasi koska kynnys torua nousee mitä enemmän ystävä olet. On myös tärkeää että persoonallisuutenne kohtaavat ettekä ole kuin yö ja päivä. On hyvä olla samoja mielenkiinnon kohteita kuin pelkästään Star Wars. Voit olla myös pelkkä opettaja ja pitää suhteenne erittäin ammattilaisena etkä luo sellaista vahvaa ystäväsuhdetta


 


 


 


 


 

vaan eräänlaisen auktoriteettisuhteen, niinkuin kouluissa on opettajilla ja oppilailla. Tämä tapa taas voi vahvistaa koulutuksen laatua, mutta voi viedä vähän mielenkiintoa siitä, padawanin näkökulmasta. Padawanin toruminen voi olla helpompaa, mutta tietenkin sitä pitää välttää ja torua vain jos on syytä (esimerkiksi muiden haukkuminen). Mestari ei saa ikinä torua pada-


 


 


 


 


 

waniaan julkisesti vaan se pitää hoitaa kaikessa hiljaisuudessa, kahdestaan. Tosin, jos padawan yrittää kävellä mestarinsa ylitse niin silloin on hyväksyttävää muistuttaa mikä padawanin paikka on (esim. SW: EP. 2). Nuoren henkilökohtaisen oppilaasi kehuminen julkisesti on erittäin suotavaa. Sillä osoitat hänelle, että hän on tehnyt oikein tehtävänsä tai muun asian ja se kohottaa hänen itsetuntoaan.


 


 


 

Koulutuksen aikana voi ilmentyä erilaisia ongelmia. Hän voi kääntyä pimeälle puolelle, jolloin on tärkeää kertoa että sitheily on todella yksinäistä ja aivan turhaa heittää koko jedikoulutusta roskikseen jotta voisi olla yksinäinen sith. Tähän ongelmaan auttaa myös hyvä suhde padawaniin ja voi vedota esimerkiksi tunteisiin. Padawanisi voi myös kärsiä motivaation puutteesta ja silloin on tärkeää keksiä esimerkiksi


 


 


 

uusia koulutustapoja tai ehkä laittaa hänet tekemään tehtävän jostain mistä hän on kiinnostunut sekä opettaa hänelle jotain mikä häntä kiinnostaa. Jos et ole edennyt koulutuksessa vielä valosapelin rakentamiseen, on hyvä vaihtoehto luoda se nopealla aikataululla koska se voi olla hyvä tapa lisätä padawanin motivaatiota. Padawanisi voi myös muuttua kärsimättömäksi, jolloin on oikeasti tärkeätä kertoa


 


 


 

hänelle kärsivällisyyden tärkeys jedeilyssä. Kärsivällisyys osoittaa kypsyyttä ja mitä kärsivämpi hän on ja kun hän saavuttaa jotain, esimerkiksi valosapelin tuntuu se paljon paremmalle kuin se olisi tuntunut ilman työtä ja kärsivällisyyttä. Sitten on vielä IRL-kiireet, mutta niihin mestari ei voi kovin paljon vaikuttaa. On tärkeää keskustella mahdollisimman usein, jos padawanilla on IRL:ssä kiireitä.


 


 


 

Keskustelemalla esimerkiksi yksityisviesteillä temppelin foorumeilla voitte sopia ajankohtia jolloin olette molemmat habbossa ja voitte jatkaa koulutusta. Voit myös lähettää foorumeiden kautta tehtäviä, jos hän ei ehdi hirveästi habboon. Padawanisi voi myös eksyä SWTOR:in maailmaan ja silloin padawanisi on tärkeää löytää tasapaino habboilun ja SWTOR:n välillä. Vuoropuhelu on tärkeää!


 


 


 

Jediritarina ajattelet varmasti "viimeistä arvoa", jedimestaria. Mestariuteen on ritarilla varsin pitkä matka ja mestariuteen vaaditaan monta erilaista "saavutusta", mutta jokaista ritaria katsotaan mestariuden kynnyksellä yksilökohtaisella tasolla eikä varsinaisesti ole "listaa" johon olisi listattu jedimestarin arvoon vaadittavat aspektit: esimerkiksi saavutukset, tieto- ja taitotason laajuus jne.


 


 


 

Jedimestarin arvoon vaaditaan tiettyjä asioita ja osa niistä ovat pakollisia kun taas toista osaa katsotaan yksilökohtaisella tasolla. Jediritarilla pitää olla ainakin yksi jediritariksi koulutettu padawan ja tämä on aspekteista yksi tärkeimmistä. Jediritarin pitää osoittaa suurta viisautta Voimassa ja yleisesti Star Warsissa sekä osoittaa olevansa henkisesti kypsä jedimestarin arvostettuun arvoon. Jediritarin


 


 


 

jediura pitää olla varsin pitkä, jopa useita vuosia mutta tämäkin sitten katsotaan yksilökohtaisesti. Jotta jediritari ylentyisi jedimestariksi hänellä pitää olla myös jonkinlainen saavutus suoritettuna, esimerkiksi laajat arkistot tai jopa jeditemppelin pitäminen mutta nämä ovat myös niitä asioita mitä katsotaan sitten jälleen kerran tilannekohtaisesti. Jeditemppelin pitäminen näinä aikoina ei ole


 


 


 

kovinkaan helppoa sillä uusia jedejä ei ole yhtä paljon kuin ennen ja jedipadawanien valmistuminen jediritariksi on laskenut rajuun malliin: parhaimpina vuosina valmistui vuodessa noin 20 ja vuonna 2014 valmistui vain kolme jediä jediritariksi.Hyvä esimerkki saavutuksesta on jedimestari Ubbi1. Hän oli varsin nuori mestari ikäisekseen, mutta hän piti jedisäädyn aktiivisena sen


 


 


 


 


 

vaikeimpina aikoina kun ei ollut kovinkaan montaa vanhaa ja viisasta jedimestaria tukemassa: esimerkiksi suurmestari Pahvikana oli epäaktiivinen siihen aikaan kunnes palasi. Pahvikana pitää myös nykyistä jeditemppeliämme, Dagobahia. Kun ritarin tehtävänä on toimia esimerkkinä nuorille jedioppilaille ja jedipadawanille on jedisäädyn jedimestarin tehtävä toimia esimerkkinä jo koulutetuille jedeille, ritareille kuin myös muille.


 


 


 


 


 

Mestari-aikasi jeditemppelissä


 

Seuraavat laput on kirjoittanut Pahvikana.


 

----------------------------------


 

Jedimestariksi päästyäsi olet todennäköisesti kulkenut pitkän matkan jedinä. Olet kerännyt viisautta, kouluttanut todennäköisesti yhden tai useamman padawanin. Erään määritelmän mukaan jedimestari on guru, ideaalinen jedi. Hänen puoleensa kuka tahansa voi käänt


 


 


 


 


 

yä ja kysyä neuvoa. Tärkeimpiä kriteereitä jedimestariksi pääsemiseksi ovat padawanien onnistunut koulutus, aktiivisuus, omistautuminen jedeille, tietotaso ja vastaavat seikat. Jedimestariksi pääseminen ei merkitse jediuran loppua, vaikka voi helposti tuntua siltä, että kaikki on jo saavutettu. Jedimestareitakin on erilaisia ja yleensä parhaimmat heistä tulevat pääsemään Korkeaan Neu


 


 


 


 


 

vostoon jossakin vaiheessa jediuraansa. Jedimestarina sinulla on paljon tarjottavaa; siinä missä jediritarit ovat enemmänkin esimerkkinä muille jedeille, jedimestarit toimivat ensisijaisena esimerkkinä jediritareille. Jedimestarin tulisikin käyttäytyä ensisijaisen arvokkaasti ja olla viisaita. Jedimestarit omaavat lähtökohtaisesti sananvaltaa ritareita enemmän, mutta heidän silti tulisi osata olla nöyriä.


 


 


 

Urasi pituus jedimestarina on hyvin pitkälti itsestäsi kiinni ja siitä kuinka kauan aiot vielä olla jedisäädyn jäsen. Tässä vaiheessa olet jo kohdannut varmasti motivaatio-ongelmia ja olet osannut selättää ne. Kuitenkin mitä vanhemmaksi olet tullut, sitä enemmän IRL-kiireet varmasti painavat. Sinun tulee harjoittaa ajanhallintaa niin kykenet sovittamaan jedeilysi osaksi elämääsi sopivissa määrin.


 


 


 


 


 

Jedimestarin tärkeimpiä tehtäviä ovat kerätyn kokemuksen ja tiedon välittäminen tuleville sukupolville. Jedimestarit toimivat lisäksi eräänlaisina auktoriteetteina ja suunnannäyttäjinä. Parhaiten jedimestari palvelee säätyä olemalla aktiivinen, pitämällä oppitunteja ja jatkamalla padawanien kouluttamista. Kriisien sattuessa jedimestarit ovat selkäranka, joka pitää jedejä yllä.


 


 


 

Jedimestarin arvonimi on suurimpia kunnianosoituksia jedeissä. Siksi myös muiden tulisi osata pitää tuota nimitystä arvossa. Suurmestarius on tunnustus pitkä-aikaisesta Jedeilystä. Suurmestari on henkilö, joka on nähnyt suurta vaivaa Jedien eteen. Hän on myös ensisijainen edustushenkilö Jedeille. Suurmestareita on kerrallaan vain yksi. Suurmestari valitsee seuraajansa itse.


 

Konsulaarit:


 

---------------------------------


 

Konsulaarit keskittyivät fyysisen voiman sijaan Voiman hallitsemiseen ja henkisten kykyjen harjoittamiseen. Ritarit, jotka erikoistuivat konsulaareiks, toimivat yhteistyössä tasavalla diplomaattiseten joukkojen ja lääkintä fasiliteettien kanssa. Sovinnon neuvoston alaisina konsulaarit toimivat parantajina, profeettoina ja tutkijoina


 


 


 


 


 

käyttäen valosapelia vain itsepuolustukseen. Kokeneimpia konsulaareja kutsuttiin nimellä Sage master. Konsulaarien alahaaroja ovat: Jedilähettiläät, -diplomaatit, - parantajat, lore keepperit, tutkujat ja näkijät.


 


 


 


 


 

Jedidiplomaatit:


 

---------------------------------


 

Jedidiplomaatit olivat aina riidan keskellä. Diplomaateilla oli mandaatti takoa kompromissi tai sopimus läpi kiireisissä neuvotteluissa, ja heillä oli senaatin sekä jedisäädyn täysi tuki. Jedejä pyydettiin usein neuvotteluihin puolueettomina diplomaatteina. Tämä johtuo todennäköisesti säädyn eristäytymisestä maallisesta


 


 


 

yhteisöstä, sekä voiman johtamasta intuitiosta. He toimivat neuvottelijoina kiistatilanteissa ja heidän tuomioitansa pidettiin oikeudenmukaisina ja sitovina. Jedit pitivät huolen, että he olivat puolueettomia ja tasapuolisia neuvotteluissaan. Tämä perintö oli niin vahva, että jopa Palpatinen jedipuhdistuksen jälkeen osa muisteli edelleen jedien oikeudenmukaisuutta.


 


 


 

Jediparantajat:


 

--------------------------------


 

Jediparantajat keskittyivät Voiman humaanisempiin puoliin, manipuloidakseen elävää Voimaa suorittaakseen parantamisena tunnettua taiteenlajia. Parantajien johtavana elimenä toimi "circle of jedi healers" (jediparantajien rinki), jonka päämajana toimivat parantamisen salit Coruscantin temppelin ulkopuolella. Parantajat palvelivat


 


 


 


 


 

toimivat parantamisen salit Coruscantin temppelin ulkopuolella. Parantajat palvelivat myös joskus MedStar-tähtilaivoilla (medication star, lääkintä "tähti"), ja joskus jopa tasavallan mobiileissa kirurgisissa yksiköissä.


 


 


 


 


 

Jedilore keepperit:


 

---------------------------------


 

Jedi lore keepperit omistautuivat arkistojen kasvattamiseen. Heitä johti kirjastonhoitajien kokous. Lore keepperit jakautuivat edelleen historioitsijoiksi, arkistoijiksi ja kirjastonhoitajiksi. Jokainen ryhmä työskenteli tiedon nopean levittämisen ja vanhan tiedon säilyttämisen eteen.


 


 


 

Jeditutkijat:


 

--------------------------------


 

Jeditutkijat ratkoivat teoreettisia ongelmia ja keskittyivät päivittämään arkistoja. Tutkijat erikoistuivat edelleen esim. arkeologiaan, geologiaan, biologiaan, matematiikkaan ja tähtitieteisiin.


 


 


 

Jedinäkijät:


 

---------------------------------


 

Jedinäkijät olivat jedejä, jotka olivat alttiita näkemään näkyjä Voiman kautta. He ylläpitivät ja päivittivät Säädyn holokroneja. Kaikista herkkävaistoisimmat näistä jedeistä tunnettiin profeettoina ja he näkivät galaksin tulevaisuuteen.


 


 


 


 


 

Jedisuojelijat:


 

---------------------------------


 

Jedisuojelijat keskittyivät taistelulajeihin ja taisteluun. Jedisuojelijat miellettiin usein tyypillisiksi jedeiksi ja Säädyn edustajiksi perinteisen jediaseen, valosapelin kanssa. Suojelijat keskittivät kaiken aikansa taistelutaitojensa hiomiseen. Tasavallan alkuaikoina suojelijat työskentelivät väsymättömästi kitkeäkseen orjuuden


 


 


 


 


 

planeetoilta. Valosapelin lisäksi suojelijoilla oli usein käsiraudat mukana pidätyksiä varten. Kaikista kunnioitetuimpia suojelijoita kutsuttiin arvonimellä Warrior master (soturi mestari). Suojelijoiden alahaaroja ovat: eksoottisten aseiden spesialisti, jedi ace, valosapelitaistelun opastaja ja jedien rauhanturvaajat.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Eksoottisten aseiden asiantuntija:


 

---------------------------------


 

Eksoottisten aseiden spesialistit käyttivät valosapelin sijaan jotain muuta asetta. Kyse´iset spesialistit ovat harvinaisia, mutta äärimmäisen arvostettuja. Aseita joiden hallinta oikeutti kyseiseen arvonimeen ovat: kaksiteräinen valosapeli, valosapeliseiväs, ruoskat sekä pitkän kantaman aseet (kiväärit, pistoolit yms. blaster-aseet).


 


 


 

Jediässät (eng. Jedi Ace):


 

----------------------------------


 

Jedien taistelulentäjät palvelivat Jedi Starfighter Corpsin palveluksessa. He olivat todella taitavia lentäjiä, jotka osasivat lentää useita erilaisia aluksia. He käyttivät Voimaa parantaakseen tarkkuttaan ja tietoisuttaan ympärillä olevasta taistelusta, tasolle jolle kukaan ei-voimaherkkä ei päässyt.


 


 


 


 


 

Valosapelitaistelun opastaja:


 

----------------------------------


 

Valosapelitaistelun opastajat vastasivat miekkailun opettamisesta jedioppilaille. Jedien battlemaster valitsi tehtävään sopivat jedit, heidän palveltuaan useita vuosia taisteluiden eturintamassa. Jokaisessa temppelissä/akatemiassa oli oma battlemaster, joka vastasi uusien opastajien suosittelusta KN:lle.


 


 


 

Jedien rauhanturvaaja:


 

---------------------------------


 

Rauhanturvaajat toimivat galaksien poliiseina varmistaen, että lakeja noudatettiin ulomman kehän planeetoilla. Suurin osa suojelijoista oli rauhanturvaajia, ja he toimivat paikallisten lainvalvojien rinnalla. Coruscantin temppelissä palvelevat rauhanturvaajat muodostivat temppelin turvajoukot.


 


 


 

Jedivartija:


 

----------------------------------


 

Toisinkuin suojelijat ja konsulaarit, vartijat tasapainoilivat taistelun ja Voiman välillä. Vaikke heillä oli kohtuullisen hyvät taistelun taidot, sekä paljon tietoa Voimasta, he käyttivät myös hyödyksi perinteisia taitoja; kuten hakkerointia, naamioitumista, lääketiedettä tai pioneeritaitoja. Nämä taidot yleensä erottivat vartijoiden lähestymisen


 


 


 

suojelijoista ja konsulaareista ongelmia ratkottaessa. Tyypillisesti suojelija rikkoi lukitun oven, kun taas konsulaari koputti kärsivällisesti. Vartija taas saattoi murtautua sisään avaamalla lukon. Suojelijoiden alahaaroja ovat: Jedihakkeri, jeditutkija, jedirekrtytoija, jedivahti, jedivarjo ja jediteknikko.


 


 


 


 


 

Jeditutkija:


 

----------------------------------


 

Jeditutkijat toimivat jäjittäjinä ja jopa vakoojina, he toimivat läheisessä yhteistyössä paikallisten lainvalvojien kanssa tutkien rikoksia ja jäjittäen rikollisia. Vaikka tutkijat saattoivatkin olla pitkän aikaa maan alla, heitä ei tule sekoittaa jedi varjoihin, koska tutkijan tehtävä keskittyy rikoksiin, ei Voiman pimeään puoleen.


 

Jedirekrytoija:


 

----------------------------------


 

Rekrytoijat olivat useimmiten entisiä tutkijoita, jotka hyödynsivät tutkijoina oppimiaan taitojaan löytääkseen Voimaherkkiä yksilöitä Säädyn koulutettavaksi. Tasavallan lakien mukaan kaikkien vastasyntyneiden tuli käydä testeissä, ja potentiaalisten lapsien nimet toimitettiin Säädylle. Lapsen vanhettua muutama kuukausi


 


 


 


 


 

Sääty lähetti rekrytoijan tarkistamaan oliko lapsi sopiva saamaan koulutusta Jeditemppelissä.


 


 


 


 


 


 


 

Jedivahti:


 

----------------------------------


 

Vahdit olivat jedejä, jotka halusivat toimia yksin turvatakseen yksittäisen planeetan rauhan ja järjestyksen. Vahdit edistivät oman planeettansa tasa-arvoisuutta vuosia kerrallaan, ja he muodostivat tärkeän yhteyden tasavallan planeettojen ja Korkean neuvoston välille.


 


 


 

Jedivarjo:


 

----------------------------------


 

Jedivarjot pyrkivät etsimään ja tuhoamaan kaikki Voiman pimeän puolen ilmenemismuodot. Tämä tehtävä vaatii heitä olemaan sekä vakoojia, että sabotöörejä. Tehtävät on tärkein asia jedi varjolle, ja he joutuvat usein tekemään moraalisia kompromisseja, jotka voisivat olla vaikeita Säädyn muille jäsenille.


 


 


 


 


 

Jediteknikko:


 

----------------------------------


 

Jedien teknikot osasivat koota lähes minkä tahansa laitteen ja korjat melkeinpä mitätahansa droideista hyperajomoottoreihin. Parhaimmat tekniköt käyttävät mechu-deru nimistä Voimatekniikkaa, joka antaa käyttäjälleen mahdollisuuden ymmärtää monimutkaisia koneistoja intuitionsa avulla.


 

Valosapeli - Tyyli I - Shii-Cho


 

--------------------------------- Valosapelin keksimisen myötä, sille tarvittiin taistelutyyli. Tällöin tyyli I, tai Sarlaccin tie, oli syntynyt. Shii-Cho on kaikista aikaisin tyyli valosapeli taisteluissa, jonka kehitti kokeneet Jedimestarit sisällyttääkseen aatteet vanhalle miekka-taistelu perinteelle. Säilyi yksinkertaisimpana muotona jopa 4000 vuotta ennen Yavinin taistelua. Valosapelin keksimisen


 


 


 

sille tarvittiin taistelutyyli. Tällöin tyyli I, tai Sarlaccin tie, oli syntynyt. Shii-Cho on kaikista aikaisin tyyli valosapeli taisteluissa, jonka kehitti kokeneet jedimestarit sisällyttääkseen aatteet vanhalle miekka-taistelu perinteelle. Shii-Chon pyrkimys, aseistariisumalla tai tuhoamalla vastustajan aseen voisi saavuttaa voiton ilman että aiheuttaa vastustajalle vammaa, joka oli jokaisen jedin pyrkimys.


 


 


 

Kuitenkin, Tyyli II:den yleistyttyä, sun djem kävi lähes mahdottomaksi koska Makashi harjoittajat olivat opetettu


 

estämään heidän aseistariisunnan tai miekan tuhoamisen. Vanhan Jedisäädyn aikaan, oppilaat aloittivat harjoittelemalla Shii-Chota ennen padawan opiskelujaan mestarin kanssa. Se oli tehty siten, koska, kuten Kreia kuvaili, Tyyli I oli helpoin tyyli oppia, ja silti voimakas. Heidän


 


 


 

harjoittelunsa sisälsi


 

plasma-ammusten torjumisen samaan aikaan kun silmät on peitetty siteellä, tai harjoittelu kypärällä. Kit Fisto oli huomioitava käyttäjä Shii-Cholle, mutta hän ei pärjännyt sen avulla Darth Sidioukselle. Tyyli I palveli paremmin useampaa vastustajaa vastaan, ja yksi niinkin voimakas


 

vastustaja kuin Sidious oli kykenevä löytämään virheen siitä.


 

Shii-Cho oli tehokas tilanteissa,


 


 


 

joissa oli monia vastustajia ja se ei tarjonnut kovin monia tekniikoita torjuakseen blastereita tai taistellessaan yhtä sapelia kantavaa vastustajaa vastaan. Kuitenkin, Shii-Cho oli tehokas tyyli


 

tilanteissa, joissa piti perääntyä ja kun mikään muu tyyli ei soveltunut siihen taistelutilanteeseen.


 

''It is simple, and its simplicity is its strength." - Kreia


 


 


 

Valosapeli - Tyyli II - Makashi


 

---------------------------------- Makashi, eli myöskin tunnetaan


 

nimillä '' Ysalamirin tie '' ja '' Erilaisuuden tyyli. '' Se on toinen tyyli seitsemästä valosapelitaistelun tyylistä.


 

Tyyli I:n leviämisen jälkeen Valosapelitaistelutyylinä, Tyyli II tarkoitettiin Valosapeli-vs-Valosapeli taisteluihin. Sitä kuvailtiin hyvin


 

elegantiksi, voimakkaaksi ja


 


 


 

tarkkuutta vaativaksi, joiden ansiosta antoi käyttäjänsä


 

hyökätä ja puolustaa vaivattomasti, sillä välin kun vastustaja väsytti itsensä. Usein


 

käyttäjä piti valosapelia yhdessä kädessä, näin varmistaen pidemmät liikkumisrajat sekä sujuvamman liikehdinnän.


 

Se nojasi torjuntoihin, sekä pieniin, tarkkoihin iskuihin. Toisin kuin muissa tyyleissä, jotka


 

perustui suojaamisiin ja laajoihin


 


 


 


 


 

liikkeisiin. Tyyli II esti Sun Djemin, johon Tyyli I:n mestarit pyrkivät - riisumaan vastustajan aseista


 

vahingoittamatta heitä. Tyyli II korosti sujuvaa liikehdintää ja ennakointia sapelin


 

kanssa, jotta sivallukset osuisivat kohteeseensa, joten


 

se vaati erittäin sujuvia liikkeitä keholta sekä terältä. Harhautukset kuuluivat myös Tyyli II:n taktiikoihin, jotta vastustaja hämääntyisi tai saisi


 


 


 


 


 


 


 

vastustajansa ansaan. Tämä oli taktiikka, jota Kreivi Dooku käytti


 

useasti taisteluissaan Kloonisotien aikaan. Tarkka jalkatyöskentely ja liikkuminen olivat vaadittuja, jotta käyttäjä säilyttäisi tarpeeksi pitkän etäisyyden vastustajaansa puolustuksen aikana tai hyökkäykseen lähtiessä. Terän manipulaatio Tyyli II:ssä oli hyvin


 

hienostunutta ja vaati suurta keskittymistä, kuten Kreivi Dooku


 


 


 


 


 

heitteli esineitä Anakinia kohti ja samalla piti Obi-Wanin yhdellä kädellä kuristuksessa.


 

Ajoituksella, tarkkuudella ja taidolla vastustaja peitotaan ennemmin kuin vahvuudella. Taidokkaalla harjoittajalla tulokset


 

olivat hyvin vahvoja. Jalkatyö


 

Makashissa seurasi yksinkertaista kaavaa: Eteen ja taakse, siirtäen jalkaa pitääkseen täydellisen tasapainon kun harjoittaja hyökkäsi ja vetäytyi. Makashi oli


 


 


 

tyyli, joka perustui tasapainoon, etu-ja-taka jalkatyöhön, iskuihin ja nopeisiin vetäytymisiin. Eleganssi, kohteliaisuus, tenhous, hienoisuus, taiteisuus ja säästeliäisuus olivat


 

Makashin perusta. Makashin harjoittajat myöskin harjoittelivat välttääkseen toisen tyylin alistamisen, sillä alistaminen johti harjoittajan häviöön, ennalta-arvaamattomuuden sekä odottamattomuuden takia.


 


 


 


 


 

Makashin käyttäjät olivat usein elegantteja, tarkkoja, rauhallisia ja varmoja. Tyyli II:n käyttäjät olivat äärimmäisen varmoja mahdollisuuksistaan voittoon, ja usein olivat niin rauhallisia kun he


 

olivat taistelemassa.


 

Välittämättä sen tehokkuudesta, Tyyli II ei ole ilman heikkouksia. Yksi niistä on fakta, että on vaikeampi torjua blaster-ammuksia tällä tyylillä. Makashi kehittyi ennenkuin blasterit olivat


 


 


 


 


 


 


 


 


 

tulleet yleiseksi Galaksissa ja Tyyli II:n harjoitukset opettivat sen käyttäjät puolustautumaan pelkkiä teriä vastaan. Taidokas käyttäjä voisi ylisuorittaa tämän esteen pienellä ponnistelulla kuitenkin. Toinen takaisku oli, että Makashi oli kaikkeinhyödyllisin yhtä vastustajaa vastaan, ja siten oli heikompi suurempaa joukkoa vastaan. Taidokas käyttäjä kuitenkin voisi vastata hyvin isompaa joukkoa vastaan. Mutta


 


 


 


 


 

suurin heikkous tässä tyylissä oli se, että se ei voi sietää iskuja myöhemmistä tyyleistä, jotka korostaa raakaa voimaa kun taas vastapainoksi Makashi erikoistui eleganssiin & tarkkuuteen. Esimerkiksi Dookun duel Anakinia vastaan, Makashi ei ehtinyt virittyä tarpeeksi kineettisestä energiasta vastatakseen Anakinin tyylin, Djem Son. Tyyli V:n raaka voima riisui hänen puolustuksen, aina päihittäen kreivi Dookun.


 


 


 


 


 

Valosapeli - Tyyli III - Soresu


 

----------------------------------


 

Tyyli III, Soresu, tunnetaan nimillä ''Mynockin Tie'' tai ''Kimmoisuuden tyyli'', on yksi seitsemästä Valosapeltyylistä, jonka Jedineuvosto tunnisti Kloonisotia ennen ja jälkeen. Alunperin, Tyyli III suunniteltiin torjumaan blaster-ammuksia, joita käytti isompi joukkio. Blasterien yleistyttyä, enemmän jedejä pakotettiin omaksumaan taistelu-


 


 


 


 


 


 


 

taistelutyyli, joka salli heidän taistella vastustajiaan vastaan monesta suunnasta, pääasiallisesti hyökkäykset tulivat blastereista.


 

Aikaisemmat tyylit perustui laajoihin ja sivaltaviin iskuihin, jotka seurauksena jättivät jedin


 

avoimeksi blastereille.


 

Tyyli III kuitenkin vaati kokoaikaisen kimmoitussuojauksen säilyttämistä, tekemällä pieniä, nopeita heilautuksia, lähellä kehoa,


 


 


 


 


 

jättäen jedin vähemmän paljaaksi tulitukselle. Tyyli III oli puolustavin tyyli seitsemästä muusta tyylistä. Soresun filosofiaa kuvailtiin ''olla itse myrskyn silmässä''.


 

Harjoittaja säilytti kokoajan keskittymisen, vaikka konflikti riehuisi heidän ympärillään. Tämä sen takia, jotta he voisivat säilyttää rauhoittuneen tilan, jossa ulkoinen taistelu ei voisi vahingoittaa heitä. Soresu omasi


 


 


 


 


 

voimakkaat puolustustekniikat, jotka näyttivät mukautuvan mihin


 

tahansa tilanteeseen, sillä hinnalla, että he eivät koskaan päässeet myrskyn ''kuvallisen silmän'' ohi. Soresu-tekniikka käytti vähän hyökkäysvoimaa vastustajiin, jotka keskittyivät tyylin käyttäjään. Ne, jotka opiskelivat tätä tyyliä, käyttivät pääasiallisesti puolustustekniikkaa riisuakseen aggressiiviset vastustajat puolustaen pitkillä


 


 


 

heilautuksilla sekä minimaalisilla vastahyökkäyksillä. He odottivat, että vastustaja käytti suurimman osan heidän energiastaan, sitten tekivät vaihtoehtoisen, enemmän aggressiivisen hyökkäyksen. He odottivat väistämätöntä virhettä vastustajan puolustuksessa.


 

Tyyli III:hin kuului valmistautuminen pitkiin taisteluihin, jossa käyttäjä tarkkaili ja oppi niin paljon kuin mahdollista vastustajansa


 


 


 


 


 

tekniikasta taistelun keskellä. Myöskin, Ollakseen kykyisempi pitkissä taisteluissa, Soresun käyttäjällä oli kyky saada taistelun tilanne hallintaansa,


 

luoden monia vaihtoehtoja Jedille. Tyyli III:n käyttäjällä oli siis vaihtoehto tappaa, riisua aseista tai jopa puhua järkeä vastustajalleen. Soresua pidettiin taitavana jeditaistelutyylinä, koska se omaksui passiivisen elämäntyylin sekä sananmukaisen


 


 


 

ensivaikutelman jedistä eli mieluummin puolustaminen kuin hyökkääminen. Soresun puolustus ja sen hallitseminen salli harjoittajan luoda sopivia lopputuloksia harjoittajalle kun kohtasi kiirehtiviä hyökkääjiä, jotka jättivät itsensä haavoittuvaiseksi vastahyökkäyksille. Kuitenkin, puolustaminen vaati suuren määrän keskittymistä käyttäjältä,


 

sillä jopa hetkellinen virhe


 


 


 

keskittymisessä voisi johtaa häviöön. Jedit, jotka eivät olleet kovin keskittyväisiä usein hylkäsivät tämän tyylin ja valitsivat sellaisen, jossa vaadittiin vähemmän omistautumista pitkille taisteluille. Soresu hyödyntää iskuja ja torjuntoja todella nopeilla


 

valosapeli-liikkeillä, samalla kun terä myös erittäin lähellä käyttäjänsä kehoa. Soresu on tehokas vahvoja yksilöitä kuin


 


 


 

myöskin isoja joukkioita vastaan. Soresun taitajat olivat hyvin vakuuttavia heidän vahvan puolustustekniikan ansiosta. Kuitenkin, Tyyli III:n harjoittajat olivat kyvykkäitä puolustamaan itseään hyökkäyksiltä, mutta silti he tarvitsivat suuren määrän kokemusta kuinka saada vastustaja ansaan oman puolustuksensa avulla. Tyylin mestareiden piti säilyttää suuri keskittyminen taisteluun, sillä


 

puolustustaktiikat sisälsivät torjuntoja ja väistöjä todella lähellä käyttäjän kehoa.


 

Jedit, jotka jättivät pieniäkin virheitä heidän vahvaan puolustukseensa, eivät voineet välttyä loukkaantumisilta.


 


 


 

"A defensive technique. But effective. With a lightsaber blade and enough skill in deflection, It's an excellent offense against blasters". - Kreia


 


 


 


 


 

Valosapeli - Tyyli V: Shien/DjemSo


 

----------------------------------


 

Shien / Djem So, tunnetaan myös nimillä '"Krayt lohikäärmeen


 

tienä" tai "Suojelemisen tyylinä", on viides taistelutyyli. Tämän tyylin kehittivät Soresun harjoittajat, jotka tunsivat, että puolustusmielinen tyyli pidentäisi taistelua tarpeettomasti, jossa odotettiin tilaisuutta iskeä, mieluummin kuin luoda itse vastustajan puolustukseen aukko.


 


 


 


 


 

Shien, jota pidetään klassisenä Tyyli V:nä, oli hyvä torjumaan blastereita kun taas Djem So, joka kehittyi myöhemmin, oli suunniteltu valosapelitaisteluihin. Molemmat Shien & Djem So suunniteltiin käyttämään vastustajan omaa hyökkäystä heitä vastaan. Kuten todistettu, Shien keskittyi blaster-panosten kimmoittamiseen takaisin sen ampujaan. Tyyli V kehittyi hyväksytyksi tyyliksi, yhdistellen


 


 


 

Tyyli III:n puolustustekniikoita sekä Tyyli II:n aggressiivista filosofiaa ja taktiikoita. Tyyli V vaati myös korkeamman tason ruumiillisessa vahvuudessa kuin muut tyylit sen takia, että käyttäjän piti keskittyä täydelliseen vastustajan hallintaan. Tyyli V kehitettiin samaanaikaan Tyyli IV:n kanssa, kun jedejä kutsuttiin aktiivisesti turvaamaan rauhaa. Jotkut jedit noteerasivat tyylin


 


 


 

omistautumisen taistelun hallintaan sekä sen vahvuuteen. Ne jedit tunsivat, että Tyyli V rohkaisi sopimattomaan keskittymiseen, joka johti toisten hallintaan. Kuitenkin, Tyylin edustajat pitivät Tyyli V:tä hyödyllisenä Jedisäädylle. Tyyli V:llä on kuitenkin kaksi eri variaatiota: Shien & Djem So. Muinaiset Tasavallan Jedit, jotka kehittivät ja käyttivät klassista Tyyli V:tä, Shieniä, Tyyli tunnettiin


 


 


 


 


 

myös ''Suojelemisen'' tyylinä. Shieniä kuvailtiin hyvin mukautetuksi tyyliksi torjua blaster-tulitusta ja vastustajan hyökkäyksiä vaarantamatta käyttäjän kykyä tehdä voimakkaita vastaiskuja, vaikkakin tämä oli tehottomampi yhtä vastustajaa vastaan. Shienin historia juurtaa itsensä jedien sisällissodan paikkeille. Shien "piti mielessä", että jedi oli usein alakynnessä ja hänen tarvitsi


 


 


 


 


 

puolustaa itseään samalla kun käyttäjä pitää mielessään hyökkäysmahdollisuuden. Lisäksi, Shien omasi Sith variaation tästä klassisesta valosapelityylistä ja sitä kutsuttiin Sith Shieniksi. Sith variaatiossa keskityttiin nopeisiin ja aggressiivisiin hyökkäyksiin vastustajaa kohti.


 


 


 

"You will find it easier to deflect blaster fire with this form."


 

- Zez-Kai Ell


 


 


 


 


 

Valosapeli - Tyyli V - Djem So


 

----------------------------------


 

Djem So oli niiden Soresun käyttäjien luomus, jotka tunsivat, että Soresu oli liian passiivinen. Se keskittyi Soresun vajavaisuuteen, jossa jedimestari olisi todistanut olevansa häviämätön, mutta samalla tavoin se oli kykenemätön päihittämään taidokkaan vastustajan. Hyödyntäen yhdistelmän blokkeja ja väistöjä, Djem Son käyttäjä


 


 


 

säilytti sopivan perustan puolustamiseen sekä etä- ja lähihyökkäyksiin. Kun Soresun käyttäjä pysyi puolustuskannalla ja teki vastahyökkäyksiä vain kun tarpeellista tai sitten kun vastustajan puolustuksessa ilmeni aukko, sen sijaan Djem Son harjoittaja ei ollut niin passiivinen. Heti kun vastustajan isku oltiin torjuttu, Djem Son käyttäjä käynnisti oman hyökkäyksensä ja käyttäen vastustajan


 


 


 

hyökkäyksen energiaa häntä vastaan. Djem So keskittyi raakaan voimaan ja vahvuuteen, laajoilla, voimakkailla iskuilla ja torjunnoilla, joita seurasi aina nopea vastahyökkäys. Toisin kuin Soresu tai Ataru, Djem So ei ainoastaan vaatinut käyttäjältään vastahyökkäyksiä, vaan myöskin painostamaan vastustajaa hyökkäämällä, yhdistellen Voima-vahvistettua vahvuutta voimakkailla isku-kombinaatioilla


 


 


 


 


 

musertaakseen vastustajansa puolustuksen. Djem Son voimakkuus, mikä yhdistettynä fyysisellä ja Voima-vahvistetulla vahvuudella, pystyi voittamaan Makashin käyttäjän, mikä oltiin pyhitetty ainoastaan valosapelimiekkailua varten. Djem Son aloitusasento sisälsi valosapelin pidon pään yläpuolella, asettaen sen 45 asteen kulmaan niin, että terä osoitti maata kohti. Siinä missä Shienin heikkous oli taistelu yksittäisiä henkilöitä


 


 


 

oli taistelu yksittäisiä henkilöitä vastaan, Djem Son heikkoutena toimi sen liikkuvuuden puute.


 

"Form V's Djem So variation is devoted specifically to lightsaber dueling."


 

- Cin Drallig


 


 


 

''To better protect yourself from blaster fire without compromising your offensive capabilities, use the Shien form.''


 

- Kavar


 


 


 


 


 

Valosapeli - Tyyli VI - Niman


 

----------------------------------


 

Niman tunnettiin myös ''Rancorin tienä'', ''Kohtuuden tyylin''' sekä ''Diplomaatin tyyli'' ja se oli kuudes seitsemästä valosapelityylistä. Tämä taistelutyyli oli sekoitus kaikkien aikasempien tyylien elementtejä, joista kasattiin yksi, keskitetty tyyli. Niman tasapainoili eri tyylien erikoisuuksien välillä, pitäen kuitenkin sisällään kaikki perusliikkeet, mutta keskittyen


 


 


 

kaikkiin tasavertaisesti ja kohtuudella. Tämän vuoksi Nimanista muodostui tyyli, joka ei tarjonnut minkäänlaista etua, mutta ei myöskään sisältänyt mitään erityisiä heikkouksia ja siten ei jättänyt tyylin seuraajia niin suojattomiksi taisteluissa, kuten monet muut aggressiivisemmat tyylit olisivat jättäneet. Nimanissa ei niinkään ollut mitään erikoista teränkäyttöharjoittelua, sillä se


 


 


 

suunniteltiin yksinkertaiseksi ja siten tämän tyylin pystyi helposti omaksumaan ne jedit, jotka suosivat enemmän opiskelua ja diplomatiaa. Tästä huolimatta tyyli oli erityisen tehokas, mikäli sen osasi loistavasti ja tästä esimerkkinä voidaan pitää esimerkiksi Exar Kunia. Kompensoidakseen kevyttä keskittymistä teränkäyttöön ja erikoisuuksien puutetta, Nimanin harjoitteluohjelmiin kuului paljon


 


 


 


 


 


 


 

Voimaiskuja, joita käyttäjän tuli hyödyntää omissa taisteluissaan. Esimerkkejä tällaisista ovat esimerkiksi telekineettiset vedot sekä työnnöt ja nämä pyrittiin tekemään samalla, kun käytettiin valosapelia iskemiseen. Koska Nimanin kehitykseen vaikutti kaikki aikaisemmat tyylit, Niman soveltui myös opiskeltaviksi heille, jotka halusivat oppia käyttämään kahta- tai kaksiteräistä valosapelia. Loppupeleissä Nimanin


 


 


 

onnistuminen taistelussa oli enemmänkin riippuvainen käyttäjänsä intuitiosta ja luovuudesta taistelun keskellä, kuin muiden tyylien perusliikkeiden käyttämisestä.


 


 


 

"For superior balance, use the Niman form. This form has no specific strengths, but no weaknesses either. "


 


 


 

- Kavar


 


 


 


 


 

Tyyli VII - Juyo / Vaapad


 

----------------------------------


 

Tyyli VII tunnettiin myös nimillä "Vornskrin tienä" tai "Huimapäisyyden tyylinä" ja se oli seitsemäs seitsemästä valosapelityylistä, joka oli tunnistettu Jedisäädyssä. Juyo juurtaa juurensa paljon ennen Yavinin taistelua ja sitä pidettiin häijyimpänä taistelutyylinä ja se vaati todella kovan keskittymisen käyttäjältään.


 


 


 

Juyolla oli monia harjoittajia ajan saatossa, esimerkiksi Kotorista tutut mestarit Zez-Kai Ell, Vrook Lamar ja Kavar osasivat kyseisen tyylin. Kun aikaa kuitenkin kului, alettiin Juyo -tyyliä rajoittaa Jedisäädyssä, koska säädyn jäsenet pelkäsivät sen käytön johtavan kohti Pimeää puolta ja Juyo olikin hyvin suosittu tyyli Sithien keskuudessa, sillä esimerkiksi elokuvista tuttu Darth Maul käytti sitä surutta.


 


 


 

Vaapad-osapuolen sen sijaan kehitti Vanhan Tasavallan loppuaikoina jedimestarit nimeltään Mace Windu ja Sora Bulq, jotka nimesivät tyylin Vaapadiksi, saman nimisen saalistajaotuksen mukaan, jotka majaili Sarapin nimisellä planeetalla. Vaapad selitettiin siten, että se oli enemmänkin ''mielentila'' kuin pelkkä taistelutyyli, sillä se salli käyttäjän kanavoida hänen omaa


 


 


 


 


 

sisäistä pimeyttään taisteluun ja siten antautua taistelun raivolle. Juyon ja Vaapadin tiedot selvisivät Suuren Jedipuhdistuksen ja ne otettiin jälleen käyttöön Uuden Jedisäädyn puolesta. Juyota kuvailtiin häijyimmäksi ja raivokkaimmaksi tyyliksi. Juyo sai siten myös kaikkein vaikeimman ja vaativimman tyylin tittelin itselleen. Tätä raivokkuutta ja häijyyttä kuvaa se, että Vrook


 


 


 

Lamar kehui kokeneen käyttäjän pystyvän poistamaan vastustajansa sisälmykset taidoillaan. Tyyliä kuvailtiin myös kaaottiseksi ja arvaamattomaksi sekä se keskittyi ainoastaan rankkaan hyökkäykseen. Juyo oli hyvin kiistelty tyyli Säädyssä, sillä moni tunsi sen olevan ristiriidassa jedikoodin kanssa, sillä se vaatii käyttäjän käyttämään intohimojaan hyödykseen taistelussa. Sitheillä ei tätä


 


 


 

ongelmaa ollut ja Darth Sidiouskin väitti sitä ''Sith tyyliksi''. Miekkamestari Cin Dralligin mielestä Juyo oli hyvin rohkea sekä suoraviivainen ja siten myös avoimempi ja kineettisempi kuin esimerkiksi Shien / Djem So, mutta se ei ollut niin tarkkaan harkittu kuin esimerkiksi Ataru. Juyossa myös tarvittiin paljon enemmän energiaa kuin Shien / Djem So:ssa, koska se vaati paljon keskittymistä ja se herätti


 


 


 


 


 

syvempiä tunteita käyttäjässä. Vaikkakin tyylin käytössä oli haasteensa, se saattoi silti olla tie melkoiseen voimaan.


 


 


 

" Predictably, he seeks to unbalance you with his erratic attacks. His technique is called Juyo, the most chaotic of the lightsaber forms. This form sacrifices much to bolster offense, leaving one exposed to attack by the Force. '' - Kreia


 


 


 

Tyyli VII - Vaapad


 

----------------------------------


 

Vaapadia puolestaan kuvailtiin enempänä kuin pelkkä taistelutyyli; se oli eräänlainen mielentila, jossa mentiin Pimeän puolen ajatuksiin, kuten taistelusta- ja voitosta nauttiminen. Vaapadin käyttäjä hyväksyi taistelun raivokkuuden, tehden heistä eräänlaisen Pimeän puolen ''johdon''. Jedit varoittivat aina, että Vaapad voi viedä


 


 


 

käyttäjänsä Pimeälle puolelle sen fyysisyyden vuoksi. Vaapad vaati kestävän ja suuren Voiman kanavoinnin käyttäjältään kokoajan. Tyylin hyökkäykset näyttivät päältäpäin ''ei-yhdistetyiltä'', mikä loi siitä myös arvaamattoman. Kun Vaapad oli käytössä, vierestäkatsojat kuvailivat sitä myös siten, että käyttäjällä oli monia valosapeleita yhtäaikaa käytössään, koska sapelin liikkeet olivat niin nopeita,


 


 


 

uoden tämän illuusion monesta sapelista. Tämä samainen illuusio toteutui myös pelkillä käsillä taisteltaessakin.


 


 


 


 


 

"This is called Vaapad, Kar. How many arms do you see?"


 


 


 

- Mace Windu


 


 


 


 


 

Tyyli 0


 

----------------------------------


 

Tyyli nollaksi kutsuttiin diplomatiaa ja sille nimen antoi jedimestari Yoda kloonisotien aikaan. Tyyli nollaa kuvasi hyvin jedimestari Yodan sanonta:


 


 


 

- "Paras valosapeli on aina vyöllä."


 

Tämän arkiston ideana on kertoa jedisäätyä symboloivasta valosapelista.


 

Arkisto kattaa myös esimerkiksi kontaktipisteet, valosapelin kristallit, valosapelin rakentamisen sekä erilaisia nippelitietoja.


 


 


 


 


 

Hyvää lukuhetkiä & Voima kanssasi.


 


 


 

- Malogaan


 


 


 


 


 


 


 

Valosapeli (eng. lightsaber)


 

----------------------------------


 

Valosapeli oli jedin työkalu, sitheille ase. Se oli jedisäädyn symboli ja jedin usein tunnisti valosapelistaan, joka yleensä roikkui vyörenkaastaan jedin varustevyöllä. Jedit käyttivät valosapelia rauhan ylläpitämisessä ja galaksin suojelemisessa. Valosapeli kuvaa omistautumista hyökkäyksen sijasta puolustamiselle sekä pyrkimyksiä


 


 


 


 


 


 


 

saada hiottua hengen ja ruumiin taidot huipulle. Myös jedien vastustajat, sithit käyttivät valosapeleita, mutta mainittavin ero heidän valosapeleissaan oli synteettisesti luotu kristalli kun taas jedit keräsivät kristallinsa Adega-järjestelmästä: Ilumin ja Dantooinen planeetoilta sekä muiden tähtijärjestelmien planeetoilta. Valosapelin terä oli puhdasta energiaa ja se leikkasi melkein mitä vain kuin kuuma


 


 


 


 


 

kuuma veitsi voita. Arvioitiin, että valosapelin terän lämpötila oli kymmeniä tuhansia asteita. Galaksissa ei ollut montaakaan metallia, joka pystyi vastustamaan valosapelin terää, mutta mainittakoon kaksi: phrik- ja cortosis-metallit. Valosapeli usein rakennettiin käyttäjän tarpeiden ja tyylin mukaan (esimerkiksi käyrä kahva sopi makashi-tyyliin). Kouluttattoman käsissä valosapeli oli vaarallinen muille ja varsinkin


 


 


 


 


 

itselleen mutta kokeneemman käsissä sitä tuli kunnioittaa ja usein valosapelista sekä jedistä tuli kumppaneita sillä valosapeli paransi jedin yhteyttä Voimaan.


 

Valosapeli paransi jedin yhteyttä Voimaan, siten että jedin taistellessa vastustajaansa vastaan käytti hän Voimaa ennakoidakseen vastustajansa seuraavan liikkeen ja vastasi siihen esimerkiksi torjumalla valosapelillansa hänen iskunsa.


 


 


 


 


 


 


 

Valosapelin historiaa


 

----------------------------------


 

Voimasapeli oli valosapelin edeltäjä. Voimasapelin loi rakatat ja heidän luoma voimasapeli kehittyi myöhemmin valosapeliksi. Rakatat kykenivät kanavoimaan Voiman pimeää puolta synteettisien kristallien läpi ja tämä loi hehkuvan energiaterän. Ensimmäiset "valosapelit" luotiin jedisäädyn edeltäjän je'daii säädyn toimesta. He yhdistivät


 


 


 


 


 


 


 

ulkomaalaista teknologiaa heidän "takoamisrituaaliin" ja näin je'daii säädyn jäsenet oppivat jäädyttämään ja pitämään miekan terän koossa. Ensimmäinen toimiva valosapeli, joka tunnettiin pelkästään nimellä "Ensimmäinen Miekka" rakennettiin Tythonilla ennen Voimasotia je'daii mestarin toimesta, josta tiedetään vain hänen kutsumanimi "Asemestari". Jedisäädyn luomisen jälkeen nämä miekat olivat kuitenkin lähinnä


 


 


 


 


 

seremoniallisia miekkoja, jotka olivat kuitenkin olennainen osa jedisäätyä. Kuitenkin, jedisäädyn versio valosapelista oli erittäin epävakaa, vaikka he olivat keksineet miten saavat jäädytettyä energiaterän ja pitämään terän koossa. Jedit keksivät uuden valosapelin, protosapelin. Kuten myöhemmissä valosapeleissa siinä oli keskittyvä kristalli kahvan sisällä, josta terän energia syntyi.


 


 


 


 


 

Protosapelilla ja nykyisellä valosapelilla oli eroavaisuuksia:


 

Pääero protosapelin ja myöhempien valosapeleiden kanssa oli se, että protosapelissa kahva oli yhdistetty kaapelilla erilliseen voimalaatikkoon. Vaikka protosapeleilla oli loputon energia, protosapelin käyttäjän liikkuvuutta häiritsi tämä voimalaatikko ja siihen kuuluvat erilaiset kaapelit, jotka antoivat energian protosapeliin.


 


 


 


 


 


 


 

Yleisin valosapelivariantti oli tavallinen, yksiteräinen valosapeli. Sen kahva oli yleisesti 20-30 senttiä pitkä ja käyttäjä usein loi valosapelinsa muistuttamaan mestarinsa omaa esimerkiksi valitsemalla saman terän värin, mutta muuten valosapeli luotiin vastaamaan käyttäjän taitoja ja vaatimuksia. Valosapelin terä oli usein noin 145 senttiä, riippuen käyttäjän vaatimuksista. Esimerkiksi Yodan valosapelin terä


 


 


 


 


 

oli paljon lyhyempi hänen pienen koonsa takia. Kaksipäinen valosapeli oli tunnettu galaksissa ja sen tunnettuja käyttäjiä oli mm. Darth Maul ja Exar-Kun. Exar-Kun keksi ja rakensi ensimmäisen kaksipäisen valosapelin. Kaksipäisessä valosapelissa oli kaksi kristallia ja alkuaikoina sen rakenne oli hyvin monimutkainen. Sen alkuaikoina se oli vain yksi valosapeli, jossa oli molemmissa päissä heijastimet


 


 


 


 


 

(emitter), jotka ohjasivat terät ulos. Myöhempinä vuosina kaksipäisen valosapelista tuli yksinkertaisempi. Tällä kertaa kaksipäisessä valosapelissa oli kaksi valosapelia yhdistettynä ja niissä oli yhdistetyt nupit. Kaksipäisestä valosapelista tuli vähemmän yksityiskohtainen ja sen kahvasta tuli paljon pidempi, mutta sen rakenne pysyi muuten samana. Kaksipäisen valosapelin tarkoitus oli antaa käyttäjälleen


 


 


 


 


 

mahdollisuuden nopeisiin hyökkäyksiin laukaisten nopeita hyökkäyksiä minimaalisilla liikkeillä. Kaksipäiset valosapelit olivat myös hyviä puolustuksessa, koska pidennetty kahva antoi enemmän mahdollisuuksia torjumiseen ja ammuksien kimmottamiseen. Kaksipäinen valosapeli myös pelotti vastustajia. Sillä oli myös heikkoutensa. Kaksipäisen valosapelin käyttämiseen


 


 


 


 


 

tarvittiin erityiskoulutus ja sen käyttäminen oli erittäin vaikeaa ja ilman koulutusta käyttäjä saattoi helposti lyödä esimerkiksi jalkansa irti. Käyttäjän oli myös vaikeampi liikkua ja hänen oli pakko pitää kaksipäistä valosapelia vaakatasossa tai vinottain vartaloon nähden. Sitten oli myös valoruoska. Valoruoska toimi samalla periaatteella ja mekaniikalla kuin tavalliset valosapelit.


 


 


 


 


 

Kuitenkin, sen terä ei ollut suora niin kuin tavallisissa valosapeleissa. Siinä oli pitkä ja taipuva terä, jonka pituus oli usein useita metrejä. Valoruoskassa oli yhden ison kristallin sijaan monta pienempää kristallia ja terän plasmaenergiassa ei ollut kennoesteitä, joka olisi pitänyt terän plasmaenergian suorana ja "jäätyneenä". Valoruoska oli harvinainen ja eksoottinen ase.


 


 


 


 


 

Niitä ei harvemmin nähty kaksintaisteluissa. Valoruoskan käyttäjällä oli usein iso etulyöntiasema vastustajaansa nähden sillä käyttäjä pystyi lyömään valoruoskallansa usean metrin päästä, riippuen valoruoskansa terän pituudesta. Valoruoskaa vastaan oli myös erittäin vaikea puolustautua sillä valoruoskalla lyödessään sen joustava terä pystyi kiertymään toisen sapelin terän ympärille.


 


 


 


 


 

Valoruoskalla oli kuitenkin monia heikkouksia: valoruoskan terää oli erittäin vaikea hallita ja sen terän vahvuus ei ollut samaa luokkaa kuin tavallisen valosapelin. Valoruoskan joustava terä ei aina esimerkiksi tehnyt paljookaan vahinkoa tiettyihin haarniskoihin ja monet pystyivät jopa kestämään suoran iskun valoruoskasta. Mainittakoon yksi valoruoskaa käyttävä henkilö Star Wars -maailmassa: Lumiya.


 


 


 


 


 

Valosapelin rakentaminen


 

----------------------------------


 

Vuosituhansien ajan valosapelin rakentaminen on ollut tärkeä siirtymäriitti nuorelle jedille. Jedit usein rakensivat valosapelinsa Ilumin jäisellä planeetalla. Padawan saatettiin lähettää kristalliluolaan eikä hän saanut tulla takaisin ennen kuin valosapeli olisi valmis.


 


 


 


 


 


 


 

Valosapelin kristallit


 

----------------------------------


 

Valosapelikristalleilla tarkoitettiin erilaisia mineraaleja: kristalleja, jalokiviä ja kiviä. Näitä käytettiin kohdistuskristallina valosapelin rakentamisessa. Jokaisen valosapelin ytimessä oli joukko näitä mineraaleja, jotka resonoivat yhdessä, tästä tuli valosapelin "jäätynyt" terä. Yleisimmät kristallit kerättiin luonnon kristalliluolista mm.


 


 


 


 


 


 


 

Dantooinen, Ilumin ja Adegan planeetoista. Jedit ja sithit käyttivät erilaisia kristalleja luodakseen eri värisiä teriä valosapeleihinsa. Erilaiset kristallit loivat myös monenlaisia vaikutuksia ja ominaisuuksia. Jotkut kristallit pystyivät jopa parantamaan käyttäjänsä Voimataitoja. Valosapeleihin laitetut kristallit eivät aina edes olleet kristalleja vaan esimerkiksi ainutlaatuisia pieniä koneistoja.


 


 


 


 


 

Noin 4000 BBY valosapelin terän väri kertoi usein jedin erikoistumisarvon, mutta siitä luovuttiin myöhempinä vuosina. Sininen tarkoitti jedisuojelijaa, vihreä jedikonsulaaria ja keltainen jedivartijaa. Myöhempinä aikoina jedi valitsi sen kristallin mistä hän tykkäsi. Sithien ja jedien valosapelien kristallit erosivat jonkin verran. Pääasiassa sithien valosapeleiden kristallit olivat synteettisiä kun taas jedien


 


 


 


 


 

kristallit olivat luonnon kristalliluolista kerättyjä. Synteettisten ja luonnollisten kristallien ero oli yksinkertainen. Synteettinen kristalli oli usein vahvempi kuin luonnollinen kristalli sekä synteettinen kristalli loi punaisen värin valosapeliin. Tämä tarkoitti sitä, että sithin valosapeli saattoi kykenemään katkaisemaan jedin valosapelin terän kahtia. Jedit keräsivät kristallinsa luonnon kristalliluolista,


 


 


 


 


 

mutta esimerkiksi Luke Skywalker joutui tekemään oman


 

kristallinsa synteettisesti sillä siihen aikaan Galaktinen Imperiumi oli tuhonnut melkein jokaisen kristalliluolan. Monet kristalliluolat oltiin myös ryöstetty erilaisten rosvojen toimesta. Ennen kuin kristalli asetettiin valosapeliin jedi tai sith viritti sen Voimaan meditoimalla kristalliansa useita päiviä. Kun valosapelin kristalli oltiin viritetty Voimaan sekä


 


 


 


 


 


 


 

asetettu valosapelin ytimeen, paransi se ajan kanssa jedin tai sithin yhteyttä Voimaan. Yksi tapa miten kristalli paransi jedin yhteyttä Voimaan oli taistelun aikana. Kristalli paransi jedin (tai sithin) refleksejä ja reaktioaikoja minkä kautta valosapelin käyttäjä kykeni vastaamaan vastustajansa liikkeisiin sekä iskuihin paljon paremmin muuan muassa torjumalla iskut tai väistämällä käyttäen hyödyksi Voimaa.


 


 


 


 


 

Jedisäädyllä oli kehittynyt tekniikka minkä avulla he kykenivät puhdistamaan pimeän puolen käyttäjien, sithien tai dark jedien synteettiset kristallit pimeän puolen energiasta sekä sen erilaisista negatiivisista tunteista. Jaden Korr, joka oli hävittänyt valosapelinsa käytti Voimaa tyhjentääkseen synteettisesti kristallista pimeän puolen energian ja tunteet sekä muutti terän punaisen värin keltaiseksi.


 


 


 


 


 

Kuten kerrottu: valosapeleihin soveltuvia kristalleja oli hirveästi sekä niitä oli monia erilaisia. Vahvimmat kristallit ovat Kaiburr-kristallit. Kaiburr-kristallia käytti esimerkiksi Luke Skywalker. Yksi harvinaisemmista kristalleista oli Hurrikaine. Hurrikaine-kristalli tapasi hyvin vähän ja pääasiassa sitä löytyi Hurikane-planeetalta. Se loi violetin värin valosapeliin. Mephite-kristalli oli yksi yleisempiä ja sitä sai Adegan planeetalta.


 


 


 


 


 

Valosapeli - Kontaktipisteet


 

----------------------------------


 

Kontaktipisteillä tarkoitettiin alueita ja kohtia mihin jedi pyrki osumaan valosapelillansa riippuen aina tilanteesta. Kontaktipisteet helpottivat jediä miettimään iskujansa ja puolustamista muutaman vaihtoehdon kautta ilman, että jedi miettisi päänsä puhki miljoonien mahdollisten iskukohteiden takia.


 


 


 


 


 


 


 

- 1. Shiim


 

Shiimissä käyttäjä teki valosapelin terällä iskun, pintaraapaisun esimerkiksi reiteen. Iskun tarkoitus ei ollut pureutua syvälle. Shiim oli myös hyvä aseista riisuitumiseen. Sitä pystyi käyttämään myös Dun Möchin jatkeena ärsyttämällä vastustajaa iskemällä muutaman sentin syvyisen pintahaavan tai lopettamalla taistelun iskemällä reiteen estäen liikkumisen.


 


 


 


 


 


 


 

- 2. Shiak


 

Shiakissa käyttäjä teki pisto-iskun valosapelilla ja sen tarkuuden vuoksi makashin käyttäjät suosivat tätä. Jedeillä oli tapana pistää tai viiltää jalkaan tai käteen, mutta sithit usein pistivät valosapelillansa vastustajansa kehon lävitse, joka lähes aina tarkoitti kohteen menehtymistä. Esimerkkinä Darth Maul pisti jedimestari Qui-Gonn Jinniä ensimmäisessä episodissa.


 


 


 


 


 


 


 

- 3. Sun djem


 

Sun djemissä pyrittiin tuhoamaan vastustajan valosapeli, jotta toinen ei voisi jatkaa taistelua, ainakaan valosapelilla. Shii-Chossa käytettiin sun djemiä usein, koska siinä oli tarkoitus lopettaa taistelu juuri tuhoamalla toisen valosapeli Sun djem oli epäkäytännöllinen makashia vastaan, koska makashin käyttäjät olivat koulutettu torjumaan sun djemimaiset iskut.


 


 


 


 


 


 


 

- 4. Cho mai


 

Cho mai oli tarkka isku ranteeseen, jossa tarkoituksena oli usein katkaista vastustajan miekkakäden ranne. Cho mai sopi hyvin aseista riisumiseen kuten toinen kontaktipiste shiim. Cho maissa tarvittiin hyvä tekniikka ja sitä käytettiin sen takia, koska se aiheutti minimaalisan vahingon kohteelle mutta lopettaen taistelun lähes heti. Esimerkiksi Darth Vader vs. Luke Skywalker.


 


 


 


 


 


 


 

- 5. Cho sun


 

Cho sunissa oli lähes samanlainen ajatusmaailma kuin aiemmassa Cho maissa, mutta Cho sunissa käyttäjän tarkoituksena oli iskeä vastustajansa käsi katki, noin kyynerpään kohdalta. Cho sunin käyttäjä tosin saattoi lyödä koko käden katki, olkapään kohdalta. Hyvä esimerkki Cho sunin käytöstä on se, kun Luke Skywalker löi wampa-pedon oikean käden irti olkapään kohdalta.


 


 


 


 


 


 


 

- 6. Cho mok


 

Cho mok oli hieman samanlainen kuin aiemmat cho sun ja cho mai. Cho mokissa käyttäjä iski kohteen raajan katki, useimmiten käden, kyynerpään kohdalta. Cho mok oli hieman raaempi versio kahdesta aiemmasta cho-kontaktipisteestä. Cho mokista esimerkki voisi olla esimerkiksi kun Kenobi löi Darth Vaderin molemmat jalat sekä toisen käden katki. Tätä voi kutsua "tripla cho mokiksi".


 


 


 


 


 


 


 

- 7. Mou kei


 

Mou kei oli Cho mokista paljon radikaalimpi ja väkivaltaisempi versio cho mokista. Tässä käyttäjä iski useamman raajan samanaikaisesti katki. Mou kei oli harvinainen eikä sitä käytetty hirveästi usein sen radikaalisuuden takia. Sithit käyttivät mou keitä sillä se tuhosi välittömästi kohteen. Mou kein käyttäminen jedisäädyssä oli jyrkästi kiellettyä.


 


 


 


 


 


 


 

- 8. Sai tok


 

Sai tokin ajatuksena oli halkaista vastustaja kahtia. Sai tok oli sithimäinen luonteeltaan sillä siinä löytiin barbaarimaisesti kohde kahtia. Hyvä esimerkki Sai tokin käytöstä oli se, kun Obi-Wan Kenobi iski supertaisteludroidin kahtia taistellessaan kenraali Grievousta vastaan hänen lippulaivassaan Coruscantin yläpuolella. Kenobi myös käytti Sai tokia Darth Maulia vastaan.


 


 


 


 


 


 


 

- 9. Shai cha


 

Shai chassa käyttäjä iski kohteeltansa pään katki kaulan kohdalta. Shai cha oli harvinainen eikä sitä käytetty kovinkaan usein ihmisiä tai muita elävää Voimaa omistavia elämänmuotoja kohtaan, ainakaan jedisäädyssä. Shai chata käytettiin usein droideja vastaan. Hyvä esimerkki shai chan käytöstä on Anakin Skywalkerin isku, jonka seurauksena Count Dookun pää irtosi.


 


 


 

Jedikoodi - virallinen versio


 

----------------------------------


 

Ei ole Tunteita, On Rauha


 


 


 

Ei ole Tietämättömyyttä, On Tieto


 


 


 

Ei ole Intohimoja, On Tyyneys


 


 


 

Ei ole Kaaosta, On Harmonia


 


 


 

Ei ole Kuolemaa, On Voima


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Jedikoodi - epävirallinen versio


 

----------------------------------


 

Tee tai älä Tee, Ei ole yritystä


 

Ei ole Pelkoa ,On Voima


 

Ei ole Pimeää, On Valo


 

Ei ole Vihollisia, On ystävyys


 

Ei ole Kiintymystä, On Huolenpito


 

Ei ole Pahuutta, On Hyvyys


 

Ei ole Taistelunhimoa, On tyyneys


 

Ei ole Kateutta, On Tasavertaisuus


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Alternatiivinen koodi


 

----------------------------------


 

Jedit ovat oikeuden puolustajia Galaxissa


 

Jedit käyttävän Voimiaan puolustamiseen ja suojelemiseen


 

Jedit kunnioittavat kaikkia elämänmuotoja


 

Jedit palvelevat muita Galaxin hyväksi


 

Jedit parantavat omia tietoja ja taitoja


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Jedilaki


 

----------------------------------


 


 


 

Rauha voittaa Raivon


 


 


 

Kunnia voittaa Vihan


 


 


 

Voima voittaa Pelon


 


 


 

Ei ole kuolemaa On Voima


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Jedien Tukipilarit


 

----------------------------------


 


 


 

TIETO


 


 


 

VOIMA


 


 


 

ITSEKURI


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Jedi Ei


 

----------------------------------


 


 


 

Vihaa, Raivoa, Pelkää, Valehtele,


 


 


 

Ole Itserakas, Sure, Ole röyhkeä,


 


 


 

Hyökkää, Hermostu, Ei kiinny,


 


 


 

Välittää ja Rakastaa saa


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Jedien Velvoitteet 5-8


 

----------------------------------


 

5. Ymmärrä Pimeän ja Valon


 

puolikkaisessa oleva


 


 


 

6. Opettele näkemään tarkasti


 


 


 

7. Avaa silmäsi sille, mikä ei ole


 

ilmeistä


 


 


 

8. Muista varovaisuus vähissäkin


 

askareissa


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Viisauksia


 

----------------------------------


 


 


 

Pelko johtaa Vihaan


 


 


 

Viha johtaa Kärsimykseen


 


 


 

Kärsimys johtaa Pahuuteen


 


 


 


 


 

Pahuutta ovat


 

Viha, Pelko, Raivo


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Jedin tie


 

---------------------------------


 

Kärsivällisyys on Tie Soveliaisuuteen


 


 


 

Soveliaisuus, on Tie Kohteliaisuuteen


 


 


 

Kohteliaisuus, on Tie Kunnioitukseen


 


 


 

Kunnioitus, on Tie Viisauteen


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Jedien ohjenuora


 

----------------------------------


 

+ Omistaudu Opiskelulle


 

+ Ole Aktiivinen


 

+ Osoita Kypsyytesi


 

+ Ole Omatoiminen Opiskelussa


 


 


 

- Ylennyksen tivaaminen


 

- Koulutuksen tivaaminen


 

- Epäkunnioittava Käytös


 

- Muiden häiritseminen


 

- Nuoleskelu


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Kristallikoodi


 

----------------------------------


 


 


 

Kristalli on terän sydän


 

Sydän on jedin kristalli


 

Jedi on voiman kristalli


 

Voima on sydämen terä


 


 


 

Kun kaikki on yhdessä - Kristalli,


 

Terä, Jedi


 


 


 

Olet yksi.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Jedin tärkeimmät aseet


 

----------------------------------


 


 


 

Viisaus Sovelijaisuus


 

Mietiskely Mielen puhtaus


 

Tyyneys Kärsivällisyys


 

Maltillisuus Tietoisuus


 

Oveluus Kunnioittavuus


 

&


 

Tiedon Halu


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Ei ole Tunteita, On Rauha


 

----------------------------------Tunteet ovat luonnollinen osa elämää, mutta Jedit eivät kuitenkaan ole immuuneja tuntemaan vihaisia ja raivokkaita tunteita Tunteita täytyy ensin ymmärtää ja nuoren jedin tehtävä onkin tutkia tunteitaan. Jos jedi ei tutki tunteitaan, hän ei tule koskaan tietämään mitä on Rauha & Tyyneys.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Ei ole Tietämättömyyttä, On Tieto


 

----------------------------------


 

Jedin tulee ymmärtää ja hyväksyä se, että maailmassa on aina joku, joka tietää jostakin aiheesta enemmän kuin tämä jedi, vaikkakin tämä jedi voisi tietää paljon enemmän asioita yleisellä tasolla kuin tämä. Esimerkiksi metsämies saattaa tietää enemmän puun hakkuusta kuin tämä Jedi.


 


 


 


 


 


 


 

Ei ole Intohimoja, On Tyyneys


 

----------------------------------


 

Erikoisissa tilanteissa, joissa stressi on korkealla, jedin täytyy olla tyyni, sekä muistaa, että jedi käyttää valosapelia vain puolustukseen ja suojelemiseen Jos onnistut olemaan tyyni, se on sen jälkeen suuri osa elämän tapaasi. Agressiiviset tunteet vievät vain Pimeälle puolelle.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Ei ole Kaaosta, On Harmonia


 

----------------------------------


 

Kun Voimassa on epätasapainoisuutta, jedi tuntee sen ja ymmärtää tilanteen vakavuuden, jolloin jedi ojentaa auttavan kätensä sorretuille ja apua tarvitseville. Ilman muiden koodien toimimista, tätä jedien hyvettä ei olisi.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Ei ole Kuolemaa, On Voima


 

----------------------------------


 

Läheisen jedin menettäminen tuo


 

pintaan luottamuksen, pettämisen ja hyödyttömyyden tunteet Jedi


 

kuitenkin pyrkii hälventämään kuolemisen faktaa niin, että keskittyy vain tavallisiin arjen asioihin Jos ei osaa hallita tunteitaan tälläisissä tilanteissa, se on tehokas etu sitheille korruptoinnissa.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Koodin noudattaminen


 


 


 

Itsekuri


 


 


 

Itsekuri oli yksi keskeisiä käsitteitä Jedin käytöksessä, ja Jedi Padawaneille opetettiin tämä hyvin varhaisessa iästä lähtien Opetukset alkoivat samalla tavoin kuin esimerkiksi opetetaan tavallinen opiskelija, mutta kun opiskelija eteni, niin teki myös tuntien monimutkaisuus.


 


 


 


 


 


 


 

Valloita ylimielisyys


 


 


 

Jedin oli opittava, että vaikka he voivat käyttää Voimaa, he eivät olleet sen parempia kuin ne, jotka eivät voisi Jedi oli opetettu, että he olivat vain Jedejä, koska joku oli vaivautunut opettamaan heitä, ei koska he olisivat olleet muita parempia ja että Jedimestari oli vain Jedimestari, koska hän oli ottanut huomioon hänen omat tunteensa, eikä korostanut omaa


 


 


 


 


 


 


 

tärkeyttänsä, vaan korvasi sen tietämyksellään Voimasta.


 


 


 

Valloita itsevarmuus


 


 


 

Monet nuoret jedioppilaat, samalla kun oppivat Voiman tapoja, alkoivat uskoa, että he eivät voisi saavuttaa mitään. Monet nuoret jedit kuolivat ottaessaan aivan liian vaikeita tehtäviä, tajuamatta, että Voima oli ainoa rajaton vain niille, joilla oli rajaton ymmärrys.


 


 


 


 


 


 


 

Valloita tappiomieliala


 


 


 

Jedi oppi, että tappiomieliala oli yhtä vaarallista kuin itsevarmuus, vaikka se saattaa olla ristiriidassa tavoitteiden kanssa, ensin oli tehtävä suunnitelma onnistumiselle, sitten vasta epäonnistumisell. Jedi, joka aina teki suunnitelman odotettiin häviävän, ja usein käyttävän vain minimaalisen osan taidoistansa, ei riitä että jedi yritti.


 


 


 


 


 


 


 

Valloita itsepäisyys


 


 


 

Jedi olisi aina ollut valmis hyväksymään tappion, jos voiton kustannukset olivat suuremmat kuin häviämisen kustanukkset.


 


 


 

Jedi oli opetettu, että oli aina parasta lopettaa asiat rauhanomaisesti, kuin voittaa tai hävitä. Jedi ei saanut itsepäisyydellään vahingoittaa suurempaa hyvää.


 


 


 


 


 


 


 

Valloita piittaamattomuus


 


 


 

Monelta nuorelta jediltä puuttuu itsehillintä. He olivat aina valmiita aktivoimaan heidän valosapelinsa ja syöksyä suoraan taisteluun. He eivät nähneet muutakuin tavoitteen. He eivät harkinneet näkymättömiä vaaroja ja eivätkä muita vaihtoehtoja. Siksi jedi opetettiin, ettei nopeus aina johda menestykseen. Ensin tutkitaan sitten vasta hutkitaan.


 


 


 


 


 


 


 

Valloita uteliaisuus


 


 


 

Monet kokemattomat Voimalle herkät henkilöt, käyttivät Voimaa, tyydyttääksen heidän uteliaisuutensa, tunkeillen toisten asioihin. Tunkeilu antoi selvän merkin, että jedi tunsi itsensä muiden yksityisyyden yläpuolelle. Jedi oli opetettu, että vaikka käyttämällä Voimaa hienovaraisesti salassa ja toisten tarpeen, siitä ei olisi saanut


 


 


 


 


 


 


 

saanut tulla itsestäänselvyys, koska se aiheuttaa suurta epäluuloa ja epäluotettavuutta jedisäädyn sisällä yleisesti.


 


 


 

Valloita agressio


 


 


 

Pieni määrä jedeistä sekoitti hyökkäyksen, aggression ja puolustuksen tarkoituksen. Siten nuorukaiset oli opetettu, että oli mahdollista iskeä ilman aggressiota, niin kauan kun he


 


 


 


 


 


 


 

toimivat ilman vihaa, piittaamattomuutta tai suuttumusta. Jedin oli sallittua tappaa itsepuolustukseksi vain, jos muuta vaihtoehtoa ei ollut. Jedikouluttaja opetti oppilaille, että tappaminen, missä olosuhteissa hyvänsä, ei saanut yleistyä. Aggression valloittamiseksi, jopa taiStelussa, jedin oli mietittävä jokainen muu vaihtoehto, jopa antautuminen, ennenkuin sai käyttää tappavia


 


 


 


 


 

iskuja. Jedi, joka syyllistyi murhaan oli lähellä Pimeää puolta.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Valloita ulkopuoliset lojaaliteetit


 


 


 

Jokaiselta jediltä odotettiin ulkopuolisten häiriköinnin poistamista elämästään. Siitä syystä jedisääty hyväksyi vain potentiaalisia oppilaita kun he


 

olivat vielä nuoria; He olivat liian nuoria muodostaakseen toisiinsa vahvoja ihmissuhteita ja kieltää tulevaisuudessa kiintymisten syntymisen myöhemmässä elämän vaiheissa. Jedit eivät saaneet


 


 


 


 


 


 


 

mennä naimisiin, muuta kuin erityisluvalla; Kuten Cerean jedimestari Ki-Adi Mundin tapauksessa, jolla oli oikeus mennä naimisiin muutamien cerean-heimoisten naisten kanssa, koska heidän rodullaan oli vähäinen syntymismäärä. Jedejä kiellettiin ottamasta vastaan poliittisia nimityksiä sekä lahjoja.


 

Jedit opetettiin, että he olivat lojaaleja vain jedisäädylle, ei kenellekkään tai millekkään muulle.


 


 


 


 


 


 


 

Valloita Materialismi


 


 


 

Jedit saivat pitää vain oleellisia esineitä itsellään. Heiltä kiellettiin kaikki muut. Tähän on kaksi syytä; Ensiksi se häiritsi jedin yhteyttä Voiman kanssa sekä toiseksi, kun he nousivat arvonimikkeissä, jediltä vaadittiin lähtöä tehtäviin lyhyellä varoitusajalla, joten liiallinen määrä esineitä olivat vain haitaksi ja tiellä. Oli harvinaista, että jedillä oli hirveästi tavaraa.


 


 


 


 


 


 


 

Vastuu


 


 


 

Kun jedi hallitsee itsekurin, he voivat aloittaa heidän tekojensa vastuun omaksumisen. Jedi, joka


 

ei ottanut vastuuta, ei tullut saamaan koskaan koulutusta ja taas jedi, joka omaksui vastuunsa niin häneltä ei kielletty koulutusta.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Vastuu - harjoita rehellisyyttä


 


 


 

Rehellisyys oli ensimmäinen vastuu, mitä jedille opetettiin. Jedien oli mahdollista venyttää totuutta, mikäli tilanne vaati sitä heiltä, kuitenkin sitä piti tehdä niin niukasti kuin mahdollista. Rehellinen jedi oli aina rehellinen itselleen, mestarilleen sekä jedisäädyn neuvostolle.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Vastuu - kunnioita lupauksiasi


 


 


 

Jedit opetettiin, että jos he antavat lupauksen, heidän pitää aina pitää siitä kiinni tai muuten jedin pitää hyvittää se. Jedin ei tule koskaan tehdä lupausta, jos ei ole varma, että pystyi pitämään siitä kiinni. Jedejä rohkaistiin neuvottelemaan mestarinsa kanssa ennen lupauksen antamista.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Vastuu - Kunnioita Padawaniasi


 


 


 

Jedimestarilta vaadittiin tietämystä miten hänen tuli kunnioittaa padawaniaan. Mestarin ei tulisi koskaan nuhdella padawaniaan julkisesti eikä rankaista heitä, vaikka hän olisi erimieltä asioista. Mestarin tulisi kehua padawaniaan, eritoten muiden läsnäollessa. Se vahvistaa Padawanin itseluottamusta ja vahvistaa mestarin ja padawanin


 


 


 


 


 


 


 

sidettä.


 


 


 


 


 

''Good Call, My young Padawan''.


 

- Obi-Wan Kenobi to his Padawan, Anakin Skywalker.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Vastuu - kunnioita mestariasi


 


 


 


 


 

Padawanilta odotettiin suuren kunnioituksen osoitusta mestarilleen, eritoten muiden läsnäollessa. Padawanit opetettiin olematta erimieltä mestarinsa kanssa riidoissa ja kun he olivat muiden kanssa keskusteluissa, padawanin tuli olla näyttää olevansa samaa mieltä mestarinsa kanssa. Tämä säästi


 


 


 


 


 


 


 

jedimestarin anteeksipyynnöiltä henkilökohtaisen oppilaansa, padawaninsa käytöksestä.


 


 


 


 


 

''I'm sorry for my behaviour, Master. It's not my place to disagree with you about the boy. And I am grateful you think


 

I'm ready to take the trials''.


 


 


 

- Obi-Wan Kenobi to Qui-Gon Jinn


 


 


 


 


 


 


 

Vastuu - kunnioita neuvostoa


 


 


 

Vaikkakin Korkealla Neuvostolla oli


 

loputon ''käskyvalta'' jedisäätyyn, ei ollut mahdollista neuvostolaisilla olla jokapuolella heti. Siksipä, kun neuvosto lähetti jedin tehtävälle, jedi puhui ja toimi Korkean neuvoston edustajana. Neuvosto joutui pakosta vastaamaan jedin sanoista ja vastauksista ja siten jedin pitää olla varovainen, ettei


 


 


 


 


 


 


 


 


 

pistä neuvostoa vaikeaan paikkaan, sillä se näyttäisi kauheaa epäkunnioitusta Neuvostoa kohtaan.


 


 


 

''Nyt pidettävä sanani minun on,


 

jonka jediritarina annoin; Ylennys, tämä ole ei".


 


 


 

- Yoda appointed to the Council.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Vastuu - kunnioita jedisäätyä


 


 


 

Jokainen teko minkä jedi teki vaikutti säätyyn. Hyvät tavat lisäsivät säädyn mainetta, mutta


 

huono käyttäytyminen joskus aiheutti parantamatonta vahinkoa. Jedi opetettiin muistamaan että jokainen henkilö,


 

jonka he tapasivat, eivät välttämättä olleet nähneet jediä koskaan aikaisemmin, ja ne teot mitä jedi tekee, vaikuttaa


 


 


 


 


 


 


 

henkilön käsitykseen koko jedisäädystä.


 


 


 

"When a Jedi behaves badly in public, an observer might think, 'If this Jedi is a representative of the whole Order, then plainly no Jedi is worth respect".


 


 


 

- Odan-Urr


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Vastuu - kunnioita lakia


 


 


 

Yksi tärkeimmistä jedin rooleista oli puolustaa Tasavallan rauhaa ja oikeudenmukaisuutta, joten kukaan jedi ei ollut lain yläpuolella. Jediltä odotettiin lain noudattamista kuten he odottivat muilta sitä. Jedillä oli oikeus rikkoa lakeja, mutta vain jos se oli tarpeellista, ja vain silloin jos jedi oli valmis kärsimään seuraukset..


 


 


 


 


 


 


 

Vastuu - kunnioita elämää


 


 


 

Jediltä odotettiin, että he eivät koskaan syyllistyisi murhaan, mistään syystä. Kuitenkin, kohdatessaan elämän-tai-kuoleman -kamppailun, jedillä oli lupa tappaa suorittaakseen tehtävänsä. Sellainen teko ei ollut rohkaistua, sillä elämän lopettaminen vahvisti


 

omaa pimeää puolta.


 


 


 


 


 


 


 

Jos se pelastaisi toisten henkiä tai jedi toimi Voiman tahdon mukaan - Sitten Valoisa puoli oli vahvistunut itsessään. Jediltä odotettiin ajattelemista niitä kohtaan, joita hän on tappanut sekä myöskin ajatella kärsimystä, mitä siitä on aiheutunut. Jedi, joka ei välittänyt uhreistaan, oli matkalla kohti Pimeää puolta.


 


 


 


 


 

Julkinen palvelu [JP]


 


 


 

Vaikkakin jedit olivat olemassa palvellakseen Voimaa, Senaatti rahoitti heitä, koska he palvelivat


 

Tasavallan etuja. Jos jedi ei voinut käyttää Voimaa, he jatkoivat silti palveluaan, koska se oli heidän velvollisuutensa. Fakta, että Voima on todellinen ja jedit olivat sen tuotoksia ja


 

omistautuneita opiskelijoita, vahvisti se heidän päätöstään


 


 


 


 


 


 


 

käyttää Voimaa hyvään. Jedi käytti aina Voimaa hyvään eikä koskaan pahaan sillä se oli varma tie Pimeälle puolelle, boganille.


 


 

-


 


 


 

[JP] - Velvollisuus Tasavallalle


 


 


 

Vaikkakin jedit ja Tasavalta olivat


 

erilaisia ja jedisäädyllä ei ollut auktoriteettiä yli Tasavallan, jedit palvelivat Tasavaltaa ja heiltä odotettiin lakien ja ideaalien ylläpitämistä, sekä puolustaa sen kansalaisia. Kuitenkin, jedisäädyn jäsenet eivät omanneet arvoa Tasavallan hierarkiassa, ja he palvelivat vain jedisäätyä ja galaktista tasavaltaa.


 


 


 


 


 


 


 

Jedit palvelivat tasavaltaa erilaisten tehtävien muodossa, mutta vain silloin kun sitä pyydettiin senaatin toimesta, muuten he jättäytyivät sivuun.


 


 


 


 


 

[JP] - avun anto


 


 


 

Jedit olivat velvollisia auttamaan milloin tahansa niitä, jotka sitä tarvitsivat ja heiltä odotettiin priorisoivan se nopeasti. Jedi opetettiin, että yhden hengen pelastaminen on tärkeää, mutta monen hengen pelastaminen on paljon tärkeämpää. Tämä ohjeistus ei tarkoittanut, että jedin piti hylätä toisen auttaminen vaan jedin piti tehdä parhaansa


 


 


 


 


 


 


 

auttaakseen kaikkia, mutta kuitenkin priorisointi oli tärkeää jedisäädyssä kun he joutuivat moraalisesti kinkkisiin tilanteisiin.


 


 

-


 


 

[JP] - puolusta viattomia


 


 


 

Jediltä odotettiin heikkojen puolustamista niiltä, jotka heitä sorti. Ylettyen yhden yksilön kärsimyksestä laajakokoiseen, koko lajin orjuuttamiseen. Kuitenkin, jedit opetettiin muistamaan, että kaikki


 

ei ole sitä, miltä näyttää ja heidän tulisi kunnioittaa toisia kulttuureja, vaikka ne olisivat ristiriidassa opetuksiensa kanssa.


 


 


 


 


 


 


 

[JP] - tuen antaminen


 


 


 

Joissakin tapauksissa jedin tuli astua syrjään ja antaa toisten kansojen puolustaa heikkoa, vaikka jedi tunsi, että he voisivat tehdä loistavan työn. Jedit opetettiin, että heidän tulisi avustaa sanoin ja teoin. Riippuen tilanteesta, tarjota neuvoa kun sitä pyydetään, varoittaa kun tarpeellista, ja riidellä vain kun syy petti. Jedin tuli muistaa, että


 


 


 

he käyttivät Voimaa työkaluna ja heidän tulisi olla valmiina käyttämään sitä vain hyvään, auttaakseen muita sekä suuremman hyvän ja oikeudenmukaisuuden vuoksi.


 


 

Tämän arkiston idea on antaa tietoa Star Wars -maailmassa esiintyvistä planeetoista. Planeettoja ja tähtijärjestelmiä on miljoonia Star Wars -maailmassa, joten lappuihin on kirjoitettu kaikista tunnetuimmista planeetoista olennaiset tiedot. Lapuissa esiintyvät planeetat ovat otettu elokuvista ja eri videopeleistä.


 


 


 

Nautinnollisia lukuhetkiä.


 


 


 


 


 


 


 

Mustafar - esiintyy episodi 3:ssä


 

----------------------------------


 

Mustafar oli pieni tulinen planeetta Mustafarin systeemissä, galaksin Ulkokehän alueella. Siellä "louhittiin" laavaa ja se oli siellä tärkeä luonnon resurssi. Mustafaria käytettiin usein todisteiden hävittämiseen ja sen takia siellä kävi paljon Mustan auringon -rikollisjärjestön (eng. Black Sun) jäseniä hävittämässä erilaisia todisteita.


 


 


 


 


 


 


 

Mustafar veti myös puoleensa paljon Voiman pimeän puolen seuraajia, sithejä ja esimerkiksi Darth Maul aloitti siellä pimeän puolen koulutuksensa. Mustafar oli Itsenäisten aurinkokuntien konfederaation viimeinen pääplaneetta ja siellä Darth Vader, entinen Anakin Skywalker murhasi separisti-johtajat lopettaen Kloonisodat. Mustafarin pyörimisaika oman akselinsa kesti 36 galaktista perustuntia ja yksi


 


 


 


 


 

vuosi kesti siellä 412 galaktista peruspäivää. Mustafar oli varsin nuori ja epävakaa planeetta. Jättimäiset kaasuplaneetat planeetan molemmin puolin, Jestefad ja Lefrani vetivät vetovoimillaan Mustafaria liitoksistaan. Mustafia asutti mustafarilaiset, jotka pitivät yllä Techno-liiton rakennuttamia louhintalaitoksia. Mustafar oli ennen vihreä ja kasvillisuudestaan rikas planeetta, joka toimi myös


 


 


 


 


 

jedienklaavi-planeettana n. 5300 BBY. Jedit joutuivat hylkäämään Mustafarin sithien hyökätessä planeetalle 3996 BBY. Rankkojen ja väkivaltaisten taistelujan takia lähellä olevat kaasujättiläisplaneetat joutuivat Mustafarin vetovoima-alueelle itse Voiman vetämänä, aloittaen eräänlaisen planeettojan "köydenveto"-kilpailun. Jedit joutuivat pakenemaan, koska tämän köydenveto-kilpailu takia


 


 


 


 


 

Mustafarin luonto muuttui radikaalisti tehden siitä erittäin vulkaanisen ja vaarallisen planeetan jedeille.


 


 


 


 


 

Bespin - esiintyy episodi 5:ssä


 

----------------------------------


 

Bespin oli suuri kaasuplaneetta Bespinin järjestelmässä, Anoatin sektorissa galakasin Ulkokehän alueella. Bespiniltä sai tibanna-kaasua, jota jalostettiin tuotantoa ja kuljetusta varten lukuisissa kaivostoiminnoissa. Bespiniä asutti monta miljoonaa henkilöä kuten ihmiset, ugnaugit ja lutrillialaiset. Sen vuorokauden pituus oli lyhyt, 12 perustuntia.


 


 


 


 


 


 


 

Planeetan pinnalla oli pelkästään soita eikä se ollut elinkelpoinen sen myrkyllisten kaasujen takia. Bespinillä oli monia kuita kuten Drudonna ja H'gaard. Bespin oli valtavan kokoinen ja sen halkaisija oli yli 1188OOO kilometriä. Kuten monilla kaasuplaneetoilla sen ydin oli metallia, tässä tapauksessa rehtiniä, jota seurasi monia kerroksia metallisia kaasuja aina ilmakehään asti. Monet näistä kerroksista oli myrkyllisiä ja vain


 


 


 


 


 

tietyillä alueilla pystyi asumaan. Bespinillä oli ilmassa erilaisia kaasukerroksia, monia ilmakehiä, joista monet olivat erittäin myrkyllisiä ihmisille. Pilvikaupunki (eng. Cloud City) sijaitsi eräänlaisella elinalueella (eng. Life zone), jossa lämpötila ja kaasujen vähäisyys antoi mahdollisuuden asustaa ja elää normaalisti. Pilvikaupungissa Luke Skywalker kohtasi Darth Vaderin menettäen kätensä ranteen kohdalta


 


 


 


 


 

taistelun lopputuoksinnassa, jossa Vader paljasti olevansa Luken isä.


 


 


 

Bespinillä oli myös oma jedienklaavinsa, jota johti jedimestari Djinn Altis. Uuden Sith Sodan aikaan Pimeyden veljeskunta valloitti planeetan tuhoten jedit Bespiniltä.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Coruscant - esiintyy ep. 3:ssä


 

----------------------------------


 

Coruscant sijaitsi galaksin Keskikehällä, Coruscantin järjestelmässä. Sillä oli vain yksi aurinko, Coruscant Prime. Coruscantilla oli useita kuita, Centax-1, -2 ja -3 sekä Hesperidium-niminen kuu. Sillä oli myös useita sateliitti-asemia. Coruscantilta kesti pyöriä oman akselinsa ympäri 24 galaktista perustuntia.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Coruscantin yksi vuosi kesti 368 galaktista peruspäivää ja sen halkaisija oli 12240 kilometriä. Coruscant koostui sulasta ytimestä, kivisestä vaipasta ja silikaattikivi-kuoresta. Coruscantia asutti monia satoja ellei tuhansia eri rotuja sillä se oli ylivoimaisesti eniten asutettu planeetta; asukkaita oli monta biljoonaa. Coruscantin sijainnin takia se oli monen eri kauppareitin varrella ja tämän vuoksi se oli


 


 


 


 


 

yksi vauraampia planeettoja. Coruscantilla oli myös vahva sotilaallinen läsnäolo ja sitä kutsuttiin "triplanollaksi" planeetan koordinaattien takia, (0,0,0).


 

Coruscant oli ollut vuosituhansia kaiken politiikan pääplaneetta ja monen eri imperiumin, aikakauden ja myös vanhan galaktisen tasavallan pääplaneetta kuin myös Uuden galaktisen tasavallan pääplaneetta.


 


 


 


 


 


 


 

Coruscantissa sijaitsi jeditemppeli, galaktinen senaatti sekä muita poliittisia päättäjäelimiä. Coruscantin jeditemppeli tosin tuhottiin kloonisotilaiden toimesta Suuren jedipuhdistuksen aikaan 19 BBY. Coruscantilla kävi myös paljon turisteja. Koko Coruscantin planeettaa peitti yksi valtava kaupunki, jotka oli jaettu moniin eri pieniin kaupunkeihin. Tosin, esimerkiksi yksi tämmöinen


 


 


 


 


 

kaupunki vastasi jonkun muun planeetan maata. Kuitenkin, sanotaan että näiden kaupunkien "pääkaupunki" oli Coruscant City. Coruscant Cityä on tosin kutsuttu monilla eri nimillä, riippuen aikakaudesta: Imperiumin keskus, Tasavallan kaupunki yms. Coruscantin monia kilometrejä korkeat rakennukset ja alatasot peittivät alleen jo planeetan alkuaikoina kuivatetut meret, järvet sekä hakatut metsät.


 


 


 


 


 

Coruscantilla, varsinkin Coruscantin alamaailmassa oli vakava rikollisuusongelma eikä siellä ikinä paistanut aurinko sillä sen ympärillä oli monia kilometrejä korkeat rakennukset. Alamaailma oli rikollisten hallussa eikä siellä ollut viranomaisia ja jopa jedit pelkäsivät mennä sinne. Tämän rikollisongelman historia juontuu Suureen Galaktiseen Sotaan, jossa Coruscantin tuhoamisen jälkeen alatasot jäivät


 


 


 


 


 

korjaamatta ja näin se vaipui hiljalleen rikollisten haltuun, jopa jedit pelkäsivät mennä sinne hoitamaan tehtävää sillä se saattoi tarkoittaa lähes varmaa kuolemaa. Coruscantilla kävi paljon turisteja ja juuri tämä yksi valtava kaupunki veti puoleensa paljon turisteja (yökerhot, ajanvietepaikat yms). Coruscantilla oli myös oma "napapiirinsä", jossa oli valtavia jäävuoria, nämä vetivät turisteja.


 


 


 


 


 

Kashyyk - esiintyy ep. 3:ssä


 

----------------------------------


 

Kashyyk oli vihreä ja rehevä, wroshyr-puita täynnä oleva planeetta. Kashyyk sijaitsi galaksin Keskikehällä, Kashyykin järjestelmässä. Sen yksi päivä kesti 26 galaktista perustuntia ja yksi vuosi kesti 381 päivää. Kashyykilla ei ollut päittäistä kallistusta ja täysin pyöreä kiertoradan takia siellä oli yksi jatkuva vuodenaika.


 


 


 


 


 


 


 

Kashyyk koostui sulasta metalliytimestä, kivikkoisesta vaipasta ja kivikuoresta. Kashyykin luonto koostui suurista viidakoista ja metsistä, joissa oli monia kilometriä pitkiä woshyr-puita, joihin Kashyykkiä asuttavat wookiet rakensivat kotinsa. Kashyykillä oli myös monia meriä, jokia ja järviä, mutta ei niinkään montaa rantaa, vain muutamia rantoja siellä täällä valtamerien äärellä.


 


 


 


 


 

Kashyykilla oli neljä maanosaa ja 40 % maanpinnasta oli pääösin woshyr-puita eli metsiä sekä viidakkoja. Planeetan halkaisija oli 12765 kilometriä. Kashyykin planeetalla oli monia kilometrejä korkeita woshyr-puita ja aluetta, joka sijaitsi puiden juurten tasolla kutsuttiin Varjomaiksi (eng. Shadowlands). Kuten Coruscantin alatasoilla, auringonvalo ei päässyt Varjomaihin, tämä johtui niistä suurista sekä korkeista


 


 


 


 


 

woshyr-puista ja niiden valtavista lehdistä, jotka estivät auringonvalon pääsyn Kashyykin "alatasolle". Kashyykilla oli pieniä määrä aavikkoseutua sademetsien vuoristoissa ja myös suuria tasankoja, yksi mainittakoon on Woolwarricca-niminen alue. Kashyyk oli galaktisen tasavallan jäsenmaailma, mutta galaktisen imperiumin aikaan se kärsi orjuuttamisesta.


 


 


 


 


 

Dagobah - esiintyy ep. 5:ssä


 

----------------------------------


 

Dagobah oli täynnä soita ja metsiä ja se sijaitsi galaksin Ulkokehällä, Dagobahin systeemissä. Se toimi piilopaikkana mestari Yodalle, mutta muuten siellä ei tavattu älyllistä elämää, vaikkakin planeetta huokui elävästä Voimasta lähinnä ei-älyllisten olentojen ja kasvillisuuden takia. Vaikka Dagobah sijaitsi lähellä


 


 


 


 


 


 


 

Rimman kauppareittiä ei sinne päässyt muuta kuin epämääräisten hyperväylien kautta. Dagobah oli karski ja soinen planeetta, joka oli matalien suomaiden peitossa. Se oli myös tukahduttavien metsien peitossa eikä siellä ollut montaakaan avointa vesialuetta ja vesialueet olivat usein puiden juurten tasolla, soiden ja pienien lammikkojen muodossa. Dagobahilla oli myös laajoja mutakenttiä.


 


 


 


 


 

Dagobahilla ei ollut minkäänlaisia sivilisaatioita, mutta siellä oli paljon erilaisia ei-älyllisiä olentoja.


 

Dagobahilla oli esimerkiksi nudjeja, jotka ovat eräänlaisia sisiliskoja, paremmin sanottuna suoliskoja. Ne tekivät pesänsä varsinkin puihin, jotka sijaitsivat lähellä kosteita luolia ja suomaita. Siellä oli myös sleenejä, jotka olivat kaikkiruokaisia sisiliskoja. Ne suosivat kosteita ja pimeitä paikkoja.


 


 


 


 


 


 


 

Dagobahin yksi päivä kesti 23 galaktista perustuntia ja yksi vuosi kesti 341 päivää. Planeetan halkaisija oli 8900 kilometriä. Dagobahilla oli yksi aurinko, jota kutsuttiin Darloksi. Planeetalla oli myös yksi kuu. Dagobahin ilmasto oli erittäin sakea ja oli usein sumun peitossa. Dagobahiin perustettiin sotilastukikohta 5 ABY, Yodaksi nimetylle vuorelle, Mount Yodalle. Meidän jeditemppeli on myös Dagobahilla.


 


 


 


 


 

Kamino - esiintyy ep. 2:ssä


 

----------------------------------


 

Kamino sijaitsi galaksin Villi avaruus -alueella, Kaminon systeemissä. Siellä yksi päivä kesti 27 galaktista perustuntia ja yksi vuosi kesti 463 peruspäivää. Sen halkaisija oli 19270 kilometriä ja se kiersi vanhaa aurinkoa, Kaminoa. Planeetalla oli kolme kuuta ja Kaminon ydin oli sulaa, vaippa oli kivinen ja kuori oli silikaattikiveä.


 


 


 


 


 


 


 

Kaminossa oli ennen valtavia vuoria, mutta ilmaston muutoksen takia planeetalla vallitsi jatkuva sade- ja ukkosmyrsky. Ilmaston muutoksen jälkeen Kaminolla oli sarria, jotka olivat näiden vuorten huippuja mutta aikojen saatossa valtameri nieli nekin alleen. Kaminon ilmakehä oli varsin paksu ja tiheä. Kaminolla asui noin 1 biljoonaa asukasta ja planeettaa asutti Kaminon alkuperäisasukkaat: kaminolaiset.


 


 


 


 


 

Kaminolaisista ei tiedetä paljoakaan, mutta heillä oli erittäin pitkä kaula sekä heidän ihonvärinsä oli usein vitivalkoinen. Heidän silmänsä olivat usein tummahtavia sekä he olivat erittäin elegantteja. Kaminolaisten silmät olivat "mantelin muotoisia" ja he näkivät maailman kirjavasti. Tämä voi vaikuttaa hieman epäkäytännölliseltä, mutta tosi asiassa nämä värit mitkä kaminolaiset näkivät, olivat värejä


 


 


 


 


 

joita tavalliset ihmiset sekä muut humanoidi-rodut eivät kykeneet näkemään. Kaminolaiset olivat tunnettuja heidän kloonaustaidostaan ja kun ilmasto muutoksen takia syntyi Suuri tulva, käyttivät kaminolaiset kloonaustaitojansa pysyäkseen elossa ja täten he eivät menehtyneet sukupuuttoon. He myös loivat kuuluisan klooniarmeijan jedimestari Sifo-Dyasin pyynnöstä, tosin tämän


 


 


 


 


 

tämän ajatuksen takana oli itse Palpatine, joka käski oppipoikaansa, kreivi Dookua istuttamaan ajatuksen vahvasta galaktisen tasavallan klooniarmeijasta tälle jedimestari Sifo-Dyasille. Dooku murhasi Sifo-Dyasin peittääkseen hänen osuutensa klooniarmeijan luomisessa ja kun tuli aika paljastaa tämä klooniarmeija, otti Palpatine siitä kaiken kunnian ja galaktisen tasavallan jäsenmaail-


 


 


 


 


 

mat ottivat sen avosylin vastaan mikä pönkitti Palpatinen


 

eli Darth Sidiouksen valtaa sekä auktoriteettiä galaktisen tasavallan politiikan kiemuroisessa maailmassa.


 


 


 


 


 


 


 

Tython - esiintyy pelissä SWTOR


 

----------------------------------


 

Tython oli vihreä planeetta, joka sijaitsi Tythonin systeemissä, galaksin ydin alueella. Tythonilla oli hengitettävä ilmakehä ja se oli hyvin vihreä. Siellä oli hyvin laajoja maanosia, jotka suuret vesi- ja merialueet erottivat. Tythonilla oli paljon tuntureita, vuoria, tasankoja ja jopa kanjoneita. Planeetta kiersi aurinkoa, jota kutsuttiin Tythokseksi.


 


 


 


 


 


 


 

Tythonilla on ollut tärkeä rooli jedisäädyn historiassa mm. je'daii säädyn ja sen aikana käydyistä Voimasodista, joista muodostui itse nykyinen jedisääty minkä me tunnemme. Tython oli varsin rikas Voimassa ja sitä asutti sadat tuhannet erilaiset olennot ja eliöt. Mainittavimmat asukkaat planeetalla olivat flesh raiderit, jotka olivat mutatoituja olentoja ja ne palvelivat rakatan Ikuisuus Imperiumia alemman kastin sotilai-


 


 


 


 


 

laina. Flesh raiderit olivat hyvin alkeellisia ja varsin väkivaltaisia. Niillä oli erittäin terävät hampaat, joita käytettiin metsästämiseen. Flesh raiderit viihtyivät Tythonin tuntureilla ja niillä ei ollut omaa kaupunkia, mutta niillä oli oma eräänlaisensa heimonsa. Flesh raidereilla oli tapana harjoittaa henkisiä rituaaleja. Valloitettuaan alueen niillä oli tapana polttaa koko alue puista, ruohosta ja muusta kasvillisuudesta tehden


 


 


 


 


 

suurta vahinkoa maaperälle. Flesh raidereilla oli tapana kommunikoida pitkissä etäisyyksissä juuri tekemällä merkkituleja. Vaikka flesh raiderit olivat hyvin alkeellisia, olivat he tarpeeksi viisaita käyttämään aseita ja hampaitansa. Flesh raiderit olivat Kylmän sodan aikaan varsin varteenotettava uhka silloiselle jedisäädylle. Tythonilla oli ollut myös oma jeditemppeli sillä jedisäädyn edeltäjänä,


 


 


 


 


 

je'daii sääty perustettiin Tythonille ja Voimasotien jäkeen päättivät Ashlan seuraajat luoda säädyn jossa seurattiin ja opiskeltiin vain Voiman valoisaa puolta, Ashlaa kun taas Boganin, Voiman pimeän puolen seuraajat hävisivät historiaan. Ashla ja Bogan olivat Tythonin kuita ja Ashla näkyi vain päiväsaikaan kun taas Bogan näkyi vain yö-aikaan. Tästä siis termit valoisa puoli ja pimeä puoli, Ashla sekä Bogan.


 


 


 


 


 

Korriban - esiintyy pelissä SWTOR


 

----------------------------------


 

Korriban sijaitsi galaksin Ulkokehällä, Horusetin systeemissä. Se kiersi aurinkoa, jota kutsuttiin Horusetiksi. Siellä yksi päivä kesti 28 galaktista perustuntia ja yksi vuosi kesti 780 päivää. Sen ilmasto oli kylmä ja kuiva sekä halkaisija oli 16890 kilometriä. Korribanin maaperä oli hyvin vuoristoinen. Siellä oli kanjoneita, kuivuneita joenuomia,


 


 


 


 


 


 


 

vuoria, raunioita ja hautakammioita. Korriban toimi kotina nyt kaikonneelle sith-rodulle. Sithit olivat humanoidi-rotu, joilla oli usein punainen ihonväri mutta myös mustaa ihonväriä tavattiin joka ei tosin ollut kovinkaan yleistä. Sithit olivat usein kaljuja, mutta jos rodun edustajalla hiuksia oli, toimi hiusvärinä ruskea tai musta. Sitheillä oli myös eräänlaisia "partalonkeroita" naamassaan.


 


 


 


 


 

Korriban oli pyhä planeetta sith säädylle, jota ei pidä sekoittaa itse sith-rotuun. Termi sith vakiintui kun joukko Boganin seuraajia karkotettiin galaksin Ulkokehälle jolloin he laskeutuivat Korribanin planeetalle. Dark jedien ihmetys oli suuri kun he tapasivat erittäin heimomaisen ja varsin alkeellisen rodun, sithit. He alistivat Korribanin alkuperäisasukkaat sith-kuningas Hakagram Graushin kakkosmiehen


 


 


 


 


 

Varjokäden avulla juonitellen sithit heidän vallan alaiseksi. Dark jedit käyttivät koulutustaan Voimassa ja ällistyttivät sithit ja kohottivat itsensä jumalan kaltaiseen asemaan Korribanilla, tehden samalla myös itsestään sithien valtiaita. Dark jedit nopeuttivat suuresti sithien kulttuurillista kehitystä, esimerkiksi kun dark jedit ensimmäisen kerran tulivat Korribanille, sithit olivat pelkästään yksinkertainen heimo,


 


 


 


 


 

jotka pukeutuivat primitiivisesti ja elivät pienissä majoissa. Vuosien kuluessa dark jedit risteytyivät sith alkemian avulla sithien kanssa, jolloin termi "sith" ei enää tarkoittanut pelkästään Korribanin alkuasukkaita sithejä vaan myös heidän hallitsijoitaan, langenneita jedimestareitaan. Itse termi sith lord tarkoitti kirjaimellisesti sithien hallitsijaa. Suuret temppeli- ja hautakammiorakennelmat


 


 


 


 


 

rakennettiin sithien toimesta omistettuina heidän herroilleen esimerkkinä Pimeyden lordien laakso. Pimeyden lordien laakso oli


 

alunperin rakennettu sithien kuninkaille, mutta dark jedien saapuessa ja ottaessaan haltuun sith-kansan, he rakennuttivat alaisillaan omat hautakammionsa laaksoon. Laakso oli myöhemmin myös koti muinaiselle sithien suurtemppelille sekä sith akatemialle, jotka olivat pystyssä


 


 


 


 


 


 


 

useita vuosituhansia.


 

Sith-kansan alistaminen dark jedien toimesta johti sith imperiumin syntymiseen. Imperiumi sai kasvaa rauhassa vuosituhansia ja siitä tuli varsin vauras ja varteenotettava vihollinen galaktiselle tasavallalle. Joukko dark jedejä halusivat hyökätä tasavaltaa vastaan ja he myös hyökkäsivät paljastaen imperiuminsa olemassaolon tasavallalle. Tämä johti sotaan.


 


 


 


 


 


 


 

Yavin 4 - esiintyy ep. 4:ssä


 

----------------------------------


 

Yavin 4 oli yksi neljästä kuusta, jotka pyörivät suuren kaasuplaneetan, Yavin Primen ympärillä. Yavin 4 sijaitsi Ulkokehällä, Yavinin systeemissä. Yavin 4 koostui sulasta metalliytimestä ja liikkumattomalla silikaattikivi-kuorella. Kuussa oli neljä maanosaa, jotka peitti 67 prosenttia Yavin 4:n pinnasta. Halkaisija oli 10200 kilometriä.


 


 


 


 


 


 


 

Nämä maanosat olivat pääosin suurten trooppisten viidakkojen ja sademetsien, vuoriharjanteiden kuten Yunteh vuorten sekä tulivuorten Nicolon ja Borundi Peaksin peitossa. Yavin 4:n ilmasto oli lauhkean trooppinen ja maanpinnasta vettä oli kahdeksan prosenttia. Yavin 4:ssä oli myös kuusi valtamerta, jotka olivat yhteyksissä toisissaan ja nämä valtameret peittivät kuun maanpinnasta loput 33 %.


 


 


 


 


 

Yavin 4:n nuoren iän takia se oli hyvin geotermisesti aktiivinen eli tulivuorilla oli tapana purkautua useimminkin. Yavin 4:ssä oli monia eri elämänmuotoja ja se oli varsin rikas sen suhteen. Siellä oli esimerkiksi kuiskaajalintuja (eng. whisper birds), jotka olivat tunnettuja niiden säteilevästä höyhenpeitteestä sekä niiden lähes äänettömästä lentämisestä. Siellä oli myös apinamaisia woolamandereita, jotka olivat


 


 


 


 


 

hyvin uteliaita otuksia. Ne elivät massassi-puissa Yavin 4:n viidakoissa. Woolamandereiden turkin väri oli usein sinikeltainen, mutta myös kirkkaan violettia ja tumman vihreää tavattiin. Näitä apinamaisia olentoja usein saalistettiin eri petoeläinten toimesta. Yavin 4:llä oli iso rooli galaksin historiassa ja tapahtumissa. Yavin 4:lle on mm. karkoitettu langennut jedi nimeltään Exar Kun, joka myös


 


 


 


 


 

loi ensimmäisen kaksipäisen valosapelin. Yavin 4 toimi myös tukikohtana Kapinaliitolle vanhan trilogian aikaan ja se oli erittäin lähellä tuhoutua kun galaktinen imperiumi hyökkäsi sinne saatuaan selville siellä toimivan Kapinaliiton tukikohdan. Taistelu päättyi Kuolontähden tuhoutumiseen Luke Skywalkerin toimesta. Galaktisen imperiumin ja Kapinaliiton välisen sisällissodan jälkeen Luke perusti sinne jediakatemian 11 ABY.


 


 


 


 


 

Endor - esiintyy ep. 6:ssä


 

----------------------------------


 

Endor oli pieni metsäinen kuu, joka kiersi kaasujättiläisplaneetta Endoria. Se sijaitsi galaksin Ulkokehällä, Endorin systeemissä. Endorilla yksi päivä kesti 18 galaktista perustuntia ja yksi vuosi kesti siellä 402 päivää. Kuun halkaisija oli varsin pieni, 4900 kilometriä. Endor sijaitsi lähellä galaksin Tuntemattomia alueita ja tämän takia se sai olla varsin


 


 


 


 


 


 


 

rauhassa ennen ja jälkeen galaktisen imperiumin ja Kapinaliiton sisällissotaa, jos ei lasketa siellä käytyä taistelua jota kutsuttiin Endorin taisteluksi. Endorin ympäristö koostui lähinnä suurista mänty- ja punapuu metsiköistä. Tosin, siellä oli myös kuivia aavikkoalueita, vihreitä tasankoja ja vuoristoja sekä varsin syrjässä olevia järviä ja jokia. Endorin ilmasto oli lauhkea.


 

Kuussa oli paljon erilaisia elämän-


 


 


 


 


 


 


 

muotoja. Endoria asutti mm. episodi 6:stä tutut ewokit. Ewokit olivat varsin uteliaita karvaisia otuksia, jotka olivat noin metrin pituisia. Ewokit olivat varsin eteviä metsässä selviytyjiä ja heidän teknologiansa oli varsin alkeellista. He metsästivät mm. lingoilla, keihäillä ja veitsillä. He rakennuttivat kotinsa Endorin suuriin punapuu-metsiköihin, vähän kuten Kashyykin wookiet. Endoria asutti myös yuzzumit,


 


 


 


 


 

jotka olivat humanoideja otuksia. Heillä oli varsin tukeva ruumiinrakenne jota peitti turkki. Yuzzumin jalat olivat ns. "tikkumaiset" ja he olivat noin kahdesta metristä noin kahteen ja puoleen metriin pitkiä. Heidän ihonvärinsä oli usein ruskea tai punainen sekä ihonväri oli ruskea, musta tai sininen. He olivat myös varsin alkeellisia teknologian suhteen ja heidän kielensä oli varsin musikaallinen luonteeltaan.


 


 


 


 


 

Naboo - esiintyy ep. 1:ssä


 

----------------------------------


 

Naboo oli vihreä ja varsin kaunis planeetta, joka sijaitsi galaksin Keskikehällä, Naboon systeemissä. Naboo oli koko Chommellin sektorin pääplaneetta. Naboon "sisälmys" oli varsin uniikkinen verrattuna muihin planeettoihin ja kuihin. Sillä oli sula plasminen ydin ja kuori oli nikkelirauta-seosta. Naboolla yksi päivä kesti 26 galaktista perustuntia ja vuosi kesti 312 pv.


 


 


 


 


 


 


 

Naboon halkaisija oli 12120 kilometriä. Naboolla oli yksi aurinko jota kutsuttiin Nabooksi kuten itse planeettaa. Naboolla oli myös kolme kuuta, Ohma-D'un, Rori ja Naboon kolmas kuu. Naboon maapinta koostui tiheistä soista, ruohikkotasangoista, vehreistä kummista ja meristä. Siellä oli myös vuoristoja ja mainittavin, Gallo-vuoret puolitti suuren maanosan ja jakoi isot tasangot. Naboon alla asusti gunganit, jotka


 


 


 


 


 

olivat älyllisiä olentoja ja ne kykenivät elämään veden alla sekä yläpuolella. Heidän yhteisönsä oli varsin syrjäytynyt muulta Naboolta ja he kykenivät yhdistämään teknologiaa biologian kanssa. He asuivat eräänlaisessa kuplassa Naboon vesistöjen alla ja gunganeilla oli vahvat jalkalihakset, joiden avulla he kykenivät uimaan varsin vikkelästi. Heilä oli vain neljä sormea / käsi sekä 3 varvasta per jalka.


 


 


 


 


 

Naboota asutti myös ihmiset, mutta he eivät olleet Naboon alkuperäiskansaa vaan sen virkaa toimitti gunganit. Ihmiset päätyivät Naboolle sithien sisällissodan jälkeen kun joukko tasavallan tutkimusmatkailijoita löysivät planeetan. Naboolla oli myös oma roolinsa galaksin ja jedien historiassa. Naboolta oli kotoisin mm. Palpatine, joka myöhemmin paljastui sith lordi Darth Sidiouksi sekä Anakin


 


 


 


 


 

Skywalkerin vaimo Padmé Amidala. Episodi 1:n aikaan Kauppaliiton hyökätessä Naboolle, jedit Qui Gon Jinn ja Obi-Wan Kenobi saivat gunganit puolelleen yhdessä Naboon kuningattaren Padmé Amidalan avustuksella. He tosin hävisivät itse taistelun Kauppaliiton droidiarmeijaa vastaan, mutta nuoren Anakin Skuwalkerin eksyttyä Kauppaliiton lippulaivaan ja tuhottuaan sen ydinreaktiorin, sammuivat droidit.


 


 


 


 


 

Hoth - esiintyy ep. 5:ssä


 

----------------------------------


 

Hoth oli jäinen ja luminen planeetta, joka sijaitsi galaksin Ulkokehällä, Hothin systeemissä. Sillä oli yksi aurinko, Hoth. Planeetalla yksi päivä kesti 23 galaktista perustuntia ja yksi vuosi kesti noin 549 päivää. Hothin halkaisija oli varsin pieni, 7200 kilometriä. Hothin ydin koostui sulasta metallista ja planeetan maaperä koostui


 


 


 


 


 


 


 

pelkästään suurista jäätyneistä meristä, jos ei lasketa alueita missä oli vulkaanisia repeimiä, joista pääsi höyryä ilmaan. Hothin ilmasto oli varsin kylmä ja varsinkin öisin Hothin valtasi suuret jäämyrskyt, jotka vain lisäsivät Hothin jo valmiiksi kylmää lämpötilaa. Normaali lämpötila planetaalla oli -61 astetta. Hothin eteläisen puolen jäätiköiden alla olevat valtavat merivirrat aiheuttivat säännöllistä seismistä


 


 


 


 


 

toimintaa muotoillen maanjäristyksin eri luolia ja tunneleita. Vaikka Hoth oli karu, kylmä ja jäinen planeetta, siellä asusti erilaisia olentoja. Mainittavin laji ovat wampat, jotka olivat isoja, noin 2,5 metriä pitkiä ja n. 150 kg painavia karvaisia otuksia. Wampat olivat varteenotettavia saalistajia ja niillä oli pitkät ja voimakkaat kädet, joissa oli terävät ja pitkät kynnet. Wampan turkki oli usein


 


 


 


 


 

valkoinen minkä takia niitä ei aina tahtonut erottaa Hothin lumisesta maisemasta. Hothilla eli myös tauntaunit. Tauntaunit olivat noin 1-2 metriä pitkiä kaksijalkaisia otuksia. Ne olivat liskomaisia ja niiden iho oli suomuinen. Tauntauneita käytettiin tavaroiden siirtämiseen Kapinaliiton aikaan sillä kiiturit usein hajosivat Hothin kylmässä ilmastossa. Tauntauneja siis kesytettiin juuri kantamaan tava-


 


 


 


 


 

roita ja niillä myös ratsastettiin eikä ollut harvinaista partioida tauntaunin kanssa ratsastaen. Tauntaunien karvan väri oli valkoinen ja niillä oli joitain alalajeja: jäätikkötauntaunit, jättitautaunit, suomutauntaunit ja kiipeilijätauntaunit. Jättitauntauteja pidettiin "tavallisina tauntauneina". Tauntaunit elivät n. 20-30 yksilön laumoissa ja aina yhtä laumaa johti vahvin yksilö, matriarkka.


 


 


 


 


 

Corellia - esiintyy pelissä SWTOR


 

----------------------------------


 

Corellia oli pääplaneetta Corellianin systeemissä. Planeetta sijaitsi galaksin Keskusmaailmassa. Corellialla yksi päivä kesti 25 galaktista perustuntia ja yksi vuosi kesti 329 päivää. Corellian halkaisija oli 11000 kilometriä. Planeetalla vallitsi tavallinen ilmakehä, leuto ilmasto ja normaali painovoima. Corellian vuoteen mahtui paljon aurinkoisia ja pitkiä


 


 


 


 


 


 


 

päiviä kuin myös pitkiä ja rajuja sademyrskyjä. Corellian maaperä oli varsin rikas. Siellä oli isoja tuntureita, tiheitä metsiä, reheviä peltoja ja valtavia meriä rantoineen, soita sekä vuoristoja. Corellialla oli myös suuria kaupunkeja ja planeettaa pidettiin hyvin kehittyneenä teknologiallisesti, taloudellisesti sekä teollisuudesti. Corellian pääkaupunkina toimi Coronet ja se sijaitsi eteläisessä maanosassa.


 


 


 


 


 

Suurien kaupunkien ulkopuolella oli pieniä kyliä ja maatiloja. Corellia tunnettin tähtialusten, alkoholin, luksus-tavaroiden, raaka materiaalin ja aseiden tuottajana. Teollinen tuotanto eli tähtialusten tuottaminen sijaitsi avaruudessa eikä Corellian maaperällä mikä vähensi planeetan saastuneisuutta sekä piti sen ympäristön varsin maalaismaisena. Corelliaa asutti monet eri rodut:


 


 


 


 


 

ihmiset, seloniat ja drallit. Corelliaan oli myös muuttanut monet muutkin rodut paremman työn perässä: mm. twi'lekit, gamorreanit ja rodianit. Corelliassa eli myös ei-älyllisiä olentoja kuten muissakin planeetoissa. Corellialla asui mm. nurmikkokäärmeitä ja hiekkapanttereita. Nämä nurmikkokäärmeet muistuttivat ysalamireja paitsi niillä ei ollut turkkia eikä suuria kynsiä.


 


 


 


 


 

Corellian hiekkapantterit olivat isoja kissamaisia petoja. Niillä oli suuret myrkylliset kynnet, joita ne käyttivät heikentääkseen saalistansa. Vaikka pantterit olivat varsin vaarallisia ja metsästivät melkein mitä vain - oli niiden metsästäminen laitonta Corellialla. Panttereiden turkki oli varsin arvokas ja niiden kynsissä sijaitseva myrkky myös. Pantterit elivät aavikkomaisilla alueilla sekä niihin saattoi törmätä muuallakin.


 


 


 


 


 

Galaktinen tasavalta perustettiin 25053 vuotta ennen Yavinin taistelua Yhdistämissotien (eng. Unification Wars) jälkeen. Corellialla oli tärkeä rooli galaktisen tasavallan luomisessa ja oli taistelevana osapuolena Yhdistämissodassa, jonka päätteeksi tasavalta luotiin. Corellia oli yksi tasavallan perustajajäsenistä ja heidän insinööritaitojensa avulla heistä tuli yksi vauraimpia planeettoja.


 


 


 


 


 

Alderaan - esiintyy ep. 4:ssä


 

----------------------------------


 

Alderaan sijaitsi galaksin Keskimaailmassa ja oli toinen planeetta Alderaan systeemissä. Alderaanilla yksi päivä kesti 24 galaktista perustuntia ja vuosi kesti 364 päivää. Planeetan halkaisija oli 12500 kilometriä. Alderaania pidettiin Keskimaailman kristallina sen kauneuden takia. Alderaanin ympäristöä hallitsi valtavat meret, vanhat vuoristot,


 


 


 


 


 


 


 

sisämaan suuret vesistöalueet. Alderaanin sisämaassa sijaitsevat vesistöt loivat idyllisen kasvumaan planeetan erittäin rikkaalle ja rehevälle kasvillisuudelle. Alderaan toimi myös kotina monille kuuluisille eläimille. Alderaanin kaupungit rakennettiin siten, että ne eivät häirinnyt melkein yhtään planeetan luontoa. Esimerkiksi pääkaupunki Aldera rakennettiin pienelle saarelle eikä sisämaahan.


 


 


 


 


 

Alderaania asutti ihmiset sekä monet elämänmuodot. Tunnetuimpia olivat kllikit, jotka olivat planeetan alkuperäisväestöä. Killikit olivat hyönteismäisiä olentoja, jotka olivat 3 cm - 50 m pitkiä. Killikit elivät "parveissa" ja asuivat pesissä. He kykenivät älylliseen toimintaan ja olivat varsin eteviä sotilaita. Killikit usein kommunikoivat erilaisten äänähdyksien ja "tanssien" avulla.


 


 


 


 


 

Alderaanilla oli oma osansa historiassa. Suuren Galaktisen sodan aikaan (3681 BBY - 3653) Sith imperiumi järjesti planeetalle rauhanneuvottelut, mutta juuri kun neuvottelut olivat alkamaisillaan - hyökkäsi imperiumi koko voimallaan tasavallan pääplaneettaan Coruscantiin ja sen pääkaupunki Coruscant Cityyn tuhoten mm. senaatin ja jeditemppelin. Tasavalta joutui alistumaan rauhansopimukseen,


 


 


 


 


 

jossa koko galaksi jaettiin kahtia Sith imperiumin ja galaktisen tasavallan välillä. Rauhansopimus suosi hyvin vahvasti sithien imperiumia ja rauhansopimusta pidettiin galaktisessa tasavallassa varsin häpeällisenä vaikkakin sen avulla tasavalta pystyi keräämään voimansa ja rakentamaan uuden armeijan. Sopimus oli niin merkittävä, että sen takia otettiin uusi ajankäyttöstandardi, BTC ja ATC.


 


 


 


 


 

Star Wars -maailman historiassa ei tavattu montaakaan planeetan täydellistä hävittämistä ja tuhoamista, mutta Alderaan tuhottiin ep. 4:ssä Death Starin superlasertykin avulla, suuramiraali Wilhuff Tarkin käskystä tarkoituksenaan luoda pelkoa muihin galaksin tähtijärjestelmiin. Alderaanin tuhoamisessa kuoli biljoona ihmisiä ja se aiheutti valtavan Voimahaavan ja häiriön Voimaan.


 


 


 


 


 

Nar Shaddaa - esiintyy SWTOR:ssa


 

----------------------------------


 

Nar Shaddaa oli Nal Hutta -planeetan suurin kuu. Nar Shaddaalla yksi päivä kesti 87 galaktista perustuntia ja yksi vuosi kesti 413 päivää. Kuun halkaisija oli 4750 kilometriä. Nar Shaddaa sijaitsi galaksin Keskikehällä, Y'Toubin systeemissä. Nar Shaddaa oli hieman samantyylinen kuin Coruscant: tässä tapauksessa


 


 


 


 


 


 


 

Nar Shaddaan maaperää hallitsi koko kuun laajuinen yksi valtaisa kaupunki. Coruscantin alatasot tunnettiin rikollisuuden pesäkkeinä, mutta Nar Shaddaan jokainen taso oli täynnä rikollisuutta ja eikä pidä unohtaa myöskään Nar Shaddaan saastuneisuutta mikä juontuu kuun valtavasta teollisuudesta. Nar Shaddaan arkkitehtuuri oli varsin erikoinen. Kuun ilmakehään oltiin rakennettu lastauslaitureita


 


 


 


 


 

ja tankkaustorneja, jotka ylettyivät maaperästä aina ilmakehään. Näiden väliin oltiin pystysuorasti rakennettu kaupunkeja. Kaupunkialueet Nar Shaddaalla olivat varsin rappeutuneita ja saastuneita sekä "skywalkit" eli eräänlaiset "taivasmoottoritiet" olivat erittäin ruuhkaisia. Nar Shaddaa oli tunnettu sen salakuljettajista ja rikollisista ja juuri Nar Shaddaalla moni aloitti rikollisen uransa.


 


 


 


 


 

Nar Shaddaa asutti monet eri rodut: hutteista yuuzhan vongeihin ja ihmisiin. Kuitenkin, kuulla oli myös oma alkuperäisväestönsä: gankit. Gankit olivat älyllisiä olentoja ja he olivat tunnettuja palkkionmetsästäjiä kuin myös salamurhaajia. He olivat noin 1.6 metriä pitkiä ja heidän ihonvärinsä oli keltainen. Gankeilla oli tapana pukeutua koko ruumiin peittävään korkea teknologiseen haarniskaan.


 


 


 


 


 

Bothawui - esiintyy pelissä EAW.


 

----------------------------------


 

Bothawui sijaitsi galaksin Keskikehällä, Bothin systeemissä. Sillä oli yksi aurinko, Both. Bothawuilla yksi päivä kesti 27 perustuntia ja yksi vuosi kesti 351 päivää. Se oli maankaltainen ympäristöltään: vuoristoja ja harjanneita, jotka olivat erotettu leveillä ja syvillä laaksoilla, joissa oli paljon vaarallisia villieläimiä. "Bothalla" oli myös monia


 


 


 


 


 


 


 

tasankoja, metsiä ja kaupunkialueita. Bothawuilla puhuttu kieli, bothese oli yksi niistä kielistä joista kehitettiin galaktinen peruskieli. Bothawuilla toimi myös paljon teollisuutta ja vilja-maatiloja sekä siellä oli myös kaivoksia, jossa luohittiin mm. lidiumia. Bothawuin alkuperäisasukkaat, bothanit olivat noin 1.5 metriä pitkiä karvaisia älyllisiä olentoja. Heillä oli "piikkimäiset" pitkät korvat ja


 


 


 


 


 

naisilla kuin myös miehillä oli laajaa karvoitusta naamassaan. Bothanit olivat siitä erikoisia, että heidän turkkinsa "muutti" muotoansa riippuen heidän mielentilastaan. Bothanien kulttuurin kehitystä opasti muinainen filosofinen teksti, The Way. Tekstin mukaan bothaneille oli tärkeää saada mahdollisimman paljon henkilökohtaista valtaa ja voimaa mutta loppujen lopuksi rodun hyvinvointi oli tärkeämpää.


 


 


 


 


 

Tatooine - esiintyy ep. 1, 3 ja 4.


 

----------------------------------


 

Tatooine oli hiekkaplaneetta, joka sijaitsi Ulkokehän alueella, Tatoon systeemissä. Sillä oli kaksi aurinkoa, Tatoo 1 & 2. Tatooinea pidetään yhtenä vanhimmista planeetoista galaksissa ja se koostui sulasta ytimestä, kivisestä vaipasta ja silikaattikivi-kuoresta. Siellä yksi päivä kesti 23 galaktista perustuntia ja vuosi kesti 304 päivää. Tatooinella


 


 


 


 


 


 


 

päivät olivat erittäin kirkkaita ja kuumia sekä varsinkin iltapäivisin kun sen molemmat aurinkot olivat korkeimmillaan avaruudesta katsottuna itse Tatooine näytti auringolta koska sen auringot valaisivat planeettaa niin vahvasti. Planeetta kiersi aurinkojansa tarpeeksi kaukaa ja sen takia lämpötilat olivat tasaisia, mutta korkeita. Tatooinea asutti enimmäkseen köyhät kosteusviljelijät jotka


 


 


 


 


 

keräsivät ilmasta vesihöyryä, koska planeetalla vesi oli niin vähäistä. Tatooine koostui enimmäkseen näistä maatiloista, suurista aavikoista ja muutamista pienistä kaupungeista (esim. Mos Eisley). Tatooinella ei pätenyt tasavallan lait ja sen takia monet rikolliset viihtyivät siellä (esim. Jabba the Hutt). Tatooinella asusti monet eri alkuperäisasukkaat: mm. jawat ja hiekkakansa. Jawat olivat lyhyitä


 


 


 


 


 

ja pienikokoisia olentoja, jotka peittivät ihonsa kaavuilla. Heillä oli keltaiset silmät ja he saivat elantonsa myymällä droideja ja romua. Hiekkakansa tai tuskenit olivat vaeltavia ja varsin alkukantaisia olentoja, jotka asuivat pienissä kylissään. Heidän silmien väri oli punainen ja he olivat n. 190 cm pitkiä. Tuskenit suhtautuivat muihin hyvin vihamielisesti. He usein kidnappasivat ja tappoivat muita.


 

Tämän arkiston tarkoitus on kertoa Star Warsissa esiintyvistä roduista.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Hyviä lukuhetkiä.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Twi’lekit


 

----------------------------------


 

Twi'lekit olivat kaikkiruokainen humanoidilaji, joka oli alkujaan kotoisin Rylothin planeetalta. Heillä oli taipumus syödä edistynyttä ruokaa kuten sieniä ja Rycrit-lihaa. Heidän erikoisominaisuutensa oli värillinen iho, jonka väri vaihteli yksilöllisesti. Toinen erikoisuus oli kaksi lonkeroa, jotka kasvoivat twi'lekin pääkallosta.


 


 


 


 


 


 


 

Miralukat


 

----------------------------------


 

Miralukat olivat hyvin paljon ihmisiä muistuttavia olentoja. Miralukat olivat tunnettuja siitä että heillä ei ollut silmissään pupilleja tai iiriksiä vaan heidän silmämunansa olivat kokonaan valkoiset. Miralukat olivat tunnettuja myös sokeudestaan ja kyvystään nähdä Voiman avulla. Jokainen miraluka syntyi sokeana eikä poikkeuksia ollut ikinä.


 


 


 


 


 


 


 

Sanottiin, että kyseinen rotu näki Voiman avulla jopa paremmin kuin mitä muut rodut näkivät silmillään. Heillä oli vahva yhteys Voimaan, mutta vain hyvin harvat liittyivät jedisäätyyn tai sitheihin. Miralukat olivat alunperin kotoisin Katarr-planeetalta. He muuttivat myöhemmin Alpheridies-planeetalle, koska sith lordi Nihilus hyökkäsi planeetalle imien kaiken elinvoiman Katarrilta ja surmaten samalla lähes kaikki sen asukkaat.


 


 


 


 


 

Kel Dorit


 

----------------------------------


 

Kel Dor oli laji Dorin-planeetalta. He olivat yhtä pitkiä sekä yhtä painavia kuin ihmiset. Heidän ihonvärinsä vaihteli persikansävyisestä karmiininpunaiseen. Useimmilla oli myös mustat silmät tosin jotkut syntyivät hopeisten iiristen kanssa. Hopeiset iirikset tarkoitti yleensä sitä, että yksilö oli potentiaalinen Voimaan.


 


 


 


 


 


 


 

Kel Dorit olivat yleisesti epäviehättävänä pidetty laji johtuen heidän oudosta kasvojen rakenteesta. Dorinilla oli uniikki ilmakehä, joka koostui heliumista ja kaasusta. Kel doreille oli erittäin myrkyllisiä typpi ja happi, joita esiintyi hyvin paljon muiden planeettojen ilmakehässä, jonka takia heidän piti pitää antiox-hengitysnaamareita ja suojalaseja suojatakseen itsensä näiltä myrkyllisiltä kaasuilta.


 


 


 


 


 

Zabrakit


 

----------------------------------


 

Zabrakit, tunnettiin myös iridonialaisina kun viitattiin Iridonia-planeetalta tuleviin yksilöihin, olivat lähes ihmisenkaltainen laji. Zabrakeille tyypillinen luonteenpiirre oli kova itsemääräämisenhalu. Vaikka zabrakit olivat lähes ihmisen kaltaisia, löytyi heiltä kuitenkin ominaisia fyysisiä piirteitä, jotka erottivat zabrakit ihmisistä.


 


 


 


 


 


 


 

Näkyvin ero oli zabrakeille teini-iässä kasvavat sarvet, jotka olivat jokaisella yksilölliset: joillain saattoi olla monia sarvia pelkästään otsassa ja joillakin saattoi olla sarvia pelkästään keskellä päätä. Zabrakeilla oli myös eroavaisuuksia ihonvärin suhteen: oli ihonvärinä mm. musta, ruskea ja punainen. Myös sarvien rakenne saattoi olla hyvinkin erilainen kahden eri zabkar-rodun edustajalla.


 


 


 


 


 

Lisäksi jotkut pystyivät kasvattamaan hiuksia, kun taas toiset eivät. Toinen selkeä piirre oli zabrakien tatuoinnit kasvoissa. Nämä tatuoinnit otettiin siirtymäriitin aikana eli noin 17-22 vuotiaina. Ne saattoivat symboloida monia eri asioita, kuten esim. sukua, syntymäpaikkaa tai jopa luonteenpiirteitä. Biologisesti suurin ero ihmisiin oli se, että zabrakeilla oli kaksi sydäntä.


 


 


 


 


 

Zabrakin kaksi sydäntä mahdollisti nopeamman verenkierron ja sitä kautta nopeamman aineenvaihdunnan. Zabrakit olivat myös tunnettuja erittäin korkeasta kivunsietokyvystään. Kaikista näistä biologisista eroavaisuuksista ihmisiin zabrakit kykenivät silti lisääntymään ihmisten kanssa.


 

Kun zabrakit ja ihmiset lisääntyivät syntyi ajan kanssa uusi zabrak-laji: dathomirialaiset.


 


 


 


 


 


 


 

Cereanit


 

----------------------------------


 

Cereanit olivat hienostunut ja kulttuurinen humanoidirotu, jotka asuttivat Cerea-planeettaa Keskikehällä. He olivat varsin hyviä ajattelemaan, koska heillä oli suuret aivot heidän suipossa kallossaan. Cereaneilla oli kahdet aivot, jotka antoivat heille kyvyn ajatella ja miettiä monia asioita samaan aikaan. Vaikka he olivat erittäin tunnistettavia olivat he


 


 


 


 


 


 


 

muuten fyysisesti samanlaisia kuin ihmiset. Cereaneilla oli myös kaksi sydäntä, jotka pumppasivat verta pitääkseen yllä heidän molempia suuria aivoja. Cerean-miehet ikääntyivät paljon nopeammin kuin naispuoliest cereanit, joilla oli noin yhtä pitkä elinikä kuin ihmisillä. Naisia oli enemmän kuin miehiä ja moniavioisuus ei ollut sen takia harvinaista ja se oli lähinnä pakollista, jotta cereanit eivät


 


 


 


 


 

eivät kuolisi sukupuuttoon. Miehellä olisi normaalisti yksi "päävaimo" ja neljästä kymmeneen jalkavaimoa tai "kunniavaimoa". Cerean-miehet olivat usein jediritareita, mutta heidän vähäisen syntyvyytensä takia heillä oli lupa lisääntyä ja olla naimisissa. Mainittavin cerean-jedi oli Ki-Adi-Mundi. Ki-Adi-Mundi myös oli Korkean neuvoston jäsen ennen kloonisotien alkua ja myös sen aikana.


 


 


 


 


 

Gunganit


 

----------------------------------


 

Gunganit ovat sekä vedessä että maalla asuva humanoidilaji Naboo-planeetalta. Gunganit olivat pitkään todella eristynyt laji. Tämä kuitenkin muuttui Naboon invaasion myötä. Veden alla asuessaan Gunganit asuivat isoissa ilmakuplaa muistuttavissa kupoleissa. Vedenalaisen asumisen takia gunganeilla oli erittäin vahvat jalat uimista varten.


 


 


 


 


 


 


 

Muutenkin lajin fysiologia tuki uimista mm. pitkien evämäisten korvien muodossa. Gunganeilla oli neljä sormea ja kolme lyhyttä varvasta. Gunganit jakautuivat kahteen rotuun jotka ovat otolla ja ankura. Rodut olivat fyysisesti suhteellisen samanlaisia. Otollat ovat ruumiinrakenteeltaan honteloita, kun taas ankuran edustajat olivat tukevarakenteisempia. Ankuroille tyypillisin ihonväri oli vihreä, kun


 


 


 


 


 

taas otollat saattoivat olla keltaisia, oransseja tai punaisia. Vedenalaisen elämisen seurauksena gunganit kehittyivät nuijapäistä, ja heillä oli rustomainen luuranko. Gunganeilla oli osittain sisäänvedettävät silmävarret, ja heidän silmissään oli myös ylimääräinen vedeltä suojaava kalvo. Myös gunganeiden sieraimet menivät automaattisesti tukkoon veden alla oltaessa.


 


 


 


 


 

Togrutat


 

----------------------------------


 

Togrutat olivat lihaa syövä humanoidilaji ja he olivat kotoisin Shilin planeetalta. Togrutateilla oli hieman samantyyppiset lonkerot päässään kuin twi'lekeillä. Heidän lonkeronsa alkoivat lonkeroiden sarvimaisista päistä pään yläpuolelta. Togrutan ihonväri vaihteli ruskeasta siniseen ja punaiseen sekä vihreään. Heillä oli myös valkoista väriä naamassaan.


 


 


 


 


 


 


 

Iktotchit


 

----------------------------------


 

Iktotchi oli rotu, joka asutti tuulista ja rankkaa Iktotchin kuuta, joka pyöri Iktotchonin planeetan ympärillä Laajentumisalueella. Iktotcheilla ei ollut hiuksia, mutta heillä oli erittäin kova ja vastustuskykyinen iho, joka suojasi heitä kovilta ja väkivaltaisilta tuulilta. Miehillä ja naisille oli alas käyriintyvät


 


 


 


 


 


 


 

ihmisten. Iktotchit olivat yleensä 1.80 metriä pitkiä ja heidän elinikinsä oli noin 90 vuotta. Iktotcheilla oli psykologisia ominaisuuksia. He pystyivät näkemään tulevaisuuteen sekä heidän telepaattiset kyvyt olivat erittäin vahvoja. He kunnioittiviat muita kulttuureja ja pystyivät sopeutumaan muihin kulttuureihin helposti, vaikka he eivät kovinkaan paljon halunneet eivätkä olleet tekemisissä muiden


 


 


 


 


 

muiden rotujen kanssa ja kun he olivat tekemisissä muiden rotujan kanssa, ongelmia syntyi. Heidän tulevaisuudennäky-taidosta tuli myös eräänlainen kirous. He eivät päässeet esimerkiksi kasinoille pelaamaan ja monet yrittivät hyödyntää heidän luontaista tulevaisuuden ennustamista -taitoa.


 

Ylivoimaisesti tunnetuin itkotchi-jedimestari oli Saesaa Tiin, joka menehtyi Palpatinen toimesta.


 


 


 


 


 


 


 

Vurkit


 

----------------------------------


 

Vurkit olivat hallitseva rotu Sembla-planeetalla. He olivat pitkiä, liskomaisia ja ihmismäiisiä olentoja. Heillä oli "sipulimaiset" tummat silmät ja pitkä eräänlainen harja päässään. Heillä käsissään vain kuusi sormea ja varpaita oli myös vain kuusi. Vurk-rodun ihon värimaailma oli väriltään vihreän harmaa ja se oli nahkamainen.


 


 


 


 


 


 


 

Miespuoliset vurkit olivat noin 201 senttiä pitkiä ja naispuoliset olivat noin 190 senttiä. Heidän elinikänsä oli noin yhtä pitkä kuin ihmisillä, noin 70 vuotta. Vurkit puhuivat sembiani, mutta he puhuivat myös galaktista peruskieltä. Vurkit pystyivät hengittämään veden alla ja ilmassa. Vurkit naitettiin heidän vanhempiensa toimesta ja he, jotka epäonnistuivat menemään naimisiin ennen kuin he olivat


 


 


 


 


 

aikuisia, pysyivät lopunelämänsä poikamiehinä. Vurkit olivat hyvin liikkuva kansa eivätkä he pysyneet yhdellä asuinalueella kovinkaan pitkään. Heitä pidettiin alkukantaisena ja alkeellisena rotuna muun galaksin toimesta, mutta se ei ollut totta. He olivat hyvin älykkäitä ja uskoivat hyvin kehittyneeseen filosofiseen perinteeseen, joka korosti yksilön suoraselkäisyyttä, yksilön vapautta ja henkilökohtaista


 


 


 


 


 

rehellisyyttä. Vurkit olivat erittäin hyviä diplomaatteja heidän ymmärtäväisyyden ja rauhallisten tapojen takia. Monet ajattelivat, että vurkit eivät kykeneet puolustaa itseänsä näiden luonteenpiirteiden takia, mutta he pitivät itsensä puolustamista erittäin tärkeänä osana heidän suoraselkäisyyttä.


 

Tunnetuin vurk oli jedimestari ja Korkean neuvoston jäsen Coleman Trebot, joka menehtyi EP 2:ssä.


 


 


 


 


 


 


 

Quermianit


 

----------------------------------


 

Quermianit luotiin arkanialaisten tiedemiesten toimesta xexto-nimisen rodun DNA:sta. Quermianien tarkoitus oli olla pidempiä kuin heidän "esi-isänsä". Kun heidät oltiin luotu jätettiin heidät elämään Quermia-planeetalle missä heitä ei uhannut mikään petoeläin. Quermianit kehittyivät planeetallaan älyllisiksi olennoiksi ja he kykenivät käyttää


 


 


 


 


 


 


 

Voimaa. Quermianeilla oli pitkät kaulat, jotka helpottivat syömään planeetan kasvillisuutta. Heidän päänsä oli kupumainen ja heillä oli jatkuvasti hieman hämmentynyt hymy huulillansa. Heidän kätensä olivat hontelot ja heillä oli myös kahdet aivot. Yksi rinnassa ja toinen päässä. Kahdet aivot kykenivät luomaan erilliset persoonat mikä saattoi aiheuttaa mielenterveydellisiä ongelmia, mutta he kykenivät myös varsin


 


 


 


 


 

taidokkaaseen telepatiaan. Quermianeilla ei ollut nenää kasvoissaan vaan he hengittivät käsiensä kautta olevista hajurauhasista. Quermianien kulttuuri oli varsin rauhallinen sillä he kykenivät kehittymään ilman ulkopuolista härintää. He kykenivät ajattelemaan erittäin filosofisesti sekä monimutkaisesti tehden heistä erittäin hyviä ja kuuluisia diplomaatteja. Quermianin joukoissa oli myös jedejä.


 


 


 


 


 

Nautolanit


 

----------------------------------


 

Nautolanit olivat ihmismäinen laji, joka kykeni uimaan veden alla pitkiäkin aikoja. He asuttivat Glee Anselmin nimistä planeettaa. Nautolanit kykenivät näkemään varsin hyvin pimeässä ja he olivat noin 1.80 metriä pitkiä. Heillä oli sileä iho ja ihonväri mahdollisuuksia oli muutama: vihreä, sininen tai ruskea. Heillä oli myös suuret mustat tai tummat


 


 


 


 


 


 


 

punaisenruskeat silmät. Nautolaneilla oli myös silmäluomet, mutta niitä he eivät hirveästi käyttäneet. Heillä oli erityinen hajuaisti sekä he kykenivät aistimaan hyvin vahvasti erilaisia hormooneja. Nautolaneilla oli useita lonkeroita päässään ja nämä lonkerot paransivat heidän aistejansa suuresti. Lonkeroiden avulla he kykenivät aistimaan toisen osapuolen mm. mielentilan. Jedeinä oli mm. mestari Kit Fisto.


 


 


 


 


 

Rodianit


 

----------------------------------


 

Rodianit olivat liskomainen humanoidirotu, jotka asuttivat Rodia-planeettaa Tyriuksen systeemissä. Rodianit tunnettiin heidän erittäin väkivaltaisesti kulttuurista ja siksi monet rodianit olivat palkkionmetsästäjiä, salakuljettajia tai muuten vain erilaisia rosvoja sekä rikollisia. Rodianeista voisi luulla, että he


 


 


 


 


 


 


 

olivat yksinkertaisia rikollisia, mutta rodianeita oli myös politiikkoja, kauppiaita sekä taiteilijoita jotka elivät ylellistä elämää esimerkiksi Coruscantin planeetalla. Heidän ihonväri oli vihreä ja rodianin silmät olivat usein suuret ja pyöreät sekä nenä oli kärsämäinen. Rodianeilla oli myös kaksi "antennia" päässään. Rodianit puhuivat planeettansa kotikieltä rodesea sekä aksentilla galakt. peruskieltä.


 


 


 


 


 

Wookieet


 

----------------------------------


 

Wookieet tai wookiet olivat varsin pitkiä ja karvaisia olentoja, jotka asuttivat Kashyykin planeettaa. Wookieiden ihonväri oli harmaa, mutta heidän ihoansa peitti varsin paksu karvakerros. Karvakerroksen väri vaihteli erilaisista mustan väreistä, ruskeaan tai jopa valkoiseen. Wookiet kykenivät kiipemään pitkien kynsiensä avulla sekä he


 


 


 


 


 


 


 

elivät jopa 400-vuotiaisiksi. Wookieet tunnettiin heidän viisaudestaan, fyysisestä voimastaan, lojaalisuudestaan sekä varsinkin heidän lyhyestä hermostaan. He kykenivät kiipeämään Kashyykin jopa useita kilometrejä korkeita puita pitkin mikä vaati wookielta varsin vahvoja selkä-, käsi- sekä jalkalihaksia. Wookieet rakensivat kaupunkinsa jopa 2-3:n kilometrin korkuisiin wroshyr-puihin.


 


 


 


 


 

Wookieet hengittivät keuhkojensa kautta happea ja tämän takia he olivat alttiita astmalle kuten tavalliset ihmiset. Tosin, wookieilla oli erittäin vahvat keuhkot ja niihin mahtui varsin paljon ilmaa. Vahvojen keuhkojensa avulla he kykenivät soittamaan heidän suurta kashyyk-pasuunaa mitä tavalliset ihmiset eivät kyenneet puhaltamaan. SW-maailmassa on ollut monia tunnettuja wookieita, mutta tunnetuin oli Chewbacca.


 


 


 


 


 

Neimoidianit


 

----------------------------------


 

Neimoidianit olivat ihmismäinen laji, jotka olivat kaukaisia sukulaisia duroksille. Neimoidianit olivat kotoisin Neimoidia-planeetalta, mutta asuivat myös kotiplaneettansa lähettyvillä olevissa siirtolaiskunnissa. Neimoidianit tunnettiin heidän ahneudestaan ja usein heidän pettämättömyydestä pelkuruudestaan. He arvostivat


 


 


 


 


 


 


 

suuresti vaurautta. Neimoidianit olivat valmiita tekemään mitä vain saadakseen valtaa ja vaurautta, mutta heitä pystyi erittäin helposti pelotella sekä neimoidianit vihasivat taistelua. Neimoidianit olivat tunnettuja heidän Kauppaliitostaan (eng. Trade Federation). Neimoidianit johtivat Kauppaliittoa ja olivat myös yksi osapuolista Kloonisodissa. Tunnetuja neimoidianeja oli esim. varakuningas Nute Gunray.


 


 


 


 


 

Neimoidianeilla ei ollut nenää ja heidän ihonvärinsä vaihteli vihreän sinisestä hieman harmaampiin sävyihin. Neimoidianin silmien pupillit olivat vaakatasossa sekä heidän suunsa olivat usein ylösalaisin verrattuna ihmisten suihin. Neimoidianien ihonväri muuttui pinkinmpään suuntaan kun he olivat kovan stressin alaisena. Neimoidianeilla oli viisi sormea ja heidän varpaina toimi kaksi ns. "käpälämäistä" varvasta.


 

 

Paluu